Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


GPS a Bibliához - Dr. Jeffrey Geoghegan - Dr.Michael Homan

Dr. Jeffrey Geoghegan - Dr.Michael Homan

GPS a Bibliához

A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv - Varga Zsigmond J.

Varga Zsigmond J.

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv

Biblia, Bőr, Károli, Standard -

Biblia, Bőr, Károli, Standard

Radír - Biblia -

Radír - Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  PÁL ELSÕ LEVELE A TESSZALONIKAIAKHOZ
  1. Thesszalonika 1:1 Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, a mely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  1. Thesszalonika 1:1 Üdvözlet Páltól, Szilvánusztól és Timóteustól, a Thesszalonika városában élő gyülekezetnek, amely Istené, az Atyáé és Urunké, Krisztus Jézusé. Kegyelem nektek és békesség!
  1. Thesszalonika 1:1 Pál, Szilvánusz és Timóteusz, Istenben, az Atyában és az Úrban, a Krisztus Jézusban írja e levelet a tesszalonikabeliek eklézsiájának. Kegyelmet nektek és békességet.
  1. Thesszalonika 1:2 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;
  1. Thesszalonika 1:2 Mindig hálát adunk Istennek miattatok, amikor csak értetek imádkozunk.
  1. Thesszalonika 1:2 Mindnyájatokért mindenkor hálát adunk az Istennek, valahányszor imádságainkban megemlítünk titeket.
  1. Thesszalonika 1:3 Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt:
  1. Thesszalonika 1:3 Ilyenkor mindig megköszönjük Istennek a munkátokat, amelyhez az energiát a hitetek adja. Hálát adunk Istennek munkátokért, amelyre az isteni szeretet indít benneteket. Hálát adunk, hogy kitartóan reménykedtek Urunkban, Jézus Krisztusban.
  1. Thesszalonika 1:3 Szakadatlanul emlékezünk hitetek munkájáról, szeretetetek fáradozásáról, és ama reménységetek állhatatosságáról, melyet Istenünk és Atyánk el?tt Urunkba, a Krisztus Jézusba vetettetek.
  1. Thesszalonika 1:4 Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;
  1. Thesszalonika 1:4 Jól tudjuk, testvéreim, hogy Isten szeret és kiválasztott benneteket.
  1. Thesszalonika 1:4 Mert Istent?l szeretett testvéreink, tudomásunk van kiválasztott voltotokról,
  1. Thesszalonika 1:5 Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szentszellemben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.
  1. Thesszalonika 1:5 Hiszen, amikor az örömhírt elvittük hozzátok, az nem csak üres beszéd volt. Bizony, az örömhír nagy erővel és a Szent Szellem által érkezett meg hozzátok, és annak a teljes bizonyosságával, hogy ez az igazság! Emlékeztek rá, hogy éltünk közöttetek, és hogy mindent értetek tettünk.
  1. Thesszalonika 1:5 hiszen nemcsak szóval szóltuk nektek az örömüzenetet, hanem hatalommal, Szent Szellemmel, nagy biztonsággal is, mint ahogy tudjátok, hogy milyenekké lettünk közöttetek a ti érdeketekben.
  1. Thesszalonika 1:6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szentszellem örömével;
  1. Thesszalonika 1:6 Ti pedig követtétek a mi példánkat és az Úr példáját. Nagy örömmel befogadtátok a tanításunkat, pedig sok szenvedést kellett elviselnetek. Azt az örömet pedig a Szent Szellem keltette bennetek.
  1. Thesszalonika 1:6 Ti pedig utánzóinkká lettetek és az Úr utánzói, azután, hogy az igét sok szorongattatás között a Szent Szellem örömével elfogadtátok,
  1. Thesszalonika 1:7 Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve.
  1. Thesszalonika 1:7 Így azután egész Macedóniában és Akhájában ti lettetek a példaképei mindazoknak, kik később hívők lettek.
  1. Thesszalonika 1:7 úgyhogy mindazoknak mintaképeivé lettetek, akik Macedóniában és Ahájában hív?kké lettek.
  1. Thesszalonika 1:8 Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annnyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.
  1. Thesszalonika 1:8 Igen, az Úr üzenete, az örömhír valóban tőletek kiindulva terjedt el. De nem csak Macedóniában és Achájában, hanem még azon túl is. Mindenfelé híre ment, hogy ti Istenben hisztek. Ezért nekünk erről nem is kell beszélnünk,
  1. Thesszalonika 1:8 Mert t?letek hangzott ki az Úr igéje, és nemcsak Macedóniába és Ahájába, hanem minden helyre elhatolt a ti Istenbe vetett hitetek híre, úgyhogy nincs arra szükség, hogy mi beszéljünk valamit róla.
  1. Thesszalonika 1:9 Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,
  1. Thesszalonika 1:9 mert az emberek maguk újságolják nekünk, hogyan történt mindez. Hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok el a bálványoktól az élő és igazi Istenhez, hogy ezután csak őt szolgáljátok.
  1. Thesszalonika 1:9 Mert ?k maguk hirdetik rólunk, hogy micsoda bevonulást tartottunk nálatok, és hogy ti hogyan tértetek meg a bálványoktól az Istenhez avégett, hogy az él? és igaz Istennek legyetek szolgáivá,
  1. Thesszalonika 1:10 És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.
  1. Thesszalonika 1:10 Hogyan várjátok vissza Fiát, Jézust, a Mennyből. Az Atya feltámasztotta a halottak közül Jézust, aki megment bennünket Isten közelgő haragjától.
  1. Thesszalonika 1:10 s a mennyekb?l a Fiát várjátok, kit ? a halottak közül feltámasztott, tudniillik Jézust, ki minket az eljöv? haragból kiragad.
  Kolossébeliekhez írt levél 4  |  Lap tetejére  |  Thessalonikabeliekhez írt I. levél 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Thessalonikabeliekhez írt I. levél 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség