Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes V. könyve 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:1 Halljad Izráel, te általmégy ma a Jordánon, hogy bemenvén, örökségül bírj náladnál nagyobb és erősebb népeket, nagy és az égig megerősített városokat;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:1 Halld meg, Izráel! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba végy nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égbe nyúló erődökkel;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:1
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:2 Nagy és szálas népet, Anák-fiakat, a kikről magad is tudod és magad is hallottad: kicsoda állhat meg Anák fiai előtt?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:2 nagy és szálas népet, Anák-fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad: Ki állhat meg az Anák-fiak előtt?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:2
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:3 Tudd meg azért e mai napon, hogy az Úr, a te Istened az, a ki átmegy előtted mint emésztő tűz, ő törli el azokat, és ő alázza meg azokat te előtted; és kiűzöd, és hamar elveszted őket, a miképen az Úr megmondotta néked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:3 Tudd meg azért ma, hogy Istened, az ÚR vonul előtted mint emésztő tűz, ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:3
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:4 Mikor azért kiűzi az Úr, a te Istened azokat te előled, ne szólj a te szívedben, mondván: Az én igazságomért hozott be engem az Úr, hogy örökségül bírjam ezt a földet; holott e népeket az ő istentelenségökért űzi ki te előled az Úr;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:4 Amikor tehát elűzi azokat előled Istened, az ÚR, ne gondolkozz így magadban: a magam igazságáért hozott be ide engem az ÚR, hogy birtokba vegyem ezt a földet! Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:4
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:5 Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő földük bírására; hanem az Úr, a te Istened e népeknek istentelenségéért űzi ki őket előled, hogy megerősítse az ígéretet, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:5 Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened, az ÚR, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az ÚR atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:5
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:6 Tudd meg azért, hogy az Úr, a te Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert kemény nyakú nép vagy te!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:6 Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened, az ÚR, hiszen te kemény nyakú nép vagy!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:6
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:7 Emlékezzél meg róla, és el ne felejtsed azokat, a mikkel haragra indítottad az Urat, a te Istenedet a pusztában! A naptól fogva, a melyen kijöttél Égyiptom földéből, mind addig, míglen e helyre jutottatok, az Úr ellen tusakodtatok vala.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:7 Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet, az URat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, míg csak el nem jutottatok erre a helyre: folytonosan lázadoztatok az ÚR ellen.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:7
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:8 Már a Hóreben haragra indítátok az Urat, és annyira megharaguvék reátok az Úr, hogy el akara veszteni titeket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:8 Már a Hóreben felingereltétek az URat. Akkor úgy megharagudott rátok az ÚR, hogy el akart pusztítani benneteket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:8
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:9 Mikor felmegyek vala a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetségnek tábláit, a melyet az Úr kötött vala veletek, és a hegyen maradtam vala negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam vala.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:9 Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet az ÚR kötött veletek, és a hegyen maradtam negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet nem ittam,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:9
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:10 Akkor átadá nékem az Úr a két kőtáblát, a melyek az Isten ujjával valának beírva, és rajtok valának mind amaz ígék, a melyeket mondott vala az Úr néktek a hegyen a tűz közepéből, a gyülekezésnek napján.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:10 akkor átadta nekem az ÚR az Isten ujjával írt két kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket elmondott nektek az ÚR a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:10
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:11 És mikor a negyven nap és negyven éj elmultával átadá az Úr nékem a két kőtáblát, a szövetségnek tábláit;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:11 A negyven nap és negyven éjjel elteltével átadta nekem az ÚR a két kőtáblát, a szövetség tábláit.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:11
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:12 Akkor monda az Úr nékem: Kelj fel, hamar menj innen alá; mert elvetemedett a te néped, a kit kihoztál Égyiptomból; hamar eltértek az útról, a melyet parancsoltam vala nékik, öntött bálványt készítettek magoknak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:12 Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nekik, és öntött bálványt készítettek maguknak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:12
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:13 Ismét szóla nékem az Úr, mondván: Láttam e népet, és bizony kemény nyakú nép ez!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:13 Azután ezt mondotta nekem az ÚR: Látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:13
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:14 Hagyj békét nékem, hadd pusztítsam el őket, és töröljem el az ő nevöket az ég alól, és teszlek téged ennél nagyobb és erősebb néppé!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:14 Hagyj engem, hadd pusztítsam el őket, és hadd töröljem el még a nevüket is az ég alól! De téged náluk nagyobb és erősebb néppé teszlek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:14
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:15 Megfordulék azért, és alájövék a hegyről, a hegy pedig tűzzel ég vala, és a szövetségnek két táblája az én két kezemben vala.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:15 Akkor megfordultam, és lejöttem a hegyről; a hegy tűzben égett, a szövetség két táblája pedig a két kezemben volt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:15
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:16 És mikor látám, hogy ímé vétkeztetek vala az Úr ellen, a ti Istenetek ellen; öntött borjút csináltatok vala magatoknak; hamar letértetek vala az útról, a melyet az Úr parancsolt vala néktek:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:16 Amint megláttam, hogy vétkeztetek Istenetek, az ÚR ellen, mert borjúszobrot öntöttetek, ilyen hamar letérve az útról, amelyet az ÚR parancsolt nektek,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:16
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:17 Akkor megragadám a két táblát, és elhajítám a két kezemből, és összetörém azokat a ti szemeitek láttára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:17 megragadtam a két táblát, ledobtam a két kezemből, és összetörtem a szemetek láttára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:17
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:18 És leborulék az Úr előtt, mint annakelőtte, negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem és vizet sem ittam; minden ti bűnötökért, a melyeket elkövettetek vala, azt cselekedvén, a mi gonosz az Úr előtt, hogy ingereljétek őt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:18 Azután odaborultam az ÚR elé, és ugyanúgy, mint először, negyven nap és negyven éjjel nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet, mindama vétketek miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, amit rossznak tart az ÚR, hogy bosszantsátok őt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:18
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:19 Mert félek vala a haragtól és búsulástól, a melylyel ti reátok úgy megharagudt vala az Úr, hogy el akart vala pusztítani titeket. És meghallgata az Úr engem akkor is.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:19 Mert megrémültem attól az izzó haragtól, amelyre fölgerjedt ellenetek az ÚR, és ki akart pusztítani benneteket. De meghallgatott engem az ÚR ezúttal is.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:19
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:20 Áronra is igen megharagudt vala az Úr, és el akará őt is pusztítani; de ugyanakkor imádkozám Áronért is.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:20 Áronra is nagyon megharagudott az ÚR, és őt is el akarta pusztítani, de Áronért is imádkoztam ugyanakkor.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:20
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:21 A ti bűnötöket pedig, a borjút, a melyet készítettetek, megragadám, és megégetém azt tűzzel; és összetörém azt, jól megőrölvén, mígnem porrá morzsolódék, azután bevetém annak porát a patakba, a mely a hegyről foly vala alá.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:21 A borjút, a ti bűnös csinálmányotokat pedig fogtam és elégettem, összetörtem jó apróra, míg porrá nem vált, és a porát beleszórtam abba a patakba, amely a hegyről folyt alá.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:21
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:22 És Thaberában, Massában, és Kibrot-Taavában is haragra indítátok az Urat.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:22 Tabérában, Masszában és Kibrót-Taavában is folyton haragították az URat.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:22
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:23 És mikor az Úr elküldött vala titeket Kádes-Barneából, mondván: Menjetek fel, és bírjátok örökségül a földet, a melyet néktek adtam: akkor is tusakodtatok vala az Úrnak, a ti Isteneteknek beszéde ellen, nem hittetek néki, és nem hallgattatok az ő szavára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:23 Amikor pedig elküldött benneteket az ÚR Kádés-Barneából, és ezt mondta: Menjetek és vegyétek birtokba a földet, amelyet nektek adtam! - akkor is fellázadtatok Isteneteknek, az ÚRnak a parancsa ellen, nem hittetek neki, és nem hallgattatok a szavára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:23
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:24 Tusakodók voltatok az Úr ellen, a mióta ismerlek titeket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:24 Folyton lázadoztatok az ÚR ellen, amióta csak ismerlek benneteket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:24
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:25 És leborulék az Úr előtt azon a negyven napon és negyven éjjel, a melyeken leborultam vala; mert azt mondotta vala az Úr, hogy elveszt titeket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:25 Ezért borultam le az ÚR előtt. Negyven nap és negyven éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az ÚR, hogy kipusztít benneteket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:25
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:26 Akkor imádkozám az Úrhoz, és mondék: Uram, Isten! ne rontsd meg a te népedet, és a te örökségedet, a kit a te nagyságoddal szabadítottál meg, a kit erős kézzel hoztál ki Égyiptomból.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:26 Imádkoztam az ÚRhoz, és ezt mondtam: Ó, Uram, URam, ne irtsd ki népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál, és erős kézzel kihoztál Egyiptomból!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:26
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:27 Emlékezzél meg a te szolgáidról: Ábrahámról, Izsákról és Jákóbról; ne nézzed e népnek keménységét, istentelenségét és bűnét!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:27 Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra, ne tekintsd e népnek a keménységét, törvényszegését és vétkét!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:27
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:28 Hogy ne mondja a föld népe, a honnét kihoztál minket: mivelhogy az Úr nem vihette be őket a földre, a melyet igért volt nékik, és mivelhogy gyűlölte őket, azért hozta ki őket, hogy megölje őket a pusztában.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:28 Ne mondhassák abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket: Nem tudta az ÚR bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik. Meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:28
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:29 Pedig ők a te néped és a te örökséged, a melyet kihoztál a te nagy erőddel, és a te kinyujtott karoddal!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:29 Pedig a te néped ők és a te örökséged, amelyet nagy erőddel és kinyújtott karoddal hoztál ki.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 9:29
  Mózes V. könyve 8  |  Lap tetejére  |  Mózes V. könyve 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes V. könyve 9. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség