Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai Panoráma -

Bibliai Panoráma

Hangos Károli-Biblia - Újszövetség -

Hangos Károli-Biblia - Újszövetség

Bibliai sikerkalauz - John Hagee

John Hagee

Bibliai sikerkalauz

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", kiscsaládi

A Szent Szellem keresztség bibliai módja - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Szent Szellem keresztség bibliai módja

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Kolossé 3:1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
  Kolossé 3:1 Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül.
  Kolossé 3:1 Mivel Krisztussal együtt ti is feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán.
  Kolossé 3:2 Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
  Kolossé 3:2 Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.
  Kolossé 3:2 A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek!
  Kolossé 3:3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
  Kolossé 3:3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben.
  Kolossé 3:3 Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.
  Kolossé 3:4 Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
  Kolossé 3:4 Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.
  Kolossé 3:4 Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek.
  Kolossé 3:5 Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;
  Kolossé 3:5 Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás,
  Kolossé 3:5 Ezért öljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását: a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája.
  Kolossé 3:6 Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
  Kolossé 3:6 mert ezek miatt haragszik Isten.
  Kolossé 3:6 Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre.
  Kolossé 3:7 Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
  Kolossé 3:7 Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek;
  Kolossé 3:7 Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek.
  Kolossé 3:8 Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
  Kolossé 3:8 most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet.
  Kolossé 3:8 Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühöngjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, se ne káromkodjatok!
  Kolossé 3:9 Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
  Kolossé 3:9 Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt,
  Kolossé 3:9 Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a „régi ember” szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak szokásait.
  Kolossé 3:10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:
  Kolossé 3:10 és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.
  Kolossé 3:10 Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt.
  Kolossé 3:11 A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
  Kolossé 3:11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
  Kolossé 3:11 Ebben az új állapotban már nem fontos, hogy valaki eredetileg zsidó, vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember volt. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származnak is.
  Kolossé 3:12 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
  Kolossé 3:12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.
  Kolossé 3:12 Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket!
  Kolossé 3:13 Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
  Kolossé 3:13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
  Kolossé 3:13 Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!
  Kolossé 3:14 Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
  Kolossé 3:14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.
  Kolossé 3:14 Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.
  Kolossé 3:15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
  Kolossé 3:15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.
  Kolossé 3:15 Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus „testének” tagjai vagytok!
  Kolossé 3:16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
  Kolossé 3:16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.
  Kolossé 3:16 Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt! Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel! Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat, és a Szent Szellemtől származó énekeket!
  Kolossé 3:17 És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
  Kolossé 3:17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
  Kolossé 3:17 Mindent, amit csak tesztek, vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyetek és mondjatok! Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának!
  Kolossé 3:18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban.
  Kolossé 3:18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.
  Kolossé 3:18 Asszonyok, éljetek a férjetek fennhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak!
  Kolossé 3:19 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
  Kolossé 3:19 Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.
  Kolossé 3:19 Férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük!
  Kolossé 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
  Kolossé 3:20 Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.
  Kolossé 3:20 Gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak.
  Kolossé 3:21 Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
  Kolossé 3:21 Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.
  Kolossé 3:21 Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek!
  Kolossé 3:22 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
  Kolossé 3:22 Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.
  Kolossé 3:22 Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, mikor nem látnak benneteket! Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik, az Úr iránti tiszteletből!
  Kolossé 3:23 És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
  Kolossé 3:23 Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek,
  Kolossé 3:23 Minden munkátokat szívvel-lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak.
  Kolossé 3:24 Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
  Kolossé 3:24 tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.
  Kolossé 3:24 Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket: mennyei örökséget kaptok tőle! Krisztust szolgáljátok, mert ő a ti igazi Uratok!
  Kolossé 3:25 A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.
  Kolossé 3:25 Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás.
  Kolossé 3:25 Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
  Kolossébeliekhez írt levél 2  |  Lap tetejére  |  Kolossébeliekhez írt levél 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség