Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Kolossé 2:1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben;
  Kolossé 2:1 Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért; és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen,
  Kolossé 2:1 Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem ismernek engem.
  Kolossé 2:2 Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,
  Kolossé 2:2 hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére.
  Kolossé 2:2 Azért küzdök, hogy mindannyian felbátorodjanak, és az isteni szeretet kösse össze őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus.
  Kolossé 2:3 A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
  Kolossé 2:3 Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.
  Kolossé 2:3 Benne rejtette el Isten a bölcsesség és tudás minden kincsét.
  Kolossé 2:4 Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel.
  Kolossé 2:4 Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen.
  Kolossé 2:4 Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amik jónak látszanak, de valójában hamisak.
  Kolossé 2:5 Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal szellemben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.
  Kolossé 2:5 Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát.
  Kolossé 2:5 Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban.
  Kolossé 2:6 Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,
  Kolossé 2:6 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.
  Kolossé 2:6 Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá!
  Kolossé 2:7 Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.
  Kolossé 2:7 Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.
  Kolossé 2:7 Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek felépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek — ahogyan azt tanították nektek.
  Kolossé 2:8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:
  Kolossé 2:8 Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.
  Kolossé 2:8 Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak.
  Kolossé 2:9 Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,
  Kolossé 2:9 Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg,
  Kolossé 2:9 Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban.
  Kolossé 2:10 És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
  Kolossé 2:10 és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
  Kolossé 2:10 Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem felett uralkodik.
  Kolossé 2:11 A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;
  Kolossé 2:11 Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által.
  Kolossé 2:11 A benne való hit által benneteket is „körülmetéltek”, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a „körülmetéléssel” levetettétek a régi emberi természetet.
  Kolossé 2:12 Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból.
  Kolossé 2:12 A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.
  Kolossé 2:12 Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt fel is támasztott benneteket Isten, mert hittetek hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor feltámasztotta Krisztust a halottak közül.
  Kolossé 2:13 És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
  Kolossé 2:13 És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket.
  Kolossé 2:13 Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket.
  Kolossé 2:14 Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
  Kolossé 2:14 Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.
  Kolossé 2:14 Az adósságlistát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amiket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a Keresztre. Így ez az adósság-lista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen áthúzta.
  Kolossé 2:15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.
  Kolossé 2:15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
  Kolossé 2:15 Isten a szellemi fejedelmeket és uralkodókat Krisztus Keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor felvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér a foglyait.
  Kolossé 2:16 Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
  Kolossé 2:16 Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.
  Kolossé 2:16 Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit esztek, vagy isztok, vagy a zsidó vallási ünnepekkel kapcsolatban. Ilyenek például az Újhold ünnepe, vagy a Szombat ünnepe.
  Kolossé 2:17 Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
  Kolossé 2:17 Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.
  Kolossé 2:17 Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak.
  Kolossé 2:18 Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.
  Kolossé 2:18 Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik,
  Kolossé 2:18 Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat imádják, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak.
  Kolossé 2:19 És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.
  Kolossé 2:19 de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.
  Kolossé 2:19 Az ilyenek nem ragaszkodnak a „fejhez”, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a „test” részeit az izületek és inak által. Így növekszik a „test”, amelyet Isten nevel fel.
  Kolossé 2:20 Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel:
  Kolossé 2:20 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:
  Kolossé 2:20 Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat,
  Kolossé 2:21 Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd.
  Kolossé 2:21 "Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!"
  Kolossé 2:21 amelyek ezt mondják: „Ne vedd a kezedbe!” „Ne egyél ilyet!” „Még csak hozzá se érj!”
  Kolossé 2:22 (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint?
  Kolossé 2:22 Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések.
  Kolossé 2:22 Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amik elhasználásra valók és nem maradnak meg sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait.
  Kolossé 2:23 A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.
  Kolossé 2:23 Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet.
  Kolossé 2:23 Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatosság és a test gyötrése. De igazában semmi hasznuk nincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
  Kolossébeliekhez írt levél 1  |  Lap tetejére  |  Kolossébeliekhez írt levél 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség