Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Kolossé 4:1 Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben.
  Kolossé 4:1 Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.
  Kolossé 4:1 Ti pedig, akiknek rabszolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a Mennyben.
  Kolossé 4:2 Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
  Kolossé 4:2 Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.
  Kolossé 4:2 Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek.
  Kolossé 4:3 Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok;
  Kolossé 4:3 Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok,
  Kolossé 4:3 Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról Jézus Krisztusról. Emiatt a titkos igazság miatt vagyok most börtönben.
  Kolossé 4:4 Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.
  Kolossé 4:4 hogy azt hirdethessem.
  Kolossé 4:4 Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell.
  Kolossé 4:5 Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
  Kolossé 4:5 Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.
  Kolossé 4:5 Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket!
  Kolossé 4:6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
  Kolossé 4:6 Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
  Kolossé 4:6 Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk! Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit válaszoljatok.
  Kolossé 4:7 Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban;
  Kolossé 4:7 Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban.
  Kolossé 4:7 Tükhikosz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogy vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt.
  Kolossé 4:8 A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket,
  Kolossé 4:8 Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket.
  Kolossé 4:8 Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket.
  Kolossé 4:9 Onézimussal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek.
  Kolossé 4:9 Vele megy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik.
  Kolossé 4:9 Vele megy hűséges és szeretett testvérünk, Onézimosz is, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt.
  Kolossé 4:10 Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen),
  Kolossé 4:10 Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be;
  Kolossé 4:10 Köszönt benneteket Arisztarkhosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek: fogadjátok őt szeretettel, amikor hozzátok érkezik.
  Kolossé 4:11 És Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak.
  Kolossé 4:11 továbbá Jézus, akit Jusztusznak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem.
  Kolossé 4:11 Köszönt titeket Jusztusz, akinek a másik neve Jézus. A zsidók közül csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra.
  Kolossé 4:12 Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.
  Kolossé 4:12 Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata.
  Kolossé 4:12 Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata.
  Kolossé 4:13 Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak.
  Kolossé 4:13 Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak.
  Kolossé 4:13 Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban laknak.
  Kolossé 4:14 Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás.
  Kolossé 4:14 Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos és Démász.
  Kolossé 4:14 Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk és Démász.
  Kolossé 4:15 Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van.
  Kolossé 4:15 Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet.
  Kolossé 4:15 Köszöntsétek a Laodiceában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is.
  Kolossé 4:16 És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából átveendő levelet ti is felolvassátok.
  Kolossé 4:16 Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassátok.
  Kolossé 4:16 Miután felolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák fel a laodiceai gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át, és olvassátok fel azt a levelet, amit a Laodiceai gyülekezetnek írtam!
  Kolossé 4:17 És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!
  Kolossé 4:17 És mondjátok meg Arkhipposznak: legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban!
  Kolossé 4:17 Mondjátok meg Arkhipposznak: „Legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd!”
  Kolossé 4:18 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen.
  Kolossé 4:18 A köszöntést én, Pál, írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről! Kegyelem veletek!
  Kolossé 4:18 Ezt a köszöntést én, Pál írom, saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok! Az Úr kegyelme maradjon veletek.
  Kolossébeliekhez írt levél 3  |  Lap tetejére  |  Thessalonikabeliekhez írt I. levél 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség