Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsidókhoz írt levél 13. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsidók 13:1 Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
  Zsidók 13:1 A testvéri szeretet legyen maradandó.
  Zsidók 13:1 Szeressétek egymást továbbra is, hiszen a Krisztusban testvérek vagytok!
  Zsidók 13:2 A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
  Zsidók 13:2 A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg.
  Zsidók 13:2 Fogadjátok be a vendégeket házatokba! Voltak, akik ilyen módon angyalokat vendégeltek meg, anélkül, hogy észrevették volna.
  Zsidók 13:3 Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok.
  Zsidók 13:3 Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.
  Zsidók 13:3 Gondoljatok azokra, akik börtönben vannak, mintha ti is velük együtt szenvednétek! Ne felejtsétek el azokat, akik szenvednek, hiszen ti is testben éltek.
  Zsidók 13:4 Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.
  Zsidók 13:4 Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.
  Zsidók 13:4 Mindannyian tartsátok tiszteletben a házasságot! A férj és feleség közötti szexuális kapcsolatot tartsátok tisztán, mert Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket!
  Zsidók 13:5 Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;
  Zsidók 13:5 Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."
  Zsidók 13:5 Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van! Mert Isten azt mondta: „Soha nem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra.” 5Móz 31:6
  Zsidók 13:6 Így hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem?
  Zsidók 13:6 Ezért bizakodva mondjuk: "Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"
  Zsidók 13:6 Ezért bizalommal mondhatjuk: „Az Úr megsegít engem, nem félek. Ember mit árthat nekem?” Zsolt 118:6
  Zsidók 13:7 Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
  Zsidók 13:7 Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.
  Zsidók 13:7 Emlékezzetek a vezetőitekre! Ők tanítottak benneteket Isten szavára. Figyeljetek rá, hogyan élnek és hogyan halnak meg, és kövessétek a hitüket!
  Zsidók 13:8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
  Zsidók 13:8 Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
  Zsidók 13:8 Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!
  Zsidók 13:9 Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak.
  Zsidók 13:9 Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.
  Zsidók 13:9 Ne engedjétek, hogy különféle furcsa tanításokkal félrevezessenek benneteket! Isten kegyelmével erősítsétek meg a szíveteket, ne különböző ételekre vonatkozó szabályok betartásával, mert azoknak semmi értelme nincs!
  Zsidók 13:10 Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik sátornak szolgálnak.
  Zsidók 13:10 Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak.
  Zsidók 13:10 Nekünk olyan oltárunk van, amelyről nem ehetnek azok, akik a Szent Sátorban szolgálnak.
  Zsidók 13:11 Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
  Zsidók 13:11 Mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
  Zsidók 13:11 Mert a főpap az állatok vérét beviszi a Szentek Szentjébe bűnért való áldozatul, de azoknak az állatoknak a testét a táboron kívül el kell égetni.
  Zsidók 13:12 Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
  Zsidók 13:12 Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett.
  Zsidók 13:12 Ugyanígy, Jézus is a város kapuján kívül szenvedett. Azért halt meg, hogy a saját vére (halála) által tegye a népét szentté.
  Zsidók 13:13 Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.
  Zsidók 13:13 Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva.
  Zsidók 13:13 Ezért menjünk ki a táborból Jézushoz, és fogadjuk el ugyanazt a megaláztatást, ami őt érte!
  Zsidók 13:14 Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.
  Zsidók 13:14 Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.
  Zsidók 13:14 Mert itt a földön nincs örökkévaló városunk, hanem azt a várost várjuk, amely majd egyszer eljön.
  Zsidók 13:15 Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
  Zsidók 13:15 Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.
  Zsidók 13:15 Ezért Jézuson keresztül szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat: dicsérjük őt szívvel-lélekkel, és hirdessük dicsőségét!
  Zsidók 13:16 A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
  Zsidók 13:16 A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
  Zsidók 13:16 Ne feledkezzetek meg a jó cselekedetekről, és adjatok másoknak is abból, amitek van! Az ilyen áldozatok kedvesek Istennek.
  Zsidók 13:17 Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.
  Zsidók 13:17 Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.]
  Zsidók 13:17 Engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és maradjatok az ő fennhatóságuk alatt! Hiszen ők felelősek értetek, és figyelmesen vigyáznak rátok és a lelketekre. Erről majd el kell számolniuk Isten előtt! Engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy a munkájukban örömük teljen, és ne okozzon szomorúságot nekik. Ha megnehezítitek a dolgukat, az nem válik a javatokra.
  Zsidók 13:18 Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
  Zsidók 13:18 Imádkozzatok értünk! Mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni.
  Zsidók 13:18 Továbbra is imádkozzatok értünk! Lelkiismeretünk tiszta Isten előtt, mert mindig arra törekszünk, ami helyes.
  Zsidók 13:19 Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek.
  Zsidók 13:19 Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok.
  Zsidók 13:19 Különösen azért kérlek, hogy imádkozzatok, hogy hamarosan visszatérhessek hozzátok!
  Zsidók 13:20 A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
  Zsidók 13:20 A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát,
  Zsidók 13:20 A Békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája nagy Pásztorát, a mi Urunkat, Jézust. Igen, az Örökkévaló Szövetség vére által támasztotta fel! Most pedig a Békesség Istene adja meg nektek mindazt a jót, amire szükségetek van ahhoz, hogy akaratát véghez vigyétek.
  Zsidók 13:21 Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
  Zsidók 13:21 tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
  Zsidók 13:21 Azért imádkozom, hogy Isten maga tegye meg bennetek mindazt, ami neki tetszik Jézus Krisztus segítségével, akinek dicsőség legyen örökké. Ámen.
  Zsidók 13:22 Kérlek pedig titeket atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen rövideden is írtam néktek.
  Zsidók 13:22 Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek.
  Zsidók 13:22 Testvérek, kérlek benneteket, fogadjátok el ezt a tanítást, hiszen igen röviden írtam nektek!
  Zsidók 13:23 Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia Timótheus kiszabadult, a kivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket.
  Zsidók 13:23 Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt.
  Zsidók 13:23 Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünket kiengedték a börtönből. Ha idejében megérkezik, akkor együtt megyünk hozzátok.
  Zsidók 13:24 Köszöntsétek minden előljárótokat és a szenteket mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók.
  Zsidók 13:24 Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók.
  Zsidók 13:24 Üdvözletünket küldjük minden vezetőtöknek, és minden testvérnek. Az Itáliában élő testvérek is köszöntenek benneteket!
  Zsidók 13:25 Kegyelem mindnyájotokkal! Ámen!
  Zsidók 13:25 A kegyelem mindnyájatokkal!
  Zsidók 13:25 Isten kegyelme legyen veletek!
  Zsidókhoz írt levél 12  |  Lap tetejére  |  Jakab Apostol levele 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsidókhoz írt levél 13. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség