Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 22. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 22:1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
  Jelenések 22:1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered.
  Jelenések 22:1 And I saw a river of water of life, clear as glass, coming out of the high seat of God and of the Lamb,
  Jelenések 22:2 Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
  Jelenések 22:2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.
  Jelenések 22:2 In the middle of its street. And on this side of the river and on that was the tree of life, having twelve sorts of fruits, giving its fruit every month; and the leaves of the tree give life to the nations.
  Jelenések 22:3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
  Jelenések 22:3 Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt,
  Jelenések 22:3 And there will be no more curse: and the high seat of God and of the Lamb will be there; and his servants will be worshipping him;
  Jelenések 22:4 És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
  Jelenések 22:4 és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.
  Jelenések 22:4 And they will see his face; and his name will be on their brows.
  Jelenések 22:5 És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
  Jelenések 22:5 Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.
  Jelenések 22:5 And there will be no more night; and they have no need of a light or of the shining of the sun; for the Lord God will give them light: and they will be ruling for ever and ever.
  Jelenések 22:6 És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
  Jelenések 22:6 És ezt mondta nekem: "Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.
  Jelenések 22:6 And he said to me, These words are certain and true: and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to make clear to his servants the things which are now to come about.
  Jelenések 22:7 Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
  Jelenések 22:7 És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit."
  Jelenések 22:7 See, I come quickly. A blessing on him who keeps the words of this book of the prophet.
  Jelenések 22:8 És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
  Jelenések 22:8 Én, János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket.
  Jelenések 22:8 And I, John, am he who saw these things and to whose ears they came. And when I had seen and given ear, I went down on my face to give worship at the feet of the angel who made these things clear to me.
  Jelenések 22:9 Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
  Jelenések 22:9 De ő így szólt hozzám: "Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: az Istent imádd!"
  Jelenések 22:9 And he said to me, See you do it not; I am a brother-servant with you and with your brothers the prophets, and with those who keep the words of this book: give worship to God.
  Jelenések 22:10 Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
  Jelenések 22:10 És így szólt hozzám: "Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.
  Jelenések 22:10 And he said to me, Let not the words of this prophet's book be kept secret, because the time is near.
  Jelenések 22:11 A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
  Jelenések 22:11 Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is.
  Jelenések 22:11 Let the evil man go on in his evil: and let the unclean be still unclean: and let the upright go on in his righteousness: and let the holy be holy still.
  Jelenések 22:12 És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
  Jelenések 22:12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.
  Jelenések 22:12 See, I come quickly; and my reward is with me, to give to every man the outcome of his works.
  Jelenések 22:13 Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  Jelenések 22:13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég".
  Jelenések 22:13 I am the First and the Last, the start and the end.
  Jelenések 22:14 Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  Jelenések 22:14 "Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.
  Jelenések 22:14 A blessing on those whose robes are washed, so that they may have a right to the tree of life, and may go in by the doors into the town.
  Jelenések 22:15 De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
  Jelenések 22:15 Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!
  Jelenések 22:15 Outside are the dogs, and those who make use of evil powers, those who make themselves unclean, and the takers of life, and those who give worship to images, and everyone whose delight is in what is false.
  Jelenések 22:16 Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
  Jelenések 22:16 Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag".
  Jelenések 22:16 I, Jesus, have sent my angel to give witness to you of these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star.
  Jelenések 22:17 És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
  Jelenések 22:17 A Lélek és a menyasszony így szól: "Jöjj!" Aki csak hallja, az is mondja: "Jöjj!" Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!
  Jelenések 22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him who gives ear, say, Come. And let him who is in need come; and let everyone desiring it take of the water of life freely.
  Jelenések 22:18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  Jelenések 22:18 Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben;
  Jelenések 22:18 For I say to every man to whose ears have come the words of this prophet's book, If any man makes an addition to them, God will put on him the punishments which are in this book:
  Jelenések 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
  Jelenések 22:19 ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.
  Jelenések 22:19 And if any man takes away from the words of this book, God will take away from him his part in the tree of life and the holy town, even the things which are in this book.
  Jelenések 22:20 Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
  Jelenések 22:20 Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus!
  Jelenések 22:20 He who gives witness to these things says, Truly, I come quickly. Even so come, Lord Jesus.
  Jelenések 22:21 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.
  Jelenések 22:21 Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
  Jelenések 22:21 The grace of the Lord Jesus be with the saints. So be it.
  Jelenések könyve 21  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 22. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English