Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai színező -

Bibliai színező

Óvodások Bibliája  - Bethan James és Kállai Nagy Krisztina

Bethan James és Kállai Nagy Krisztina

Óvodások Bibliája

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi

A legszebb bibliai történetek - Marion Thomas és Daniele Fabri

Marion Thomas és Daniele Fabri

A legszebb bibliai történetek

Bibliai kardiológia - Dr. Tatai István

Dr. Tatai István

Bibliai kardiológia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Rómabeliekhez írt levél 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Róma 9:1 Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentszellem által,
  Róma 9:1 Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által,
  Róma 9:1 Igazat mondok, nem hazudok, hiszen Krisztusban élek. Tanúskodik erről a Szent Szellem által megvilágított lelkiismeretem is.
  Róma 9:2 Hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma;
  Róma 9:2 hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet.
  Róma 9:2 Nagy szomorúság és állandó fájdalom gyötri szívemet Izrael népe miatt,
  Róma 9:3 Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint;
  Róma 9:3 Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett;
  Róma 9:3 mert ők a testvéreim, a rokonaim. Bárcsak tudnék rajtuk segíteni! Inkább lennék én magam átkozott, és Krisztustól elszakított, ha ezzel segíthetnék rajtuk!
  Róma 9:4 A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek;
  Róma 9:4 akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek,
  Róma 9:4 Igen, őket választotta ki Isten: Izrael népét, akiket fiaivá is fogadott. Övék a dicsőség, és velük kötötte Isten a szövetségeket. Ők kapták Istentől a Mózesi Törvényt, az Isten tiszteletének és imádásának rendjét, és az ígéreteket.
  Róma 9:5 A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.
  Róma 9:5 akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen.
  Róma 9:5 Ők a mi ősapáink leszármazottai, és emberi természete szerint közülük származik a Krisztus, aki Isten minden és mindenki felett, aki legyen örökké áldott! Ámen.
  Róma 9:6 Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók;
  Róma 9:6 De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izráelhez, akik Izráeltől származnak,
  Róma 9:6 Igen, szomorú vagyok Izrael népe miatt, de nem azért, mintha Isten nem teljesítette volna ígéreteit, amiket nekik adott. Hiszen nem mindenki számít igazán Izrael népéhez tartozónak, aki származása szerint Izrael, vagyis Jákób utódja.
  Róma 9:7 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod.
  Róma 9:7 és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint meg van írva: "Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni."
  Róma 9:7 Ugyanígy, nem számítanak mindannyian Ábrahám igazi gyermekeinek, akik testileg tőle származtak. Hanem ahogyan Isten megígérte Ábrahámnak: „Utódaid Izsáktól származnak majd.”
  Róma 9:8 Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.
  Róma 9:8 Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak.
  Róma 9:8 Tehát, Ábrahámnak nem az összes utódai számítanak Isten gyermekeinek, hanem csak azok, akik Isten ígérete szerint születtek.
  Róma 9:9 Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
  Róma 9:9 Mert az ígéret szava ez: "Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának."
  Róma 9:9 Mert így hangzott az ígéret: „A megfelelő időben visszajövök, és akkor Sárának fia születik.”
  Róma 9:10 Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól:
  Róma 9:10 De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáét is, aki egytől fogant, a mi atyánktól, Izsáktól.
  Róma 9:10 Így volt ez Rebeka esetében is, akinek két fia volt. Mindkettőnek Izsákvolt az apja, a mi ősapánk.
  Róma 9:11 Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
  Róma 9:11 Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön,
  Róma 9:11 Mielőtt azonban ez a két fiú megszületett volna, Isten azt mondta Rebekának: „Az idősebb fiú szolgálni fog a fiatalabbnak”. Ez a születésük előtt történt, ezért a két fiú még semmi jót, vagy rosszat nem tehetett.
  Róma 9:12 Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
  Róma 9:12 ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy "a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek",
  Róma 9:12 Azért történt így, hogy Isten megmutassa: választása nem attól függ, hogy az emberek mit tesznek, hanem egyedül tőle, magától.
  Róma 9:13 Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
  Róma 9:13 úgy ahogyan meg van írva: "Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem."
  Róma 9:13 Ezért mondja az Írás: „Jákóbot szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem.”
  Róma 9:14 Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
  Róma 9:14 Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla!
  Róma 9:14 Hogyan értsük ezt? Vajon igazságtalanság ez Isten részéről? Nem, dehogyis!
  Róma 9:15 Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
  Róma 9:15 Hiszen így szól Mózeshez: "Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok."
  Róma 9:15 Hiszen Isten már Mózesnek is megmondta: „Annak adok kegyelmet, akinek akarok, és azon könyörülök, akin könyörülni akarok.”
  Róma 9:16 Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
  Róma 9:16 Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
  Róma 9:16 Tehát, Isten dönti el, hogy kin könyörül, és kinek ad kegyelmet! Ez a döntés pedig nem függ attól, hogy az emberek mit akarnak, vagy mit tesznek. Kizárólag a könyörületes Istentől függ!
  Róma 9:17 Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
  Róma 9:17 Mert így szól az Írás a fáraóhoz: "Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön."
  Róma 9:17 Az Írás szerint ugyanis ezt mondta Isten a fáraónak: „Azért tettelek királlyá, hogy hatalmamat megmutassam rajtad, és mindenki megismerje nevemet az egész Földön.”
  Róma 9:18 Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.
  Róma 9:18 Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít.
  Róma 9:18 Isten tehát azon könyörül, akin akar. Viszont makaccsá és keményszivűvé tesz akit akar.
  Róma 9:19 Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
  Róma 9:19 Azt mondod erre nekem: "Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának?"
  Róma 9:19 Erre talán azt kérdezed: „Ha Isten irányítja, amit mi — emberek — teszünk, akkor miért vádol bennünket a bűneinkért? Hiszen senki sem állhat ellen Isten akaratának!”
  Róma 9:20 Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
  Róma 9:20 Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?"
  Róma 9:20 De hát kicsoda vagy te, hogy vitába mersz szállni Istennel? Felelősségre vonhatja-e a cserépedény a fazekas mestert: „Miért formáltál engem ilyenné?”
  Róma 9:21 Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
  Róma 9:21 Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?
  Róma 9:21 Vagy talán nincs hatalma a fazekasnak az agyag felett? Ugyanabból az agyagból az egyik cserépedényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja.
  Róma 9:22 Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
  Róma 9:22 Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek?
  Róma 9:22 Hasonló ehhez, amit Isten tett. Meg akarta mutatni haragját és hatalmát. Mégis türelmesen és sokáig elviselte azokat az embereket, akikre haragudott, pedig már megérdemelték volna, hogy elpusztítsa őket.
  Róma 9:23 És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?
  Róma 9:23 Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített,
  Róma 9:23 Igen, türelmesen várt arra is, hogy megmutassa kegyelmének nagy dicsőségét. Mégpedig azokon az embereken, akik elfogadták Isten kegyelmét, és akiket arra teremtett, hogy részesüljenek dicsőségéből.
  Róma 9:24 A kikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,
  Róma 9:24 amilyenekké minket is elhívott, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is?
  Róma 9:24 Ilyenek vagyunk mi is, akiket erre hívott meg, akár a zsidók, akár a nem zsidók közül.
  Róma 9:25 A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.
  Róma 9:25 Hóseás szerint is ezt mondja: "Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek,
  Róma 9:25 Ahogyan ezt az Irás is mondja Hóseás könyvében: „Népemnek hívom majd azokat, akik nem voltak az én népem, és szeretni fogom azt a népet, akit eddig nem szerettem.” Hós 2:23
  Róma 9:26 És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
  Róma 9:26 és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik: Nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni."
  Róma 9:26 Ugyanazon a helyen, ahol azt mondta nekik Isten: „Ti nem vagytok az én népem!” — azon a helyen az „Élő Isten fiainak” fogják majd hívni őket. Hós 1:10
  Róma 9:27 Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.
  Róma 9:27 Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izráelről: "Ha Izráel fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül,
  Róma 9:27 Izráelről szólva így kiáltott fel Ézsaiás próféta: „Ha Izráel gyermekei olyan sokan vannak is, mint a tenger homokja, akkor is csak a nép maradéka szabadul meg,
  Róma 9:28 Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön.
  Róma 9:28 mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön."
  Róma 9:28 mert az Úr hirtelen és teljesen végrehajtja ítéletét a földön.” Ézs 10:22-23
  Róma 9:29 És a mint Ésaiás megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
  Róma 9:29 És előre megmondta Ézsaiás: "Ha a Seregek Ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához."
  Róma 9:29 Ahogyan előre megmondta Ézsaiás próféta: „Ha a Seregek Ura meg nem mentett volna egy keveset népe közül, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, vagy Gomora.” Ézs 1:9
  Róma 9:30 Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot;
  Róma 9:30 Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van;
  Róma 9:30 Mi következik ebből? Azt látjuk, hogy a nem zsidók közül sokan elfogadhatóvá váltak Isten számára, pedig korábban nem is törekedtek erre. Igen, a hitük által érték el ezt.
  Róma 9:31 Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.
  Róma 9:31 Izráel viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra.
  Róma 9:31 Izrael népe azonban arra igyekezett, hogy a Törvény követeléseinek megfeleljen, és így elfogadhatóvá legyen Isten számára. De nem tudtak a Törvénynek megfelelően élni, ezért kudarcot vallottak.
  Róma 9:32 Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,
  Róma 9:32 Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe,
  Róma 9:32 Miért? Azért, mert megpróbáltak a saját erejükből és a tetteik alapján elfogadhatóvá válni Isten számára. Nem a hitük által, és Istenben bízva törekedtek erre. Beleütköztek abba a kőbe, amelyről
  Róma 9:33 A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.
  Róma 9:33 amint meg van írva: "Íme, a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz őbenne, az nem szégyenül meg."
  Róma 9:33 az Írás ezt mondja: „Figyeljetek rám! Elhelyezek egy követ Sionban, amelyben az emberek megbotlanak, egy sziklát, amely miatt elesnek. De aki bízik és hisz őbenne, az nem fog csalódni.” Ézs 28:16
  Rómabeliekhez írt levél 8  |  Lap tetejére  |  Rómabeliekhez írt levél 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Rómabeliekhez írt levél 9. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség