Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Lukács Evangéliuma 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  Lukács 10:1 Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala.
  Lukács 10:1 Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.
  Lukács 10:1 Now after these things, the Lord made selection of seventy others and sent them before him, two together, into every town and place where he himself was about to come.
  Lukács 10:2 Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
  Lukács 10:2 Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
  Lukács 10:2 And he said to them, There is much grain ready to be cut, but not enough workers: so make prayer to the Lord of the grain-fields that he will send workers to get in the grain.
  Lukács 10:3 Menjetek el: Ímé én elbocsátlaktiteket, mint bárányokat a farkasok közé.
  Lukács 10:3 Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
  Lukács 10:3 Go on your way: see, I send you out like lambs among wolves.
  Lukács 10:4 Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek.
  Lukács 10:4 Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit.
  Lukács 10:4 Take no bag for money or for food, and no shoes; say no word to any man on the way.
  Lukács 10:5 Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!
  Lukács 10:5 Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!
  Lukács 10:5 And whenever you go into a house, first say, Peace be to this house.
  Lukács 10:6 És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza.
  Lukács 10:6 Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza.
  Lukács 10:6 And if a son of peace is there, your peace will be with him: but if not, it will come back to you again.
  Lukács 10:7 Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén is iván, a mit ők adnak: mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról-házra.
  Lukács 10:7 Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
  Lukács 10:7 And keep in that same house, taking what food and drink they give you: for the worker has a right to his reward. Do not go from house to house.
  Lukács 10:8 És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit előtökbe adnak:
  Lukács 10:8 Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek.
  Lukács 10:8 And into whatever town you go, if they take you in, take whatever food is given to you:
  Lukács 10:9 És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.
  Lukács 10:9 Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa.
  Lukács 10:9 And make well those in it who are ill and say to them, The kingdom of God is near to you.
  Lukács 10:10 Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utczáira kimenvén, ezt mondjátok:
  Lukács 10:10 Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt:
  Lukács 10:10 But if you go into a town where they will not have you, go out into the streets of it and say,
  Lukács 10:11 Még a port is, a mely reánk ragadt a ti városotokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok.
  Lukács 10:11 Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa.
  Lukács 10:11 Even the dust of your town, which is on our feet, we put off as a witness against you; but be certain of this, that the kingdom of God is near.
  Lukács 10:12 Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogynem azé a városé.
  Lukács 10:12 Mondom nektek: Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak."
  Lukács 10:12 I say to you, It will be better in that day for Sodom than for that town.
  Lukács 10:13 Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna.
  Lukács 10:13 "Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna.
  Lukács 10:13 A curse is on you, Chorazin! A curse is on you, Beth-saida! For if such works of power had been done in Tyre and Sidon as have been done in you, they would have been turned from their sins, in days gone by, seated in the dust.
  Lukács 10:14 Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek.
  Lukács 10:14 De Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek.
  Lukács 10:14 But it will be better for Tyre and Sidon, in the day of judging, than for you.
  Lukács 10:15 És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni.
  Lukács 10:15 Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni!"
  Lukács 10:15 And you, Capernaum, were you not lifted up to heaven? you will go down to hell.
  Lukács 10:16 A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.
  Lukács 10:16 "Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem."
  Lukács 10:16 Whoever gives ear to you, gives ear to me; and whoever is against you, is against me; and whoever is against me, is against him who sent me.
  Lukács 10:17 Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!
  Lukács 10:17 Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: "Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!"
  Lukács 10:17 And the seventy came back with joy, saying, Lord, even the evil spirits are under our power in your name.
  Lukács 10:18 Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.
  Lukács 10:18 Ő pedig ezt mondta nekik: "Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.
  Lukács 10:18 And he said, I was watching for Satan, falling from heaven like a star.
  Lukács 10:19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
  Lukács 10:19 Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.
  Lukács 10:19 See, I have given you power to put your feet on snakes and evil beasts, and over all the strength of him who is against you: and nothing will do you damage.
  Lukács 10:20 De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.
  Lukács 10:20 De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben."
  Lukács 10:20 Do not be glad, however, because you have power over spirits, but because your names are recorded in heaven.
  Lukács 10:21 Azon órában örvendeze Jézus a Szentszellemben, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.
  Lukács 10:21 Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.
  Lukács 10:21 In that same hour he was full of joy in the Holy Spirit and said, I give praise to you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have kept these things secret from the wise and the men of learning, and have made them clear to little children: for so, O Father, it was pleasing in your eyes.
  Lukács 10:22 Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
  Lukács 10:22 Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni."
  Lukács 10:22 All things have been given to me by my Father: and no one has knowledge of the Son, but only the Father: and of the Father, but only the Son, and he to whom the Son will make it clear.
  Lukács 10:23 És a tanítványokhoz fordulván, monda ő magoknak: Boldog szemek, a melyek látják azokat, a melyeket ti láttok.
  Lukács 10:23 Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: "Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.
  Lukács 10:23 And, turning to the disciples, he said privately, Happy are the eyes which see the things you see:
  Lukács 10:24 Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, a miket ti láttok, de nem látták; és hallani, a miket hallotok, de nem hallották.
  Lukács 10:24 Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg."
  Lukács 10:24 For I say to you that numbers of prophets and kings have had a desire to see the things which you see, and have not seen them, and to have knowledge of the things which have come to your ears, and they had it not.
  Lukács 10:25 És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?
  Lukács 10:25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
  Lukács 10:25 And a certain teacher of the law got up and put him to the test, saying, Master, what have I to do so that I may have eternal life?
  Lukács 10:26 Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?
  Lukács 10:26 Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"
  Lukács 10:26 And he said to him, What does the law say, in your reading of it?
  Lukács 10:27 Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.
  Lukács 10:27 Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."
  Lukács 10:27 And he, answering, said, Have love for the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind; and for your neighbour as for yourself.
  Lukács 10:28 Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz.
  Lukács 10:28 Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."
  Lukács 10:28 And he said, You have given the right answer: do this and you will have life.
  Lukács 10:29 Az pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom?
  Lukács 10:29 Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?"
  Lukács 10:29 But he, desiring to put himself in the right, said to Jesus, And who is my neighbour?
  Lukács 10:30 Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esék, a kik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.
  Lukács 10:30 Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek.
  Lukács 10:30 And Jesus, answering him, said, A certain man was going down from Jerusalem to Jericho, and he got into the hands of thieves, who took his clothing and gave him cruel blows, and when they went away, he was half dead.
  Lukács 10:31 Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, a ki azt látván, elkerülé.
  Lukács 10:31 Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte.
  Lukács 10:31 And by chance a certain priest was going down that way: and when he saw him, he went by on the other side.
  Lukács 10:32 Hasonlóképen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé.
  Lukács 10:32 Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte.
  Lukács 10:32 And in the same way, a Levite, when he came to the place and saw him, went by on the other side.
  Lukács 10:33 Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, a hol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula.
  Lukács 10:33 Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;
  Lukács 10:33 But a certain man of Samaria, journeying that way, came where he was, and when he saw him, he was moved with pity for him,
  Lukács 10:34 És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki.
  Lukács 10:34 odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.
  Lukács 10:34 And came to him and put clean linen round his wounds, with oil and wine; and he put him on his beast and took him to a house and took care of him.
  Lukács 10:35 Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.
  Lukács 10:35 Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.
  Lukács 10:35 And the day after he took two pennies and gave them to the owner of the house and said, Take care of him; and if this money is not enough, when I come again I will give you whatever more is needed.
  Lukács 10:36 E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?
  Lukács 10:36 Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?"
  Lukács 10:36 Which of these three men, in your opinion, was neighbour to the man who came into the hands of thieves?
  Lukács 10:37 Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél.
  Lukács 10:37 Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."
  Lukács 10:37 And he said, The one who had mercy on him. And Jesus said, Go and do the same.
  Lukács 10:38 Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig befogadá őt házába.
  Lukács 10:38 Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
  Lukács 10:38 Now, while they were on their way, he came to a certain town; and a woman named Martha took him into her house.
  Lukács 10:39 És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét.
  Lukács 10:39 Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.
  Lukács 10:39 And she had a sister, by name Mary, who took her seat at the Lord's feet and gave attention to his words.
  Lukács 10:40 Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.
  Lukács 10:40 Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!"
  Lukács 10:40 But Martha had her hands full of the work of the house, and she came to him and said, Lord, is it nothing to you that my sister has let me do all the work? Say to her that she is to give me some help.
  Lukács 10:41 Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel:
  Lukács 10:41 Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
  Lukács 10:41 But the Lord, answering, said to her, Martha, Martha, you are full of care and troubled about such a number of things:
  Lukács 10:42 De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.
  Lukács 10:42 pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."
  Lukács 10:42 Little is needed, or even one thing only: for Mary has taken that good part, which will not be taken away from her.
  Lukács Evangéliuma 9  |  Lap tetejére  |  Lukács Evangéliuma 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Lukács Evangéliuma 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English