Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia gyermekeknek -

Biblia gyermekeknek

Kicsik képes Bibliája - Elena Pasquali

Elena Pasquali

Kicsik képes Bibliája

Bibliai hősök kifestő - Eszter -

Bibliai hősök kifestő - Eszter

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 4. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 4. rész

A Biblia és az egészség - Dr. Michael D. Jacobson

Dr. Michael D. Jacobson

A Biblia és az egészség

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Máté 9:1 És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába.
  Máté 9:1 Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába.
  Máté 9:1 Ezután Jézus hajóba szállt, átkelt a tavon, és a saját városába ment.
  Máté 9:2 És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.
  Máté 9:2 És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid."
  Máté 9:2 Ott egy bénát vittek hozzá, aki ágyon feküdt. Jézus látta a hitüket, ezért így szólt a bénához: „Bízzál fiam, bűneid meg vannak bocsátva!”
  Máté 9:3 És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól.
  Máté 9:3 Ekkor néhány írástudó így szólt magában: "Ez Istent káromolja."
  Máté 9:3 Néhány törvénytanító egymás közt ezt mondta: „Ez az ember Istent gyalázza!”
  Máté 9:4 És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?
  Máté 9:4 Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: "Miért gondoltok gonoszt szívetekben?
  Máté 9:4 Mivel Jézus ismerte a gondolataikat, így szólt hozzájuk: „Miért gondoltok ilyen gonosz dolgot a szívetekben?
  Máté 9:5 Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?
  Máté 9:5 Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?
  Máté 9:5 Szerintetek mi könnyebb? Azt mondani: »Bűneid meg vannak bocsátva«, vagy azt: »Kelj fel, és járj!«?
  Máté 9:6 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.
  Máté 9:6 Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!"
  Máté 9:6 De megmutatom nektek, hogy az Emberfiának van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnöket a földön.” Így szólt a bénához: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!”
  Máté 9:7 És az felkelvén, haza méne.
  Máté 9:7 Az pedig felkelt, és hazament.
  Máté 9:7 A férfi pedig felkelt és hazament.
  Máté 9:8 A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.
  Máté 9:8 Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
  Máté 9:8 Amikor ezt látták az emberek, félelem töltötte el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
  Máté 9:9 És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.
  Máté 9:9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felkelt, és követte őt.
  Máté 9:9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy Máté nevű férfit, aki a vámnál ült. Jézus ezt mondta neki: „Kövess engem!” Ő pedig felállt, és követte Jézust.
  Máté 9:10 És lőn, a mikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.
  Máté 9:10 És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt.
  Máté 9:10 Amikor Jézus és tanítványai Máté házában ettek, sok vámszedő és bűnös is odament, és velük együtt evett.
  Máté 9:11 És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
  Máté 9:11 Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: "Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?"
  Máté 9:11 Amikor a farizeusok ezt meglátták, így szóltak Jézus tanítványaihoz: „Hogy lehet az, hogy a tanítótok egy asztalnál eszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel?”
  Máté 9:12 Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.
  Máté 9:12 Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
  Máté 9:12 Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
  Máté 9:13 Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.
  Máté 9:13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
  Máté 9:13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent az, hogy »Én irgalmasságot akarok, nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy igaz embereket hívjak el, hanem hogy bűnösöket.”
  Máté 9:14 Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek?
  Máté 9:14 Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?"
  Máté 9:14 Majd János tanítványai mentek oda Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem?”
  Máté 9:15 És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép a míg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, a mikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
  Máté 9:15 Jézus ezt mondta nekik: "Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.
  Máté 9:15 Jézus így felelt nekik: „Vajon búsulnak-e a vőlegény barátai, amíg velük van a vőlegény? Eljön majd az az idő, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. Akkor majd ők is böjtölnek.
  Máté 9:16 Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.
  Máté 9:16 Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad.
  Máté 9:16 Senki nem varr foltot új anyagból régi ruhára, mert egy ilyen folt csak tovább szakítaná az anyagot, és így még nagyobb lenne a szakadás.
  Máté 9:17 Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.
  Máté 9:17 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad."
  Máté 9:17 Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Hiszen akkor szétszakadnának a tömlők, és a bor is kiömlene. Ehelyett az új bort új tömlőkbe töltik, és így mindkettő megmarad.”
  Máté 9:18 Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.
  Máté 9:18 Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy zsinagógai elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: "A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog."
  Máté 9:18 Miközben ezt mondta, a zsinagóga egyik vezetője lépett hozzá. Leborult előtte, és így szólt: „Most halt meg a kislányom, de kérlek, gyere, tedd rá a kezedet, és újra élni fog!”
  Máté 9:19 És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt.
  Máté 9:19 Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt.
  Máté 9:19 Jézus erre útnak indult, és a tanítványaival együtt követte őt.
  Máté 9:20 És ímé, egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét.
  Máté 9:20 És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét,
  Máté 9:20 Volt egy asszony, aki már tizenkét éve vérzett. Hátulról odalépett hozzá, és megérintette Jézus ruhájának szélét.
  Máté 9:21 Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.
  Máté 9:21 mert ezt mondta magában: "Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok."
  Máté 9:21 Ezt gondolta ugyanis magában: „Elég, ha megérintem a ruháját, és meggyógyulok.”
  Máté 9:22 Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.
  Máté 9:22 Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: "Bízzál, leányom, hited megtartott téged." És meggyógyult az asszony abban az órában.
  Máté 9:22 Jézus hátrafordult, ránézett az asszonyra, és így szólt: „Bízzál, leányom, a hited meggyógyított téged!” És az asszony abban a pillanatban meggyógyult.
  Máté 9:23 És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,
  Máté 9:23 Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot,
  Máté 9:23 Amikor Jézus a vezető házához ért, meglátta a jajgató tömeget és a temetési zenét játszó embereket.
  Máté 9:24 Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt.
  Máté 9:24 így szólt: "Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik." Azok pedig kinevették őt.
  Máté 9:24 Azonnal rájuk szólt: „Menjetek el innen! A kislány nem halt meg, csak alszik.” De azok kinevették őt.
  Máté 9:25 Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.
  Máté 9:25 Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt.
  Máté 9:25 Miután az embereket elküldték, Jézus bement a szobába, megfogta a kislány kezét, és a lány felkelt.
  Máté 9:26 És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.
  Máté 9:26 És híre ment ennek az egész vidéken.
  Máté 9:26 Ennek az egész vidéken híre ment.
  Máté 9:27 És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
  Máté 9:27 Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: "Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!"
  Máté 9:27 Amikor Jézus továbbment onnan, két vak férfi követte. Így kiáltoztak: „Dávid Fia, segíts rajtunk!”
  Máté 9:28 Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.
  Máté 9:28 Amikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus megkérdezte tőlük: "Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?" Ezt felelték: "Igen, Uram!"
  Máté 9:28 Amikor bement egy házba, utánamentek a vakok is. Jézus megkérdezte őket: „Elhiszitek, hogy meg tudom tenni azt, hogy újra lássatok?” „Igen, Uram!” — válaszolták.
  Máté 9:29 Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.
  Máté 9:29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: "Legyen a ti hitetek szerint!"
  Máté 9:29 Ekkor megérintette a szemüket, és így szólt: „Történjen úgy, ahogyan hittétek!”
  Máté 9:30 És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
  Máté 9:30 Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, meg ne tudja senki!"
  Máté 9:30 Erre megnyílt a szemük. Jézus azonban figyelmeztette őket: „Vigyázzatok, hogy senki se tudja meg ezt!”
  Máté 9:31 Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban.
  Máté 9:31 De azok elmentek, és elvitték hírét az egész vidéken.
  Máté 9:31 Ők azonban, amikor elmentek onnan, mindenkinek beszéltek Jézusról azon vidéken.
  Máté 9:32 Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngős néma embert hozának néki.
  Máté 9:32 Amikor ezek mentek kifelé, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát.
  Máté 9:32 Amint ők elmentek, egy olyan embert hoztak hozzá, aki nem tudott beszélni, mert gonosz szellem volt benne.
  Máté 9:33 És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben!
  Máté 9:33 Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: "Sohasem láttak még ilyet Izráelben!"
  Máté 9:33 Jézus kiűzte belőle a gonosz szellemet, a néma pedig megszólalt. Az emberek elcsodálkoztak és ezt mondták: „Ilyen hatalmas dolog még soha nem történt Izraelben!”
  Máté 9:34 A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
  Máté 9:34 A farizeusok viszont ezt mondották: "Az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket."
  Máté 9:34 A farizeusok azonban azt mondták: „A gonosz szellemek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz szellemeket.”
  Máté 9:35 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
  Máté 9:35 Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.
  Máté 9:35 Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságáról szóló örömhírt. Meggyógyított mindenfajta betegséget és gyengeséget.
  Máté 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
  Máté 9:36 Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.
  Máté 9:36 Amikor végignézett a tömegen, megsajnálta őket, mert fáradtak és elhagyatottak voltak, mint a pásztor nélküli juhok.
  Máté 9:37 Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
  Máté 9:37 Ekkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:
  Máté 9:37 Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Sok az aratnivaló, de kevés a munkás.
  Máté 9:38 Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
  Máté 9:38 kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."
  Máté 9:38 Ezért kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásába!”
  Máté Evangéliuma 8  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 9. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség