Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Kicsik képes Bibliája - Elena Pasquali

Elena Pasquali

Kicsik képes Bibliája

A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi, bőrkötéses, aranyszéllel -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi, bőrkötéses, aranyszéllel

Bibliai hősök kifestő - Dániel -

Bibliai hősök kifestő - Dániel

Bibliai hősök kifestő - Eszter -

Bibliai hősök kifestő - Eszter

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  JELENÉSEK KÖNYVE
  Jelenések 1:1 Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,
  Jelenések 1:1 Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak.
  Jelenések 1:1 The Revelation of Jesus Christ which God gave him so that his servants might have knowledge of the things which will quickly take place: and he sent and made it clear by his angel to his servant John;
  Jelenések 1:2 A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.
  Jelenések 1:2 Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, amit látott.
  Jelenések 1:2 Who gave witness of the word of God, and of the witness of Jesus Christ, even of all the things which he saw.
  Jelenések 1:3 Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.
  Jelenések 1:3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.
  Jelenések 1:3 A blessing be on the reader, and on those who give ear to the prophet's words, and keep the things which he has put in the book: for the time is near.
  Jelenések 1:4 János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, a ki vala és a ki eljövendő; és a hét szellemtől, a mely az ő királyiszéke előtt van,
  Jelenések 1:4 János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak;
  Jelenések 1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace to you and peace, from him who is and was and is to come; and from the seven Spirits which are before his high seat;
  Jelenések 1:5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
  Jelenések 1:5 és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől,
  Jelenések 1:5 And from Jesus Christ, the true witness, the first to come back from the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who had love for us and has made us clean from our sins by his blood;
  Jelenések 1:6 És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
  Jelenések 1:6 aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
  Jelenések 1:6 And has made us to be a kingdom and priests to his God and Father; to him let glory and power be given for ever and ever. So be it.
  Jelenések 1:7 Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
  Jelenések 1:7 Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
  Jelenések 1:7 See, he comes with the clouds, and every eye will see him, and those by whom he was wounded; and all the tribes of the earth will be sorrowing because of him. Yes, so be it.
  Jelenések 1:8 Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.
  Jelenések 1:8 Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.
  Jelenések 1:8 I am the First and the Last, says the Lord God who is and was and is to come, the Ruler of all.
  Jelenések 1:9 Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
  Jelenések 1:9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.
  Jelenések 1:9 I, John, your brother, who have a part with you in the trouble and the kingdom and the quiet strength of Jesus, was in the island which is named Patmos, for the word of God and the witness of Jesus.
  Jelenések 1:10 Szellemben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,
  Jelenések 1:10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna,
  Jelenések 1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and a great voice at my back, as of a horn, came to my ears,
  Jelenések 1:11 A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
  Jelenések 1:11 amely ezt mondta: "Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába".
  Jelenések 1:11 Saying, What you see, put in a book, and send it to the seven churches; to Ephesus and to Smyrna and to Pergamos and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea.
  Jelenések 1:12 Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;
  Jelenések 1:12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam,
  Jelenések 1:12 And turning to see the voice which said these words to me, I saw seven gold vessels with lights burning in them;
  Jelenések 1:13 És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.
  Jelenések 1:13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve;
  Jelenések 1:13 And in the middle of them one like a son of man, clothed with a robe down to his feet, and with a band of gold round his breasts.
  Jelenések 1:14 Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;
  Jelenések 1:14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja;
  Jelenések 1:14 And his head and his hair were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;
  Jelenések 1:15 És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.
  Jelenések 1:15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása;
  Jelenések 1:15 And his feet like polished brass, as if it had been burned in a fire; and his voice was as the sound of great waters.
  Jelenések 1:16 Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.
  Jelenések 1:16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.
  Jelenések 1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth came a sharp two-edged sword: and his face was like the sun shining in its strength.
  Jelenések 1:17 Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
  Jelenések 1:17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,
  Jelenések 1:17 And when I saw him, I went down on my face at his feet as one dead. And he put his right hand on me, saying, Have no fear; I am the first and the last and the Living one;
  Jelenések 1:18 És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
  Jelenések 1:18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
  Jelenések 1:18 And I was dead, and see, I am living for ever, and I have the keys of death and of Hell.
  Jelenések 1:19 Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:
  Jelenések 1:19 Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után;
  Jelenések 1:19 Put in writing, then, the things which you have seen, and the things which are, and the things which will be after these;
  Jelenések 1:20 A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.
  Jelenések 1:20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet."
  Jelenések 1:20 The secret of the seven stars which you saw in my right hand, and of the seven gold vessels with burning lights. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven lights are the seven churches.
  Júdás Apostol levele 1  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English