Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Képes Biblia - Újszövetség -

Képes Biblia - Újszövetség

Kézzel készített Bibliaborító -

Kézzel készített Bibliaborító

Bibliai kardiológia - Dr. Tatai István

Dr. Tatai István

Bibliai kardiológia

Biblia

Biblia "Szellemes", nagy családi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Bibliai hősök kifestő - Pál -

Bibliai hősök kifestő - Pál

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet


 

  <<< >>>  

  Róma 6:1 Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
  Róma 6:1 Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem?
  Róma 6:1 Mi következik mindebből? Éljünk továbbra is a bűnben, hogy annál több kegyelmet kapjunk Istentől?
  Róma 6:2 Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?
  Róma 6:2 Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?
  Róma 6:2 Szó sem lehet róla! Hogyan élhetnénk tovább is bűnben, ha egyszer már meghaltunk a bűn számára?
  Róma 6:3 Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
  Róma 6:3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk?
  Róma 6:3 Vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk bele?
  Róma 6:4 Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.
  Róma 6:4 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.
  Róma 6:4 Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek bennünket vele együtt. Ez pedig azért történt, hogy mi is új életben induljunk el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta a halálból.
  Róma 6:5 Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
  Róma 6:5 Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.
  Róma 6:5 Mert ha eggyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele a feltámadásában is.
  Róma 6:6 Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
  Róma 6:6 Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.
  Róma 6:6 Tudjuk, hogy régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették. Ez azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái.
  Róma 6:7 Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól.
  Róma 6:7 Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől.
  Róma 6:7 Aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól.
  Róma 6:8 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele.
  Róma 6:8 Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.
  Róma 6:8 Mivel Krisztussal együtt meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.
  Róma 6:9 Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
  Róma 6:9 Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta.
  Róma 6:9 Hiszen tudjuk, hogy mivel Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg soha. A Halálnak nincs többé hatalma felette.
  Róma 6:10 Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
  Róma 6:10 Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él.
  Róma 6:10 Mert Krisztus azért halt meg, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát. Mióta viszont feltámadt és él, Istennek él.
  Róma 6:11 Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
  Róma 6:11 Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.
  Róma 6:11 Hasonlóképpen, ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára. Ugyanakkor, tekintsétek magatokat élőknek is, mint akik Istenért éltek, Jézus Krisztusban.
  Róma 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
  Róma 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.
  Róma 6:12 Ne uralkodjon tehát a bűn bennetek, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek gonosz kívánságainak!
  Róma 6:13 Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
  Róma 6:13 Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.
  Róma 6:13 Ne adjátok oda testeteket, se annak részeit a bűn szolgálatára! Ne legyenek a gonoszság eszközei! Ellenkezőleg, álljatok mindenben Isten rendelkezésére, mint akik feltámadtatok a halálból, hogy a testetek és annak részei a jó célokat szolgálják.
  Róma 6:14 Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
  Róma 6:14 Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.
  Róma 6:14 A bűn nem fog uralkodni többé rajtatok, hiszen nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.
  Róma 6:15 Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
  Róma 6:15 Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!
  Róma 6:15 Mit tegyünk hát? Vétkezzünk, mivel már nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Semmiképpen!
  Róma 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
  Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?
  Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak szolgaként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bűnt szolgáljátok, akkor az ő rabszolgái vagytok — ennek pedig halál az eredménye! Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket.
  Róma 6:17 De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok.
  Róma 6:17 De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok!
  Róma 6:17 Régebben ti is a bűn rabszolgái voltatok. De hála Istennek, hogy teljes szívvel engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit megismertetek.
  Róma 6:18 Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
  Róma 6:18 Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.
  Róma 6:18 Így felszabadultatok a bűn uralma alól, és igaz célokat szolgáltok.
  Róma 6:19 Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
  Róma 6:19 Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek.
  Róma 6:19 (Azért használok ilyen hétköznapi példákat, hogy meg tudjátok érteni, amit mondani akarok.) Régen a bűnnek és a gonosz dolgoknak szántátok oda magatokat, és valóban ezeket szolgáltátok. Ugyanúgy, most határozzátok el, hogy Istennek tetsző életet fogtok élni! Minden erőtökkel erre törekedjetek, és akkor csak Istennek fogtok élni.
  Róma 6:20 Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
  Róma 6:20 Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól.
  Róma 6:20 Mert amikor még a bűn szolgái voltatok, nem is törődtetek a jó célokkal.
  Róma 6:21 Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
  Róma 6:21 De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál!
  Róma 6:21 Mi volt ennek az eredménye? Olyan dolgok, amiket ma szégyelltek, mert végül a halálhoz vezetnek.
  Róma 6:22 Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek Pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
  Róma 6:22 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.
  Róma 6:22 Most azonban felszabadultatok a bűn uralma alól, és Isten rabszolgái lettetek. Ez olyan életre vezet, amelyet csakis Istenért éltek, s ennek a végeredménye az örök élet.
  Róma 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
  Róma 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
  Róma 6:23 A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.
  Rómabeliekhez írt levél 5  |  Lap tetejére  |  Rómabeliekhez írt levél 7  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség