Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

A Biblia világa 2. -

A Biblia világa 2.

A legszebb bibliai történetek - Marion Thomas és Daniele Fabri

Marion Thomas és Daniele Fabri

A legszebb bibliai történetek

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár - Szabó András

Szabó András

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár

A Biblia ismerete kommentársorozat 3. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 3.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet


 

  <<< >>>  

  A világosság gyermekeiként járjunk
  Efezus 5:1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
  Efezus 5:1 Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei,
  Efezus 5:1 Let it then be your desire to be like God, as well-loved children;
  Efezus 5:2 És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
  Efezus 5:2 és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk "áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként."
  Efezus 5:2 And be living in love, even as Christ had love for you, and gave himself up for us, an offering to God for a perfume of a sweet smell.
  Efezus 5:3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
  Efezus 5:3 Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó;
  Efezus 5:3 But evil acts of the flesh and all unclean things, or desire for others' property, let it not even be named among you, as is right for saints;
  Efezus 5:4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
  Efezus 5:4 se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás.
  Efezus 5:4 And let there be no low behaviour, or foolish talk, or words said in sport, which are not right, but in place of them the giving of praise.
  Efezus 5:5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
  Efezus 5:5 Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában.
  Efezus 5:5 Being certain of this, that no man who gives way to the passions of the flesh, no unclean person, or one who has desire for the property of others, or who gives worship to images, has any heritage in the kingdom of Christ and God.
  Efezus 5:6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
  Efezus 5:6 Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait.
  Efezus 5:6 Do not be turned from the right way by foolish words; for because of these things the punishment of God comes on those who do not put themselves under him.
  Efezus 5:7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
  Efezus 5:7 Ne vegyetek tehát részt ezekben.
  Efezus 5:7 Have no part with such men;
  Efezus 5:8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
  Efezus 5:8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
  Efezus 5:8 For you at one time were dark, but now are light in the Lord: let your behaviour be that of children of light
  Efezus 5:9 (Mert a szellemnek gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
  Efezus 5:9 A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
  Efezus 5:9 Because the fruit of the light is in all righteousness and in everything which is good and true,
  Efezus 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
  Efezus 5:10 Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak,
  Efezus 5:10 Testing by experience what is well-pleasing to the Lord;
  Efezus 5:11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
  Efezus 5:11 és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
  Efezus 5:11 And have no company with the works of the dark, which give no fruit, but make their true quality clear;
  Efezus 5:12 Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
  Efezus 5:12 Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen,
  Efezus 5:12 For the things which are done by them in secret it is shame even to put into words.
  Efezus 5:13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.
  Efezus 5:13 de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz.
  Efezus 5:13 But all things, when their true quality is seen, are made clear by the light: because everything which is made clear is light.
  Efezus 5:14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.
  Efezus 5:14 Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus."
  Efezus 5:14 For this reason he says, Be awake, you who are sleeping, and come up from among the dead, and Christ will be your light.
  Efezus 5:15 Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
  Efezus 5:15 Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen,
  Efezus 5:15 Take care then how you are living, not as unwise, but as wise;
  Efezus 5:16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
  Efezus 5:16 kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.
  Efezus 5:16 Making good use of the time, because the days are evil.
  Efezus 5:17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
  Efezus 5:17 Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
  Efezus 5:17 For this reason, then, do not be foolish, but be conscious of the Lord's pleasure.
  Efezus 5:18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szentszellemmel,
  Efezus 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel,
  Efezus 5:18 And do not take overmuch wine by which one may be overcome, but be full of the Spirit;
  Efezus 5:19 Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
  Efezus 5:19 mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,
  Efezus 5:19 Joining with one another in holy songs of praise and of the Spirit, using your voice in songs and making melody in your heart to the Lord;
  Efezus 5:20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
  Efezus 5:20 és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.
  Efezus 5:20 Giving praise at all times for all things in the name of our Lord Jesus Christ, to God, even the Father;
  Efezus 5:21 Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
  Efezus 5:21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.
  Efezus 5:21 Letting yourselves be ruled by one another in the fear of Christ.
  Efezus 5:22 Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
  Efezus 5:22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak;
  Efezus 5:22 Wives, be under the authority of your husbands, as of the Lord.
  Efezus 5:23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
  Efezus 5:23 mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.
  Efezus 5:23 For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, being himself the saviour of the body.
  Efezus 5:24 De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
  Efezus 5:24 De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.
  Efezus 5:24 And as the church is under Christ's authority, so let wives be under the rule of their husbands in all things.
  Efezus 5:25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
  Efezus 5:25 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,
  Efezus 5:25 Husbands, have love for your wives, even as Christ had love for the church, and gave himself for it;
  Efezus 5:26 Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,
  Efezus 5:26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,
  Efezus 5:26 So that he might make it holy, having made it clean with the washing of water by the word,
  Efezus 5:27 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
  Efezus 5:27 így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
  Efezus 5:27 And might take it for himself, a church full of glory, not having one mark or fold or any such thing; but that it might be holy and complete.
  Efezus 5:28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
  Efezus 5:28 Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét az önmagát szereti.
  Efezus 5:28 Even so it is right for husbands to have love for their wives as for their bodies. He who has love for his wife has love for himself:
  Efezus 5:29 Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;
  Efezus 5:29 Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat,
  Efezus 5:29 For no man ever had hate for his flesh; but he gives it food and takes care of it, even as Christ does for the church;
  Efezus 5:30 Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
  Efezus 5:30 minthogy tagjai vagyunk testének.
  Efezus 5:30 Because we are parts of his body.
  Efezus 5:31 Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
  Efezus 5:31 "A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté."
  Efezus 5:31 For this cause will a man go away from his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh.
  Efezus 5:32 Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
  Efezus 5:32 Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
  Efezus 5:32 This is a great secret: but my words are about Christ and the church.
  Efezus 5:33 Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
  Efezus 5:33 De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
  Efezus 5:33 But do you, everyone, have love for his wife, even as for himself; and let the wife see that she has respect for her husband.
  Efézusbeliekhez írt levél 4  |  Lap tetejére  |  Efézusbeliekhez írt levél 6  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English