Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Péter Apostol I. levele 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Péter 2:1 Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást.
  1. Péter 2:1 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást,
  1. Péter 2:1 Most azért takarítsatok ki a lelketekből minden gonoszságot és képmutatást! Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok senkiről rosszat!
  1. Péter 2:2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
  1. Péter 2:2 mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre;
  1. Péter 2:2 Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők. Tehát kívánjátok a tiszta szellemi „tejet”, amely segít, hogy felnőjetek, és elérjétek a teljes megmenekülést.
  1. Péter 2:3 Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.
  1. Péter 2:3 mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.
  1. Péter 2:3 Igen, nagyon kívánnotok kell ezt, mivel megízleltétek az Úr jóságát.
  1. Péter 2:4 A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,
  1. Péter 2:4 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága";
  1. Péter 2:4 Az Úr Jézus az „Élő Kő”, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert Isten őt választotta ki. Ezért jöjjetek Jézushoz!
  1. Péter 2:5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
  1. Péter 2:5 ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
  1. Péter 2:5 Hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok. Ti viszitek Istennek a szellemi áldozatokat. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által viszitek elé.
  1. Péter 2:6 Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg nem szégyenül.
  1. Péter 2:6 Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg".
  1. Péter 2:6 A Szentírás is azt mondja: „Nézzétek, én választottam ki egy értékes sarokkövet, és leteszem Sionban. Aki benne bízik, nem fog csalódni soha.” Ézs 28:16
  1. Péter 2:7 Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;
  1. Péter 2:7 Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett,
  1. Péter 2:7 Ez a kő (Jézus) értékes kincs a számotokra, akik hisztek benne. De a hitetlenekre ez vonatkozik: „Az a kő lett az épület sarokköve, amit az építők félredobtak.” Zsolt 118:22
  1. Péter 2:8 A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.
  1. Péter 2:8 megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.
  1. Péter 2:8 Igen, a hitetleneknek (Jézus) „az a kő, amelyben az emberek megbotlanak, és a szikla, amely miatt elesnek.” Ézs 8:14 Az emberek azért botlanak meg benne, mert nem akarnak engedelmeskedni Isten beszédének. Az ilyen embereket Isten erre ítélte.
  1. Péter 2:9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
  1. Péter 2:9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
  1. Péter 2:9 Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Titeket azért választott ki, hogy mindenkinek hirdessétek Isten csodálatos tetteit. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből abba a csodálatos világosságba, ahol ő maga lakik.
  1. Péter 2:10 A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
  1. Péter 2:10 akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
  1. Péter 2:10 Régen ti nem tartoztatok Isten népéhez. Most azonban Isten népévé váltatok. Régen nem ismertétek, most azonban már ti is megtapasztaltátok Isten kegyelmét.
  1. Péter 2:11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek;
  1. Péter 2:11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak.
  1. Péter 2:11 Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, ne engedjetek a régi emberi természet gonosz kívánságainak, mert ezek a lelketek ellen harcolnak. Hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és valódi otthonotok nem itt van.
  1. Péter 2:12 Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
  1. Péter 2:12 Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
  1. Péter 2:12 Itt körül vagytok véve olyan emberekkel, akik nem hisznek Istenben. Ezek sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, milyen jól és békességben éltek! Azon a napon pedig, mikor Isten megjelenik, még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent ezek miatt a jó dolgok miatt.
  1. Péter 2:13 Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak;
  1. Péter 2:13 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak,
  1. Péter 2:13 Az Úr iránti tiszteletből engedelmeskedjetek mindenkinek, aki ezen a világon valamilyen hatalmat kapott! Igen, engedelmeskedjetek a császárnak, akié a legfőbb hatalom,
  1. Péter 2:14 Akár helytartóknak, mint a kiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére.
  1. Péter 2:14 akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdícsérésére.
  1. Péter 2:14 és azoknak a kisebb vezetőknek is, akiket a császár nevezett ki. Hiszen ezek azért kapták a hatalmukat, hogy megbüntessék a gonosztevőket, és megjutalmazzák azokat, akik jót tesznek.
  1. Péter 2:15 Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát;
  1. Péter 2:15 Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát,
  1. Péter 2:15 Mert az az Isten akarata, hogy jó dolgokat tegyetek, és így senki ne tudjon ostoba módon vádolni benneteket.
  1. Péter 2:16 Mint szabadok, és nem mint a kiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
  1. Péter 2:16 mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái.
  1. Péter 2:16 Éljetek szabadságban, és legyetek Isten rabszolgái! De a szabadságotokkal ne éljetek vissza! Ne használjátok arra, hogy valami gonoszságot kimagyarázzatok vele.
  1. Péter 2:17 Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek.
  1. Péter 2:17 Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.
  1. Péter 2:17 Tiszteljetek minden embert! Isten családjában minden testvéreteket szeressétek! Méltó módon tiszteljétek Istent! A királyt is tiszteljétek!
  1. Péter 2:18 A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is.
  1. Péter 2:18 Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is.
  1. Péter 2:18 Ti rabszolgák, fogadjátok el uraitok hatalmát, engedelmeskedjetek nekik, és tiszteljétek őket! De ne csak azokat, akik jók és emberségesek, hanem azokat is, akik igazságtalanok!
  1. Péter 2:19 Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén.
  1. Péter 2:19 Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.
  1. Péter 2:19 Mert az dicséretre méltó és jó dolog, ha valakinek istenfélő magatartása miatt kell igazságtalanul szenvednie.
  1. Péter 2:20 Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arczul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél.
  1. Péter 2:20 De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.
  1. Péter 2:20 Ha viszont azért szenved, mert vétkezett, akkor nem nagy dicsőség, ha megérdemelt büntetését eltűri. Ellenben ha jót tesztek, és amiatt kell szenvednetek, és mégis türelemmel viselitek, az tetszik Istennek.
  1. Péter 2:21 Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
  1. Péter 2:21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
  1. Péter 2:21 Hiszen éppen erre hívott el benneteket! Gondoljátok meg, hogy Krisztus is szenvedett értünk! Ezzel példát adott a nekünk, hogy ebben is kövessük. Ahogyan meg van írva:
  1. Péter 2:22 A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:
  1. Péter 2:22 ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,
  1. Péter 2:22 „Ő nem követett el semmi bűnt, és soha semmi gonoszságot nem mondott.” Ézs 53:9
  1. Péter 2:23 A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:
  1. Péter 2:23 mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.
  1. Péter 2:23 Mikor rosszat mondtak róla, nem beszélt vissza. Mikor bántották és verték, nem fenyegetőzött, hanem teljesen rábízta magát Istenre, aki igazságosan ítél.
  1. Péter 2:24 A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.
  1. Péter 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.
  1. Péter 2:24 Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt, a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy többé ne a bűnöknek, hanem Isten számára elfogadható módon éljünk. Krisztus sebei által meggyógyultatok betegségeitekből.
  1. Péter 2:25 Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.
  1. Péter 2:25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.
  1. Péter 2:25 Olyanok voltatok, mint a nyájtól elkószált és eltévedt juhok. De most visszatértetek a Pásztorhoz: ő vigyáz a lelketekre, védelmez, és őriz benneteket.
  Péter Apostol I. levele 1  |  Lap tetejére  |  Péter Apostol I. levele 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Péter Apostol I. levele 2. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség