Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Péter Apostol I. levele 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Péter 3:1 Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
  1. Péter 3:1 Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket,
  1. Péter 3:1 Asszonyok, ti is ugyanígy fogadjátok el a férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik! Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik az Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanotok, az fogja meggyőzni a férjeteket, ha látják,
  1. Péter 3:2 Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
  1. Péter 3:2 felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.
  1. Péter 3:2 milyen tiszta és istenfélő életet éltek.
  1. Péter 3:3 A kinek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
  1. Péter 3:3 Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése,
  1. Péter 3:3 Ne a frizurátokkal, arany ékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani.
  1. Péter 3:4 Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
  1. Péter 3:4 hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.
  1. Péter 3:4 A szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből. Mert ez a szépség örökkévaló, és ez az, amit Isten igazán értékel.
  1. Péter 3:5 Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
  1. Péter 3:5 Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek,
  1. Péter 3:5 Ez tette széppé a régi idők szent asszonyait. Ők is Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek a férjüknek.
  1. Péter 3:6 Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.
  1. Péter 3:6 ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől.
  1. Péter 3:6 Ilyen asszony volt Sára is, aki engedelmeskedett a férjének, Ábrahámnak, és urának hívta őt. Ti is Sára példáját követitek, ha azt teszitek, ami helyes, és nem féltek semmitől.
  1. Péter 3:7 A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
  1. Péter 3:7 És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
  1. Péter 3:7 Ugyanígy, férjek, ti is megértően bánjatok a feleségetekkel. Úgy tiszteljétek őket, mint a gyengébbeket illik! De tiszteljétek őket úgy is, mint akikkel együtt kaptátok Isten életet adó kegyelmét! Így bánjatok velük! Ellenkező esetben hiába imádkoztok, nem lesz semmi eredménye!
  1. Péter 3:8 Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek:
  1. Péter 3:8 Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.
  1. Péter 3:8 Végül pedig, éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek! Igyekezzetek egymást megérteni! Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek! Legyetek együttérzők és alázatosak!
  1. Péter 3:9 Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,
  1. Péter 3:9 Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.
  1. Péter 3:9 Soha ne bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik! Se ne mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond! Ellenkezőleg: áldással viszonozzátok a rosszat! Hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg az ő áldását.
  1. Péter 3:10 Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:
  1. Péter 3:10 Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot;
  1. Péter 3:10 Ahogyan az Írás mondja: „Aki szereti az életét, és jó napokat akar látni, az ne mondjon semmi gonoszságot, se ne hazudjon!
  1. Péter 3:11 Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.
  1. Péter 3:11 forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet;
  1. Péter 3:11 Forduljon el a gonosztól, és tegyen jót, keresse a békességet, és őrizze meg!
  1. Péter 3:12 Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.
  1. Péter 3:12 mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul.
  1. Péter 3:12 Mert az Úr figyeli az igaz embereket, és meghallgatja imádságukat; De szembeszáll azokkal, akik gonoszságot művelnek.” Zsolt 34:13-17
  1. Péter 3:13 És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek?
  1. Péter 3:13 De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra?
  1. Péter 3:13 Ugyan ki bánt benneteket, ha igazán a jóra törekedtek?
  1. Péter 3:14 De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok,azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
  1. Péter 3:14 De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek.
  1. Péter 3:14 De ha jót tesztek, és mégis szenvednetek kell, akkor is örüljetek! Tehát „ne féljetek tőlük, és ne hagyjátok magatokat megijeszteni!”
  1. Péter 3:15 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
  1. Péter 3:15 Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.
  1. Péter 3:15 Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!
  1. Péter 3:16 Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.
  1. Péter 3:16 Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat.
  1. Péter 3:16 De szelíden és tisztelettel válaszoljatok nekik! Legyen tiszta a lelkiismeretetek! Így akik Krisztus követése miatt kritizálnak benneteket, szégyent fognak vallani.
  1. Péter 3:17 Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.
  1. Péter 3:17 Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.
  1. Péter 3:17 Lehet, hogy jót tesztek, és igazságosan éltek, mégis szenvednetek kell. De ha Istennek ez az akarata, ez még mindig sokkal jobb, mintha valami rosszat tesztek, és amiatt szenvedtek.
  1. Péter 3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén szellem szerint;
  1. Péter 3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.
  1. Péter 3:18 Hiszen maga Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt. Az Ártatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Testileg ugyan meghalt, de a Szent Szellem életre keltette.
  1. Péter 3:19 A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő szellemeknek is prédikált,
  1. Péter 3:19 Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak,
  1. Péter 3:19 A Szent Szellem által elment és beszélt azoknak a szellemeknek, akik a börtönben voltak.
  1. Péter 3:20 A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;
  1. Péter 3:20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át.
  1. Péter 3:20 Ezek azok, akik nem engedelmeskedtek Istennek Nóé idejében. Pedig Isten türelmesen várt rájuk, amíg Nóé a Bárkát építette. Kevesen, mindössze nyolcan mentek be a Bárkába. Csak ezek az emberek menekültek meg az Özönvízből és a víz által.
  1. Péter 3:21 A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;
  1. Péter 3:21 Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által,
  1. Péter 3:21 A mostani vízbe való bemerítés arra az Özönvízre és annak a nyolc embernek a megmenekülésére emlékeztet. Ez a bemerítés most titeket ment meg, de nem azzal, hogy testetekről a piszkot lemossa, hanem arra való, hogy Istentől tiszta szívet kérjetek. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból,
  1. Péter 3:22 A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
  1. Péter 3:22 aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.
  1. Péter 3:22 felment a Mennybe, és Isten jobb oldalán ül. Minden angyal, minden hatalmasság és minden erő felett ő uralkodik.
  Péter Apostol I. levele 2  |  Lap tetejére  |  Péter Apostol I. levele 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Péter Apostol I. levele 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség