Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Galátziabeliekhez írt levél 5. fejezet


 

  <<< >>>  

  Galata 5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
  Galata 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
  Galata 5:1 Szabad életre szabadított meg titeket a Krisztus, álljatok meg hát ebben, és ne t?rjétek magatokon újra a rabszolgaság igáját.
  Galata 5:2 Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
  Galata 5:2 Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek.
  Galata 5:2 Íme én, Pál, mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, a Krisztus semmit sem fog használni nektek.
  Galata 5:3 Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
  Galata 5:3 De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani.
  Galata 5:3 Ismét bizonyságot teszek minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy az ilyen tartozik az egész törvényt megtenni.
  Galata 5:4 Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
  Galata 5:4 Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek.
  Galata 5:4 Nem használ nektek a Krisztus, akik a törvény által kerestek igazságot. Kiestetek a kegyelemb?l.
  Galata 5:5 Mert mi a Szellem által, hitből várjuk az igazság reménységét.
  Galata 5:5 Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
  Galata 5:5 Mi ugyanis Szellem által hit alapján várjuk az igazságosság reménységét.
  Galata 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
  Galata 5:6 Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
  Galata 5:6 Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs semmi ereje, csak a szereteten át munkálkodó hitnek.
  Galata 5:7 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?
  Galata 5:7 Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek?
  Galata 5:7 Szépen futottatok! Ki tartott fel, hogy az igazságnak ne engedelmeskedjetek?
  Galata 5:8 Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.
  Galata 5:8 Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket.
  Galata 5:8 Ez a rábeszélés nem attól van, aki elhívott titeket.
  Galata 5:9 Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
  Galata 5:9 Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti.
  Galata 5:9 Kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti.
  Galata 5:10 Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
  Galata 5:10 Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az.
  Galata 5:10 Én az Úrból rátok vonatkozólag azt a bizalmat merítettem, hogy nem fog az eszetek egyében járni. De az, aki megháborít titeket, hordozni fogja az ítéletet, bárki legyen is.
  Galata 5:11 Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.
  Galata 5:11 Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya.
  Galata 5:11 Ám ha így van, ha én még a körülmetélkedést hirdetem, testvéreim, miért üldöznek engem akkor? Ha így igaz, akkor megsz?nt a kereszt botránya.
  Galata 5:12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.
  Galata 5:12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket.
  Galata 5:12 Bárcsak lemetszenék magukat azok, akik titeket fellázítanak.
  Galata 5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügye ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
  Galata 5:13 Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.
  Galata 5:13 Mert titeket szabadságra hívtak el, testvéreim, de nem olyan szabadságra, mely ugródeszka a húsnak. Ellenkez?leg. Szereteten át szolgáljátok egymást.
  Galata 5:14 Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  Galata 5:14 Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: "Szeresd felebarátodat, mint magadat."
  Galata 5:14 Mert az egész törvény egyetlen igében teljesül: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
  Galata 5:15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
  Galata 5:15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!
  Galata 5:15 Ha azonban harapjátok és felfaljátok egymást, vigyázzatok, mert még elemésztitek egymást.
  Galata 5:16 Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
  Galata 5:16 Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.
  Galata 5:16 Azt mondom, Szellemt?l ösztökélve járjatok, és a hús kívánságát véghez ne vigyétek.
  Galata 5:17 Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
  Galata 5:17 Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
  Galata 5:17 Mert a hús kívánsága a Szellem kívánsága ellen fordít titeket, s a Szellem kívánsága a húsé ellen, ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit akartok.
  Galata 5:18 Ha azonban a Szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
  Galata 5:18 Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.
  Galata 5:18 De ha a Szellem hajt, nem vagytok törvény alatt.
  Galata 5:19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
  Galata 5:19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,
  Galata 5:19 A hús tettei pedig nyilvánvalóak, ilyenfélék: paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás,
  Galata 5:20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
  Galata 5:20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás;
  Galata 5:20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, civakodás, féltékenység, indulatoskodás, veszekedések, meghasonlás, versengések,
  Galata 5:21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
  Galata 5:21 irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
  Galata 5:21 irigykedés, részegeskedés, lakmározás és az ezekhez hasonlók. Akik ilyesmiket tesznek – el?re megmondom nektek, mint ahogy már el?re meg is mondtam –, Isten királyságát nem fogják örökrészül kapni.
  Galata 5:22 De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  Galata 5:22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
  Galata 5:22 A Szellemnek gyümölcse ellenben: szeretet, öröm, békesség, hosszút?rés, jóságosság, derékség, h?ség (hit), szelídség, önuralom.
  Galata 5:23 Az ilyenek ellen nincs törvény.
  Galata 5:23 szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
  Galata 5:23 Az ilyenek ellen nincs törvény.
  Galata 5:24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  Galata 5:24 Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
  Galata 5:24 Azok, akik a Krisztus Jézuséi, a húst szenvedélyeivel és kívánságaival együtt megfeszítették.
  Galata 5:25 Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk.
  Galata 5:25 Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.
  Galata 5:25 Ha a Szellem életet ad nekünk, úgy is járjunk, ahogy a Szellem ösztökél.
  Galata 5:26 Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.
  Galata 5:26 Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
  Galata 5:26 Ne vágyódjunk üres tekintélyre, ne legyünk egymással szemben kihívók, ne irigykedjünk egymásra.
  Galátziabeliekhez írt levél 4  |  Lap tetejére  |  Galátziabeliekhez írt levél 6  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Galátziabeliekhez írt levél 5. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség