Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - nagy méret - keménytáblás -

Biblia - nagy méret - keménytáblás

Nagy családi gyermekbiblia - Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

Nagy családi gyermekbiblia

Kapcsolatok a Biblia tükrében - Balázs István

Balázs István

Kapcsolatok a Biblia tükrében

A Szent Szellem keresztség bibliai módja - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Szent Szellem keresztség bibliai módja

Képes Biblia  -

Képes Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Kolossébeliekhez írt levél 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  PÁL LEVELE A KOLOSSZÉIAKHOZ
  Kolossé 1:1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi.
  Kolossé 1:1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér,
  Kolossé 1:1 Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől,
  Kolossé 1:2 A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  Kolossé 1:2 a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól.
  Kolossé 1:2 Isten Kolosséban élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet!
  Kolossé 1:3 Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén,
  Kolossé 1:3 Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk,
  Kolossé 1:3 Hálát adunk Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk.
  Kolossé 1:4 Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok,
  Kolossé 1:4 mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.
  Kolossé 1:4 Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szeretitek Isten minden gyermekét.
  Kolossé 1:5 A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom:
  Kolossé 1:5 Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból.
  Kolossé 1:5 Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a Mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek.
  Kolossé 1:6 Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán:
  Kolossé 1:6 Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét.
  Kolossé 1:6 Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed, és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét.
  Kolossé 1:7 Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak,
  Kolossé 1:7 Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek.
  Kolossé 1:7 Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra.
  Kolossé 1:8 A ki meg is jelentette nékünk a ti Szellemben való szereteteteket.
  Kolossé 1:8 Ő hozta nekünk a jó hírt a Lélektől kapott szeretetetekről.
  Kolossé 1:8 Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által.
  Kolossé 1:9 Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,
  Kolossé 1:9 Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén,
  Kolossé 1:9 Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel.
  Kolossé 1:10 Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;
  Kolossé 1:10 hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.
  Kolossé 1:10 Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömet szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent.
  Kolossé 1:11 Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel;
  Kolossé 1:11 Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.
  Kolossé 1:11 Azt kérjük, hogy Isten, a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy állhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és hálaadással tegyétek.
  Kolossé 1:12 Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;
  Kolossé 1:12 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.
  Kolossé 1:12 Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára.
  Kolossé 1:13 A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
  Kolossé 1:13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába,
  Kolossé 1:13 Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett Fia királyságába.
  Kolossé 1:14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
  Kolossé 1:14 akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.
  Kolossé 1:14 Ő általa, a Fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot.
  Kolossé 1:15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
  Kolossé 1:15 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
  Kolossé 1:15 Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus, azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus feljebbvaló minden teremtett lénynél.
  Kolossé 1:16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
  Kolossé 1:16 Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.
  Kolossé 1:16 Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a Mennyben és a Földön: minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, urakat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a Fia közreműködésével és Fia számára teremtette.
  Kolossé 1:17 És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
  Kolossé 1:17 Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.
  Kolossé 1:17 A Fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világmindenséget.
  Kolossé 1:18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
  Kolossé 1:18 Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.
  Kolossé 1:18 Ő a „feje” a „testnek”, vagyis a Gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból feltámadt, ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely.
  Kolossé 1:19 Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
  Kolossé 1:19 Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék,
  Kolossé 1:19 Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a Fiúban,
  Kolossé 1:20 És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
  Kolossé 1:20 és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
  Kolossé 1:20 és a Fiú által kössön békét mindenkivel, aki a Földön, vagy a Mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten.
  Kolossé 1:21 Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett.
  Kolossé 1:21 Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt,
  Kolossé 1:21 Ti régebben távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok.
  Kolossé 1:22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:
  Kolossé 1:22 most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.
  Kolossé 1:22 De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel. Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a földön, emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket.
  Kolossé 1:23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.
  Kolossé 1:23 Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.
  Kolossé 1:23 Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik.
  Kolossé 1:24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház;
  Kolossé 1:24 Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, az ő testéért, amely az egyház.
  Kolossé 1:24 Annak ellenére, hogy most értetek testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a „testében”, vagyis a Gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott, és elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben az ő „testéért”.
  Kolossé 1:25 A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét,
  Kolossé 1:25 Ennek a szolgájává lettem a szerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét;
  Kolossé 1:25 Ezt a „testet”, a Gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek.
  Kolossé 1:26 Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,
  Kolossé 1:26 mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek,
  Kolossé 1:26 Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek.
  Kolossé 1:27 A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége:
  Kolossé 1:27 akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.
  Kolossé 1:27 Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében.
  Kolossé 1:28 A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk a Krisztus Jézusban;
  Kolossé 1:28 Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban.
  Kolossé 1:28 Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, bíztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet.
  Kolossé 1:29 A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik.
  Kolossé 1:29 Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem.
  Kolossé 1:29 Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
  Filippibeliekhez írt levél 4  |  Lap tetejére  |  Kolossébeliekhez írt levél 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Kolossébeliekhez írt levél 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség