Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 19. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 19:1 És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
  Jelenések 19:1 Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: "Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké,
  Jelenések 19:1 Ezután hallottam: mintha a Mennyben óriási sokaság hatalmas hangon kiáltana. Ezt énekelték: „Halleluja! A győzelem, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké!
  Jelenések 19:2 Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén.
  Jelenések 19:2 mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét."
  Jelenések 19:2 Igazak és igazságosak ítéletei, mert elítélte és megbüntette a Nagy Paráznát, aki szexuális bűneivel megrontotta az egész Földet. Bosszút állt Isten a Nagy Paráznán, aki megölte Isten szolgáit.”
  Jelenések 19:3 És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.
  Jelenések 19:3 Még egyszer mondták: "Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké!"
  Jelenések 19:3 És újra énekelték: „Halleluja! A Nagy Parázna pusztulásának füstje felszáll mindörökké!”
  Jelenések 19:4 És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!
  Jelenések 19:4 Ekkor leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak: "Ámen! Halleluja!"
  Jelenések 19:4 Ekkor földre borult a huszonnégy idős mennyei vezető és a négy mennyei élőlény, és így imádták a trónon ülő Istent: „Ámen! Halleluja!”
  Jelenések 19:5 És a királyiszéktől szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, a kik félitek őt, kicsinyek és nagyok!
  Jelenések 19:5 És megszólalt egy hang a trónus felől: "Dícsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok".
  Jelenések 19:5 Azután hang hallatszott a Trón felől, amely ezt mondta: „Dicsérjétek a mi Istenünket, kicsik és nagyok mindannyian, akik szolgáljátok és tisztelitek Őt!”
  Jelenések 19:6 És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.
  Jelenések 19:6 És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!
  Jelenések 19:6 Azután nagy sokaság hangját hallottam, amely hatalmas vízesés robajához, vagy mennydörgéshez hasonlított. Ezt énekelték: „Halleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható.
  Jelenések 19:7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,
  Jelenések 19:7 Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya,
  Jelenések 19:7 Örüljünk és dicsérjük Istent, mert eljött a Bárány (Jézus) lakodalmának ideje, mert Mennyasszonya felkészült az esküvőre:
  Jelenések 19:8 És adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
  Jelenések 19:8 és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti".
  Jelenések 19:8 ragyogó tiszta menyasszonyi ruhát kapott, és abba öltözött.” Ez a menyasszonyi ruha azokat a jó és igazságos dolgokat jelképezi, amiket Isten népe tett.
  Jelenések 19:9 És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
  Jelenések 19:9 Így szólt hozzám: "Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!" Ezt is mondta nekem: "Ezek az Isten igaz igéi".
  Jelenések 19:9 Ezután az angyal így szólt hozzám: „Írd le: Boldogok azok, akiket meghívtak a Bárány lakodalmába, az ünnepi vacsorára.” Majd ezt mondta: „Ezek valóban Isten szavai.”
  Jelenések 19:10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme.
  Jelenések 19:10 És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: "Vigyázz, ne tedd: szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke".
  Jelenések 19:10 Ekkor én, János, földre estem az angyal lába elé, hogy imádjam őt. De azt mondta: „Vigyázz, ne engem imádj, hanem Istent! Hiszen a szolgatársad vagyok. De nem csak neked, hanem a testvéreidnek is, akik Jézusról tanúskodnak. Mert a Jézusról való tanúskodás a prófétaság szelleme.”
  Jelenések 19:11 És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
  Jelenések 19:11 És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,
  Jelenések 19:11 Ismét láttam: megnyílt a Menny, és egy fehér ló jelent meg. Lovasának neve „Hűséges és Igaz”, mert igazságosan ítél és harcol.
  Jelenések 19:12 És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
  Jelenések 19:12 szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül;
  Jelenések 19:12 A lovon ülő szeme, mint a tűz lángja, a fején pedig sok korona. Olyan név van ráírva a lovasra, amit rajta kívül senki nem ismer.
  Jelenések 19:13 És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
  Jelenések 19:13 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.
  Jelenések 19:13 Vérbe mártott köpenyt visel. A neve pedig ez: „Isten Beszéde”.
  Jelenések 19:14 És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
  Jelenések 19:14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.
  Jelenések 19:14 Mennyei seregek követik, akik fehér lovakon ülnek, és mind tiszta fehér ruhát viselnek.
  Jelenések 19:15 És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
  Jelenések 19:15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.
  Jelenések 19:15 Az elöl haladó lovas szájából éles kard jön ki, amellyel a népeket veri. Vaspálcával uralkodik fölöttük, és ő fogja kipréselni a szőlőt a Mindenható Isten szörnyű haragjának présében.
  Jelenések 19:16 És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
  Jelenések 19:16 Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.
  Jelenések 19:16 A lovas derekánál, a köpenyére ez a név volt fölírva: KIRÁLYOK KIRÁLYA ÉS URAK URA
  Jelenések 19:17 És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára.
  Jelenések 19:17 És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: "Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára,
  Jelenések 19:17 Azután láttam: egy angyal állt a Napban, és erős hangon ezt kiáltotta az égen magasan szálló összes madaraknak: „Gyertek ide, gyűljetek össze az Isten nagy lakomájára,
  Jelenések 19:18 Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
  Jelenések 19:18 hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét".
  Jelenések 19:18 és egyétek a királyok, tábornokok és hatalmasok testét, egyétek a lovakat és lovasaikat, egyétek mindenféle ember testét: szabadokat és rabszolgákat, kicsiket és nagyokat!”
  Jelenések 19:19 És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
  Jelenések 19:19 És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen,
  Jelenések 19:19 Ekkor megláttam a Szörnyeteget és a Föld királyait: hadseregeikkel együtt összegyűltek, hogy harcoljanak a fehér lovon ülő és serege ellen.
  Jelenések 19:20 És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
  Jelenések 19:20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.
  Jelenések 19:20 De a Szörnyeteg, és vele együtt a Hamis Próféta is fogságba esett. Ez a Hamis Próféta az, aki csodákat tett a Szörnyeteg érdekében, és ezzel becsapta mindazokat, akik magukra vették a Szörnyeteg jelét, és imádták annak szobrát. A Szörnyeteget és a Hamis Prófétát elevenen bedobták a tűz-tóba, amelyben kén ég.
  Jelenések 19:21 A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.
  Jelenések 19:21 A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.
  Jelenések 19:21 A Szörnyeteg hadseregét pedig az a kard ölte meg, amely a fehér lovon ülő szájából jött ki. Az elesettek húsát a madarak ették, ameddig valamennyi madár jóllakott.
  Jelenések könyve 18  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 20  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 19. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség