Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 13. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 13:1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
  Jelenések 13:1 És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek.
  Jelenések 13:1 Ekkor egy Szörnyeteget láttam kiemelkedni a tengerből. Tíz szarva volt és hét feje. A szarvain tíz aranykorona, és a fejein Istent gyalázó nevek.
  Jelenések 13:2 És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
  Jelenések 13:2 Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.
  Jelenések 13:2 A Szörnyeteg párduchoz hasonlított, lába olyan volt, mint a medvéé, szája pedig, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki a saját erejét, trónját és nagy hatalmát.
  Jelenések 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
  Jelenések 13:3 Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat:
  Jelenések 13:3 A Szörnyeteg egyik fején halálosan megsebesült, de a seb mégis begyógyult.
  Jelenések 13:4 És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
  Jelenések 13:4 imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: "Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?"
  Jelenések 13:4 A világon minden ember csodálta, és követte a szörnyeteget. Imádták a sárkányt, mert hatalmát átadta a Szörnyetegnek. De imádták a Szörnyeteget is, és azt mondták: „Ki olyan hatalmas, mint ez a Szörnyeteg? Ki tudna vele szembeszállni?”
  Jelenések 13:5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
  Jelenések 13:5 És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át;
  Jelenések 13:5 A Szörnyeteg hatalmat kapott arra, hogy nagy dolgokkal dicsekedjen, és Istent gyalázza negyvenkét hónapig.
  Jelenések 13:6 Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
  Jelenések 13:6 és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak.
  Jelenések 13:6 Ezért Isten ellen beszélt, káromkodott, gyalázta Istent és nevét, Isten lakóhelyét és a Menny többi lakóit is.
  Jelenések 13:7 Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minen nemzetségen, nyelven és népen.
  Jelenések 13:7 Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett:
  Jelenések 13:7 Azt is megengedték neki, hogy Isten népe ellen harcoljon, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött,
  Jelenések 13:8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.
  Jelenések 13:8 hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.
  Jelenések 13:8 hogy a Föld lakói imádják a Szörnyeteget. Igen, de csak azok, akiknek neve a világ teremtése óta nincsen beírva az Élet Könyvébe. Ez a könyv a Bárányé, akit megöltek.
  Jelenések 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!
  Jelenések 13:9 Ha valakinek van füle, hallja!
  Jelenések 13:9 Akinek van füle, hallja meg:
  Jelenések 13:10 Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.
  Jelenések 13:10 Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének.
  Jelenések 13:10 Aki fogságra való, az fogoly lesz, aki kard általi halálra, az kard által hal meg. Ekkor van igazán szüksége Isten népének az állhatatos kitartásra és hitre.
  Jelenések 13:11 Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
  Jelenések 13:11 És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány.
  Jelenések 13:11 Azután megint láttam: egy másik Vadállat emelkedett ki a földből. Két szarva volt, olyan, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány.
  Jelenések 13:12 És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
  Jelenések 13:12 Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe.
  Jelenések 13:12 Ez a Vadállat a Szörnyeteg előtt állt, és ugyanolyan hatalma volt, mint annak. Arra használta a hatalmát, hogy a Föld minden lakóját rávegye, hogy imádja a Szörnyeteget, akinek halálos sebe begyógyult.
  Jelenések 13:13 És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
  Jelenések 13:13 Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára;
  Jelenések 13:13 A Vadállat nagy csodákat is tett, olyannyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hozott le az égből a földre.
  Jelenések 13:14 És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.
  Jelenések 13:14 és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt.
  Jelenések 13:14 Ezekkel a csodákkal a Szörnyeteget szolgálta, és becsapta az embereket, mert hatalmat kapott rá. A Föld lakóinak megparancsolta, hogy készítsék el a Szörnyeteg tiszteletére annak szobrát. Ez az a Szörnyeteg, akinek a kard által okozott sebe begyógyult.
  Jelenések 13:15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,
  Jelenések 13:15 Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse.
  Jelenések 13:15 A Vadállat hatalmat kapott arra, hogy szellemet adjon a Szörnyeteg szobrába. Így ez a szobor beszélni tudott, sőt azt is megparancsolta, hogy öljék meg azokat, akik nem imádták őt.
  Jelenések 13:16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
  Jelenések 13:16 És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg,
  Jelenések 13:16 Kényszerített minden embert, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön vagy a homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek.
  Jelenések 13:17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
  Jelenések 13:17 és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.
  Jelenések 13:17 Azért tette ezt, hogy csak az adhasson el, vagy vehessen meg valamit, aki ezt a jelet viseli. A jel pedig a Szörnyeteg neve, vagy a nevének megfelelő szám volt.
  Jelenések 13:18 Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.
  Jelenések 13:18 Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.
  Jelenések 13:18 Ehhez kell a bölcsesség! Aki értelmes, megértheti, mit jelent a Szörnyeteg száma, mert az egy ember száma: 666.
  Jelenések könyve 12  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 14  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 13. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség