Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - Egyszerű fordítás (teljes) - bordó -

Biblia - Egyszerű fordítás (teljes) - bordó

101 bibliai fejtörő - Bethan James és Honor Ayres

Bethan James és Honor Ayres

101 bibliai fejtörő

Gyermek Bibliaiskola Munkafüzet 3. rész -

Gyermek Bibliaiskola Munkafüzet 3. rész

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

A Biblia ismerete kommentársorozat 1. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 1.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Timótheushoz írt I. levél 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  PÁL ELSÕ LEVELE TIMÓTEUSHOZ
  1. Timóteus 1:1 Pál, Jézus Krisztus apostala a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint.
  1. Timóteus 1:1 Pál, a mi megtartó Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola,
  1. Timóteus 1:1 Pál, Jézus Krisztus apostola üdvözletét küldi. Én, Pál, azért lettem apostol, mert megmentő Istenünk és Krisztus Jézus, aki a mi reménységünk, így parancsolta.
  1. Timóteus 1:2 Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól. és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
  1. Timóteus 1:2 Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
  1. Timóteus 1:2 A levél Timóteusnak szól, aki az én igazi fiam a hit által. Az Atya-Isten és Urunk, Krisztus Jézus adjon neked kegyelmet, könyörületet és békességet!
  1. Timóteus 1:3 A miképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
  1. Timóteus 1:3 Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat,
  1. Timóteus 1:3 Amikor Macedóniába utaztam, kértelek, hogy maradj Efezusban. Most is erre kérlek, mert vannak ott bizonyos emberek, akik téves dolgokat tanítanak. Parancsold meg nekik, hogy ezt hagyják abba,
  1. Timóteus 1:4 Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.
  1. Timóteus 1:4 ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által.
  1. Timóteus 1:4 ne foglalkozzanak emberek által kitalált történetekkel és a családjuk bizonytalan eredetével. Ezek a dolgok csak arra jók, hogy vitatkozzanak rajtuk, és nem Isten munkáját viszik előre. Isten tervei ugyanis hit által valósulnak meg.
  1. Timóteus 1:5 A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:
  1. Timóteus 1:5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.
  1. Timóteus 1:5 Azért parancsolom ezt, hogy a hívőkben felébredjen Isten szeretete, amelyhez tiszta szív, jó lelkiismeret és őszinte hit szükséges.
  1. Timóteus 1:6 Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak:
  1. Timóteus 1:6 Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat,
  1. Timóteus 1:6 Néhányan azonban letértek erről az útról, és haszontalan dolgokról beszélnek.
  1. Timóteus 1:7 Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.
  1. Timóteus 1:7 törvénytanítók akarnak lenni; de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak.
  1. Timóteus 1:7 Ezek az emberek másokat akarnak a Törvényre tanítani, de valójában maguk sem értik, amiről beszélnek. Sőt, még azt sem értik, amiről állítják, hogy abban egészen biztosak.
  1. Timóteus 1:8 Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,
  1. Timóteus 1:8 Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal.
  1. Timóteus 1:8 Tudjuk, hogy a Törvény jó, ha megfelelő módon élnek vele.
  1. Timóteus 1:9 Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.
  1. Timóteus 1:9 És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok,
  1. Timóteus 1:9 Azt is tudjuk, hogy a Törvény nem azok ellen készült, akik jót tesznek. Olyan emberek miatt adták, akik a Törvényt semmibe veszik, lázadók, Istent nem tisztelik, bűnösök, istentelenek, hitetlenek, apa-gyilkosok, anya-gyilkosok, gyilkosok,
  1. Timóteus 1:10 Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,
  1. Timóteus 1:10 a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással.
  1. Timóteus 1:10 paráznák, homoszexuálisok, rabszolgakereskedők, hazugok, hamisan tanúskodók. Szóval, olyan emberek miatt, akik ellenkeznek az egészséges tanítással.
  1. Timóteus 1:11 A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.
  1. Timóteus 1:11 Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énrám bízatott.
  1. Timóteus 1:11 Ez a tanítás pedig része a dicsőséges örömüzenetnek, amely áldott Istenünktől származik. Ezt az örömüzenetet Isten rám bízta.
  1. Timóteus 1:12 És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra,
  1. Timóteus 1:12 Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.
  1. Timóteus 1:12 Hálát adok Urunknak, Krisztus Jézusnak, aki engem megerősített, hogy megbízhatónak tartott, és rám bízta ezt a szolgálatot.
  1. Timóteus 1:13 Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
  1. Timóteus 1:13 Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.
  1. Timóteus 1:13 Igen, megbízott bennem, annak ellenére, hogy régebben gonosz dolgokat mondtam Jézusról, üldöztem Jézus tanítványait, és erőszakos voltam. Ennek ellenére Isten mégis könyörült rajtam, mert nem tudtam, hogy amit teszek, az rossz. Ugyanis, akkor még nem ismertem Jézust.
  1. Timóteus 1:14 Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
  1. Timóteus 1:14 De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
  1. Timóteus 1:14 Urunk bőségesen öntötte rám kegyelmét, és megajándékozott azzal a hittel és szeretettel, amely Krisztus Jézusban található.
  1. Timóteus 1:15 Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.
  1. Timóteus 1:15 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
  1. Timóteus 1:15 Amit most mondok, az igaz. Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná: Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse! Ezek közül pedig én vagyok a legbűnösebb.
  1. Timóteus 1:16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azokra, akik hiendenek ő benne az örök életre.
  1. Timóteus 1:16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
  1. Timóteus 1:16 De Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam, a legnagyobb bűnösön, hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan a türelme. Azt akarta, hogy példa legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre.
  1. Timóteus 1:17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.
  1. Timóteus 1:17 Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
  1. Timóteus 1:17 Minden tisztelet és dicsőség az örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan Királyé, az egyetlen Istené örökké. Ámen!
  1. Timóteus 1:18 Ezt a parancsolatot adom néked fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
  1. Timóteus 1:18 Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot.
  1. Timóteus 1:18 Timóteus fiam, kérlek, hogy azok szerint járj el, amiket neked parancsolok. Ez megegyezik azokkal a próféciákkal, amiket még régen kaptál. Használd azokat a próféciákat, mint fegyvereket, és harcold végig ezt a küzdelmet.
  1. Timóteus 1:19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
  1. Timóteus 1:19 Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.
  1. Timóteus 1:19 Közben pedig folyamatosan tartsd meg a hitet, és mindig azt tedd, amit helyesnek tartasz. Vannak, akik nem őrizték meg tisztán a lelkiismeretüket, ezért a hitük hajótörést szenvedett.
  1. Timóteus 1:20 Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.
  1. Timóteus 1:20 Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent.
  1. Timóteus 1:20 Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz is. Ezért átadtam őket a Sátánnak, így megtanulhatják, hogy többé ne mondjanak gonosz dolgokat Isten ellen.
  Thessalonikabeliekhez írt II. levél 3  |  Lap tetejére  |  Timótheushoz írt I. levél 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Timótheushoz írt I. levél 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség