Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Találj örömöt a Bibliádban! - William MacDonald és Arthur Farstad

William MacDonald és Arthur Farstad

Találj örömöt a Bibliádban!

Biblia Hebraica Stuttgartensia -

Biblia Hebraica Stuttgartensia

A Biblia világa 4. - Ruff Tibor

Ruff Tibor

A Biblia világa 4.

Zsebméretű Károli Biblia - Bőrkötés, aranymetszés -

Zsebméretű Károli Biblia - Bőrkötés, aranymetszés

Revideált új fordítású Biblia konkordanciával - Nagy, bőrkötéses, arany széllel -

Revideált új fordítású Biblia konkordanciával - Nagy, bőrkötéses, arany széllel

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt I. levél 6. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Korintus 6:1 Merészel közületek valaki, akinek a másik ellen pere van, az igazságtalanoknál pereskedni? És nem a szenteknél?
  1. Korintus 6:1 Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni?
  1. Korintus 6:1 Merészel valaki közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?
  1. Korintus 6:2 Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha veletek ítéltetik meg a világot, arra méltatlanok vagytok, hogy a legkisebb dolgokban az ítélet mértékei legyetek?
  1. Korintus 6:2 Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek?
  1. Korintus 6:2 Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
  1. Korintus 6:3 Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem a mindennapi élet dolgait?
  1. Korintus 6:3 Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!
  1. Korintus 6:3 Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?
  1. Korintus 6:4 Ha pedig a mindennapos élet dolgai fel?l kell ítélni, azokat ültetitek le, akiket a gyülekezetben megvetnek?
  1. Korintus 6:4 Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt?
  1. Korintus 6:4 Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.
  1. Korintus 6:5 Azért mondom, hogy megszégyenítselek titeket. Nincs köztetek egyetlen bölcs sem, aki ítéletet tarthatna a testvére között?
  1. Korintus 6:5 Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között?
  1. Korintus 6:5 Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?
  1. Korintus 6:6 Hanem testvér testvérrel pereskedik, éspedig hitetleneknél?
  1. Korintus 6:6 Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt.
  1. Korintus 6:6 Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?
  1. Korintus 6:7 Egyáltalában már az is vereség nálatok, hogy pereitek vannak egymással. Miért nem szendveditek el inkább az igazságtalanságot?
  1. Korintus 6:7 Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?
  1. Korintus 6:7 Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?
  1. Korintus 6:8 Ellenkez?leg, ti követtek el igazságtalanságot, fosztogattok, éspedig testvéreteket.
  1. Korintus 6:8 Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek!
  1. Korintus 6:8 Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.
  1. Korintus 6:9 Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok Isten királyságát nem fogják örökölni? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem puhányok, sem férfifert?z?k,
  1. Korintus 6:9 Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,
  1. Korintus 6:9 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
  1. Korintus 6:10 sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosok, sem szitkozódók, sem ragadozók Isten királyságát örökölni nem fogják.
  1. Korintus 6:10 sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.
  1. Korintus 6:10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik az Isten országát.
  1. Korintus 6:11 Ezek voltatok néhányan, de lemosakodtatok, de megszentel?dtetek, de megigazultatok a Krisztus Úrnak neve és Istenünknek Szelleme által.
  1. Korintus 6:11 Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.
  1. Korintus 6:11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által.
  1. Korintus 6:12 Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, csak azután le ne igázzon.
  1. Korintus 6:12 Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.
  1. Korintus 6:12 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
  1. Korintus 6:13 Az ételek a hasnak és a has az ételeknek, de az Isten amazt is, emezeket is félre fogja tenni. A test azonban nem a paráznaságnak való, hanem az Úrnak és az Úr a testnek.
  1. Korintus 6:13 Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.
  1. Korintus 6:13 Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.
  1. Korintus 6:14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, hatalma által minket is fel fog támasztani.
  1. Korintus 6:14 Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani.
  1. Korintus 6:14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.
  1. Korintus 6:15 Nem tudjátok, hogy testetek a Krisztusnak tagja? Vegyem el a Krisztus tagjait, és parázna tagjaivá tegyem? Meg ne történjék!
  1. Korintus 6:15 Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla!
  1. Korintus 6:15 Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
  1. Korintus 6:16 Vagy nem tudjátok, hogy aki a paráznához ragaszkodik, egy test vele? „A kett? ugyanis – azt mondja az Írás – egy hússá lesz.”
  1. Korintus 6:16 Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté."
  1. Korintus 6:16 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
  1. Korintus 6:17 Aki ellenben az Úrhoz ragaszkodik, egy szellem vele.
  1. Korintus 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.
  1. Korintus 6:17 A ki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele.
  1. Korintus 6:18 Meneküljetek a paráznaságtól! Minden vétek, melyet ember tesz, kívül van a testen, de aki paráználkodik, saját teste ellen vétkezik.
  1. Korintus 6:18 Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.
  1. Korintus 6:18 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
  1. Korintus 6:19 Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lev? Szent Szellemnek a temploma, akit Istent?l kaptatok? És hogy nem vagytok magatokéi?
  1. Korintus 6:19 Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?
  1. Korintus 6:19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentszellemnek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
  1. Korintus 6:20 Áron vásároltak meg titeket. Magasztaljátok Istent testetekben!
  1. Korintus 6:20 Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
  1. Korintus 6:20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, a melyek az Istenéi.
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 5  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt I. levél 7  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt I. levél 6. fejezet - Csia Lajos - Újszövetség, Új fordítású Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es