Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Szent Szellem keresztség bibliai módja - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Szent Szellem keresztség bibliai módja

A Biblia ismerete kommentársorozat 5. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 5.

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - virág-női -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - virág-női

Bibliai rejtvényes füzetek - 3. Mózes élete - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 3. Mózes élete

A Biblia négy vezetési alapelve - Martina és Volker Kessler

Martina és Volker Kessler

A Biblia négy vezetési alapelve

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Az elhívásunkhoz méltó élet
  Efezus 4:1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
  Efezus 4:1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok,
  Efezus 4:1 I then, the prisoner in the Lord, make this request from my heart, that you will see that your behaviour is a credit to the position which God's purpose has given you,
  Efezus 4:2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
  Efezus 4:2 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,
  Efezus 4:2 With all gentle and quiet behaviour, taking whatever comes, putting up with one another in love;
  Efezus 4:3 Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében.
  Efezus 4:3 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.
  Efezus 4:3 Taking care to keep the harmony of the Spirit in the yoke of peace.
  Efezus 4:4 Egy a test és egy a Szellem, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
  Efezus 4:4 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:
  Efezus 4:4 There is one body and one Spirit, even as you have been marked out by God in the one hope of his purpose for you;
  Efezus 4:5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
  Efezus 4:5 egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség,
  Efezus 4:5 One Lord, one faith, one baptism,
  Efezus 4:6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
  Efezus 4:6 egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
  Efezus 4:6 One God and Father of all, who is over all, and through all, and in all.
  Efezus 4:7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
  Efezus 4:7 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.
  Efezus 4:7 But to every one of us has grace been given in the measure of the giving of Christ.
  Ajándékok Krisztus Testének építésére
  Efezus 4:8 Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
  Efezus 4:8 Ezért mondja az Írás: "Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek."
  Efezus 4:8 For this reason he says, He went up on high, taking his prisoners with him, and gave freely to men.
  Efezus 4:9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?
  Efezus 4:9 Az pedig, hogy "felment", mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre.
  Efezus 4:9 Now this, He went up, what is it but that he first went down into the lower parts of the earth?
  Efezus 4:10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)
  Efezus 4:10 Aki leszállt, az "fel is ment", feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget.
  Efezus 4:10 He who went down is the same who went up far over all the heavens so that he might make all things complete.
  Efezus 4:11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
  Efezus 4:11 És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,
  Efezus 4:11 And he gave some as Apostles, and some, prophets; and some, preachers of the good news; and some to give care and teaching;
  Efezus 4:12 A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
  Efezus 4:12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,
  Efezus 4:12 For the training of the saints as servants in the church, for the building up of the body of Christ:
  Efezus 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
  Efezus 4:13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,
  Efezus 4:13 Till we all come to the harmony of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to full growth, to the full measure of Christ:
  Efezus 4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;
  Efezus 4:14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;
  Efezus 4:14 So that we may be no longer children, sent this way and that, turned about by every wind of teaching, by the twisting and tricks of men, by the deceits of error;
  Növekedjünk a Krisztusban
  Efezus 4:15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;
  Efezus 4:15 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.
  Efezus 4:15 But saying true words in love, may come to full growth in him, who is the head, even Christ;
  Efezus 4:16 A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
  Efezus 4:16 Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
  Efezus 4:16 Through whom all the body, being rightly formed and united together, by the full working of every part, is increased to the building up of itself in love.
  Efezus 4:17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
  Efezus 4:17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. [Róm 1,18-24]
  Efezus 4:17 This I say, then, and give witness in the Lord, that you are to go no longer in the way of the Gentiles whose minds are turned to that which has no profit,
  Efezus 4:18 Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;
  Efezus 4:18 Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük.
  Efezus 4:18 Whose thoughts are dark, to whom the life of God is strange because they are without knowledge, and their hearts have been made hard;
  Efezus 4:19 Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.
  Efezus 4:19 Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban.
  Efezus 4:19 Who having no more power of feeling, have given themselves up to evil passions, to do all unclean things with overmuch desire.
  Efezus 4:20 Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;
  Efezus 4:20 Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust;
  Efezus 4:20 For this was not the teaching of Christ which was given to you;
  Efezus 4:21 Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:
  Efezus 4:21 ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban.
  Efezus 4:21 If in fact you gave ear to him, and were given teaching in him, even as what is true is made clear in Jesus:
  Efezus 4:22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
  Efezus 4:22 Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;
  Efezus 4:22 That you are to put away, in relation to your earlier way of life, the old man, which has become evil by love of deceit;
  Efezus 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint,
  Efezus 4:23 újuljatok meg lelketekben és elmétekben,
  Efezus 4:23 And be made new in the spirit of your mind,
  Efezus 4:24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
  Efezus 4:24 öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
  Efezus 4:24 And put on the new man, to which God has given life, in righteousness and a true and holy way of living.
  Efezus 4:25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.
  Efezus 4:25 Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.
  Efezus 4:25 And so, putting away false words, let everyone say what is true to his neighbour: for we are parts one of another.
  Efezus 4:26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
  Efezus 4:26 "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal,
  Efezus 4:26 Be angry without doing wrong; let not the sun go down on your wrath;
  Efezus 4:27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
  Efezus 4:27 helyet se adjatok az ördögnek.
  Efezus 4:27 And do not give way to the Evil One.
  Efezus 4:28 A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.
  Efezus 4:28 Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.
  Efezus 4:28 Let him who was a thief be so no longer, but let him do good work with his hands, so that he may have something to give to him who is in need.
  Efezus 4:29 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
  Efezus 4:29 Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.
  Efezus 4:29 Let no evil talk come out of your mouth, but only what is good for giving necessary teaching, and for grace to those who give ear.
  Efezus 4:30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szentszellemét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
  Efezus 4:30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
  Efezus 4:30 And do not give grief to the Holy Spirit of God, by whom you were marked for the day of salvation.
  Efezus 4:31 Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
  Efezus 4:31 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.
  Efezus 4:31 Let all bitter, sharp and angry feeling, and noise, and evil words, be put away from you, with all unkind acts;
  Efezus 4:32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
  Efezus 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
  Efezus 4:32 And be kind to one another, full of pity, having forgiveness for one another, even as God in Christ had forgiveness for you.
  Efézusbeliekhez írt levél 3  |  Lap tetejére  |  Efézusbeliekhez írt levél 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English