Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

Bevezetés a Biblia világába 1. -

Bevezetés a Biblia világába 1.

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája)

A Biblia világa 2. -

A Biblia világa 2.

Bibliai sikerkalauz - John Hagee

John Hagee

Bibliai sikerkalauz

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Tituszhoz írt levél 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  PÁL LEVELE TITUSZHOZ
  Titusz 1:1 Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,
  Titusz 1:1 Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint,
  Titusz 1:1 Üdvözlet Páltól, aki Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola. Isten engem azért küldött el, hogy választott népének hitét erősítsem, és segítsek nekik, hogy igazán megismerjék az igazságot, amely az Isten szolgálatára vezet.
  Titusz 1:2 Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,
  Titusz 1:2 az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,
  Titusz 1:2 Ez a hit és ez a megismerés abból a reménységből származik, hogy örök életünk lesz. Ezt az örök életet Isten már az idők kezdete előtt megígérte nekünk, és ő nem hazudik.
  Titusz 1:3 Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:
  Titusz 1:3 igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével: erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből.
  Titusz 1:3 A legalkalmasabb időben mindenkivel megismertette ezt az örök életet, üzenetének kihirdetésén keresztül. Megmentő Istenünk rám bízta, hogy üzenetét mindenkinek mondjam el. Igen, nekem Isten parancsolta, hogy ezt a munkát végezzem.
  Titusz 1:4 Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.
  Titusz 1:4 Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.
  Titusz 1:4 Titusznak szól ez a levél, aki olyan, mintha a fiam lenne, mivel mindkettőnkben ugyanaz a hit él. Isten, a mi Atyánk és Krisztus Jézus, a Megmentőnk adjon neked kegyelmet és békességet!
  Titusz 1:5 A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;
  Titusz 1:5 Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked:
  Titusz 1:5 Azért hagytalak téged egy időre még Kréta szigetén, hogy fejezd be azokat a dolgokat, amik elintézetlenül maradtak, és jelölj ki minden városban idős gyülekezeti vezetőket, ahogyan meghagytam neked.
  Titusz 1:6 Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.
  Titusz 1:6 ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek.
  Titusz 1:6 Gyülekezeti vezetőknek olyan emberek alkalmasak, akiket nem lehet jogosan vádolni semmilyen bűnnel, akik hűségesek a feleségükhöz, akiknek a gyermekei engedelmesek, hisznek Jézusban és rendes életet élnek.
  Titusz 1:7 Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;
  Titusz 1:7 A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső,
  Titusz 1:7 Mert a gyülekezeti vezető Isten népére visel gondot, ezért szükséges, hogy kifogástalan életet éljen, és ne lehessen jogosan vádolni. Szükséges, hogy ne legyen önfejű, vagy beképzelt, ne legyen hirtelen haragú, vagy részeges, se kötekedő, verekedő, vagy olyan ember, aki mások kárára próbál meggazdagodni.
  Titusz 1:8 Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;
  Titusz 1:8 hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató,
  Titusz 1:8 Legyen vendégszerető, a jóra hajlandó, szélsőségektől mentes, józan gondolkodású és igazságos. Isten tetszésére éljen és uralkodjon önmagán.
  Titusz 1:9 A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.
  Titusz 1:9 aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.
  Titusz 1:9 Ragaszkodjon azokhoz az igazságokhoz, amiket tanítunk, és éljen azok szerint. Legyen képes rá, hogy az embereket az egészséges tanítással bátorítsa, az ellenkezőket pedig meggyőzze.
  Titusz 1:10 Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók,
  Titusz 1:10 Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között.
  Titusz 1:10 Ez azért is fontos, mert sok az engedetlen és lázadó természetű ember, akik haszontalan dolgokról beszélnek, és másokat rossz útra vezetnek. Főként azokra gondolok, akik a zsidók közül jöttek.
  Titusz 1:11 A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene.
  Titusz 1:11 Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad.
  Titusz 1:11 A gyülekezeti vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy az ilyeneket meg tudja győzni, és el tudja hallgattatni. Ezek az engedetlenek egész családokat tönkretesznek azzal, hogy hamis dolgokat tanítanak, amiket nem lenne szabad. Mindezt azért teszik, hogy ilyen aljas módon szerezzenek pénzt.
  Titusz 1:12 Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.
  Titusz 1:12 Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: "A krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség."
  Titusz 1:12 Az egyik krétai próféta ezt mondta: „A krétaiak folyton hazudnak, gonosz vadállatok, lusta népség, mindig csak a hasukkal törődnek.”
  Titusz 1:13 E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,
  Titusz 1:13 Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük,
  Titusz 1:13 Ez a mondás igaz. Éppen ezért, szigorúan figyelmeztesd őket, hogy kövessék az egészséges tanítást!
  Titusz 1:14 Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvető emberek parancsolataira.
  Titusz 1:14 ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival.
  Titusz 1:14 Mondd meg nekik, hogy ne foglalkozzanak többé kitalált zsidó történetekkel, se ne kövessék azokat, amiket az igazságnak hátat fordító emberek találtak ki.
  Titusz 1:15 Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.
  Titusz 1:15 Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük.
  Titusz 1:15 A tiszta embernek minden tiszta. Annak azonban, aki hitetlen, és bűnök nyomják a lelkét, semmi sem tiszta, mivel a gondolkodásmódja megromlott, és már nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól.
  Titusz 1:16 Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.
  Titusz 1:16 Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok.
  Titusz 1:16 Az ilyenek azt állítják, hogy ismerik Istent, de amit tesznek, az ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. Ezek az emberek utálatosak, engedetlenek, és már képtelenek bármiféle jóra.
  Timótheushoz írt II. levél 4  |  Lap tetejére  |  Tituszhoz írt levél 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Tituszhoz írt levél 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség