Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

Ki kicsoda a Bibliában - Stephen Motyer

Stephen Motyer

Ki kicsoda a Bibliában

Táplálkozás a Biblia tükrében - Balázs István

Balázs István

Táplálkozás a Biblia tükrében

Radír - Biblia -

Radír - Biblia

180 nap alatt a Biblián át - Philip Yancey és Tim Stafford

Philip Yancey és Tim Stafford

180 nap alatt a Biblián át

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes V. könyve 7. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:1 Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:1 Amikor bevisz téged az ÚR, a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, a hettitákat, girgásiakat, emóriakat, kánaániakat, perizzieket, hivvieket és jebúsziakat: hét népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:1
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:2 És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:2 és hatalmadba adja őket Istened, az ÚR, és te megvered őket, akkor mindenestül irtsd ki azokat, ne köss velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:2
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:3 Sógorságot se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:3 Ne házasodj össze velük, ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne végy fiaidnak feleséget az ő lányaik közül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:3
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:4 Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:4 Mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az ÚR, és hamar kipusztít benneteket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:4
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:5 Hanem így cselekedjetek velök: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:5 Hanem ezt tegyétek velük: oltáraikat rontsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, istenszobraikat pedig égessétek el!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:5
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:6 Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:6 Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:6
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:7 Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:7 Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:7
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:8 Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, a melylyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az égyiptombeli Faraó királynak kezéből.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:8 hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az ÚR erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:8
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:9 És hogy megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:9 Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:9
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:10 De megfizet azoknak személy szerint, a kik őt gyűlölik, elvesztvén őket; nem késlekedik az ellen, a ki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:10 De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:10
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:11 Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, a melyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:11 Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én parancsolok ma neked, és teljesítsd azokat!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:11
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:12 Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, a mely felől megesküdött a te atyáidnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:12 Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az ÚR, a te Istened is hűségesen megtartja a szövetséget, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:12
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:13 És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:13 Szeretni fog, megáld és megsokasít téged, megáldja méhed gyümölcsét és termőfölded gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyáidnak, hogy neked adja.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:13
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:14 Áldottabb lészesz minden népnél; nem lészen közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:14 Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és nő, sem állataid között meddő.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:14
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:15 És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek téged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:15 Távol tart tőled az ÚR minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád, hanem mindazokat sújtja velük, akik téged gyűlölnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:15
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:16 És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volna az néked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:16 Megsemmisíted mindazokat a népeket, amelyeket hatalmadba ad Istened, az ÚR. Ne szánd őket, és ne tiszteld isteneiket, mert tőrbe ejtenek!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:16
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:17 Ha azt mondod a te szívedben: Többen vannak e népek, mint én, miképen űzhetem én ki őket?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:17 De gondolhatnád magadban: Nagyobbak nálam ezek a népek, hogyan tudnám kiűzni őket?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:17
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:18 Ne félj tőlök; emlékezzél meg csak azokról, a miket cselekedett az Úr, a te Istened a Faraóval és mind az égyiptombeliekkel:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:18 Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened, az ÚR a fáraóval és egész Egyiptommal,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:18
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:19 A nagy kisértésekről, a melyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és csudákról; az erős kézről, és a kinyujtott karról, a melylyel kihozott téged az Úr, a te Istened! Így cselekeszik az Úr, a te Istened minden néppel, a melytől te félsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:19 a nagy próbatételekre, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erős kézre és a kinyújtott karra, amellyel kihozott téged Istened, az ÚR. Ugyanúgy fog elbánni Istened, az ÚR mindazokkal a népekkel, amelyektől félsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:19
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:20 Sőt még a darázsokat is rájok bocsátja az Úr, a te Istened mind addig, míglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, és a kik elrejtőztek te előled.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:20 Rettenetes félelmet bocsát rájuk Istened, az ÚR, míg csak el nem pusztulnak azok is, akik előletek elrejtőzve megmaradnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:20
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:21 Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:21 Ne rettegj tőlük, mert közötted van Istened, az ÚR, a nagy és félelmetes Isten!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:21
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:22 És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:22 De csak apránként űzi el előled ezeket a népeket Istened, az ÚR. Nem semmisítheted meg mindjárt őket, mert akkor elszaporodna a mezei vad a te károdra.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:22
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:23 De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:23 De hatalmadba adja őket Istened, az ÚR, és nagy zavart támaszt közöttük, míg ki nem pusztulnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:23
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:24 Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket az ég alól; senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:24 Királyaikat is kezedbe adja, te pedig még a nevüket is eltörlöd az ég alól. Senki sem állhat meg veled szemben, hanem kipusztítod őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:24
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:25 Az ő isteneiknek faragott képeit tűzzel égesd meg; az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essél miatta; mert útálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:25 Isteneik szobrait égessétek el! Ne kívánd meg a rajtuk levő ezüstöt vagy aranyat sem, ne vedd el magadnak, mert tőrbe esel általuk. Utálatos ez Istened, az ÚR előtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:25
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:26 Útálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az, hanem megvetvén vesd meg azt, és útálván útáld meg azt, mert átkozott.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:26 Ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba se, mert téged is kiirtanak, mint azt. Tartsd azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell azt irtani!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 7:26
  Mózes V. könyve 6  |  Lap tetejére  |  Mózes V. könyve 8  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes V. könyve 7. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség