Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Pál ismerete a Krisztus titka felől
  Efezus 3:1 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért;
  Efezus 3:1 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért.
  Efezus 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles,
  Efezus 3:2 Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;
  Efezus 3:2 Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra,
  Efezus 3:2 If that ordering of the grace of God has come to your knowledge, which was given to me for you,
  Efezus 3:3 Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden,
  Efezus 3:3 amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam.
  Efezus 3:3 How by revelation the secret was made clear to me, as I said before in a short letter,
  Efezus 3:4 Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;
  Efezus 3:4 Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát,
  Efezus 3:4 By the reading of which you will be clear about my knowledge of the secret of Christ;
  Efezus 3:5 A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által:
  Efezus 3:5 amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:
  Efezus 3:5 Which in other generations was not given to the sons of men, but the revelation of it has now been made to his holy Apostles and prophets in the Spirit;
  Efezus 3:6 Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
  Efezus 3:6 hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által.
  Efezus 3:6 Which is that the Gentiles have a part in the heritage, and in the same body, and in the same hope in Christ through the good news,
  Efezus 3:7 A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint.
  Efezus 3:7 Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem.
  Efezus 3:7 Of which I was made a preacher, through that grace of God which was given to me in the measure of the working of his power.
  Efezus 3:8 Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
  Efezus 3:8 Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát,
  Efezus 3:8 To me, who am less than the least of all the saints, was this grace given, so that I might make clear to the Gentiles the good news of the unending wealth of Christ:
  Efezus 3:9 És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;
  Efezus 3:9 és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében;
  Efezus 3:9 And make all men see what is the ordering of the secret which from the first has been kept in God who made all things;
  Efezus 3:10 Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,
  Efezus 3:10 és hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége.
  Efezus 3:10 So that now to the rulers and the authorities in the heavens might be made clear through the church the wide-shining wisdom of God,
  Efezus 3:11 Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus JÉzusban, a mi Urunkban:
  Efezus 3:11 Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:
  Efezus 3:11 Which is seen in his eternal purpose in Christ Jesus our Lord:
  Efezus 3:12 A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
  Efezus 3:12 őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.
  Efezus 3:12 By whom we come near to God without fear through faith in him.
  Efezus 3:13 Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak.
  Efezus 3:13 Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez.
  Efezus 3:13 For this reason it is my prayer that you may not become feeble because of my troubles for you, which are your glory.
  Megismerni Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét
  Efezus 3:14 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
  Efezus 3:14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt,
  Efezus 3:14 For this cause I go down on my knees before the Father,
  Efezus 3:15 A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
  Efezus 3:15 akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön:
  Efezus 3:15 From whom every family in heaven and on earth is named,
  Efezus 3:16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben;
  Efezus 3:16 adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által;
  Efezus 3:16 That in the wealth of his glory he would make you strong with power through his Spirit in your hearts;
  Efezus 3:17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
  Efezus 3:17 hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva
  Efezus 3:17 So that Christ may have his place in your hearts through faith; and that you, being rooted and based in love,
  Efezus 3:18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
  Efezus 3:18 képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység;
  Efezus 3:18 May have strength to see with all the saints how wide and long and high and deep it is,
  Efezus 3:19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
  Efezus 3:19 és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.
  Efezus 3:19 And to have knowledge of the love of Christ which is outside all knowledge, so that you may be made complete as God himself is complete.
  Efezus 3:20 Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
  Efezus 3:20 Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint:
  Efezus 3:20 Now to him who is able to do in full measure more than all our desires or thoughts, through the power which is working in us,
  Efezus 3:21 Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen.
  Efezus 3:21 azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.
  Efezus 3:21 To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations for ever and ever. So be it.
  Efézusbeliekhez írt levél 2  |  Lap tetejére  |  Efézusbeliekhez írt levél 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English