Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Rómabeliekhez írt levél 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Róma 3:1 Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
  Róma 3:1 Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna?
  Róma 3:1 Mennyivel több a zsidó a nemzetbelinél, vagy mennyivel hasznosabb a körülmetélkedés?
  Róma 3:2 Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit.
  Róma 3:2 Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit.
  Róma 3:2 Mindenféleképpen sokkal. El?ször is azzal, hogy rájuk bízták Isten szózatait.
  Róma 3:3 De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
  Róma 3:3 Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét?
  Róma 3:3 Mert mi is a helyzet? Ha némelyek hitetlenekké lettek is, vajon h?tlenségük Isten h?ségét hatálytalanítani fogja?
  Róma 3:4 Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
  Róma 3:4 Szó sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok, amint meg van írva: "Igaznak kell bizonyulnod beszédeidben, és győznöd kell, amikor perelnek veled."
  Róma 3:4 Szó sem lehet róla. Inkább az Isten igaz és minden ember hazug, mint ahogy írva is van, hogy: „Igazságosnak fogsz bizonyulni beszédeidben, s gy?zni fogsz, mikor perbe szállasz.”
  Róma 3:5 Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
  Róma 3:5 Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok: igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját?
  Róma 3:5 Ha pedig éppen a mi hamisságunk er?síti meg Isten igazságosságát, mit mondjunk? Hát nem igazságtalan az Isten, mikor a haragot ránk hozza? Emberi okoskodással szólok.
  Róma 3:6 Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?
  Róma 3:6 Szó sincs róla! Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot?
  Róma 3:6 Szó sem lehet róla. Különben hogy ítélhetné meg Isten a világot?
  Róma 3:7 Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?
  Róma 3:7 Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös?
  Róma 3:7 De ha Isten megbízhatóságát az én hazugságom fokozza az ? dics?ségére, miért ítélnek el engem akkor, mint vétkest?
  Róma 3:8 Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.
  Róma 3:8 Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek? Hogy tudniillik így beszélünk: tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle! Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet!
  Róma 3:8 Nem kellene-e azt tennünk, amivel rágalmaznak is bennünket, amir?l azt állítják, hogy a mi szójárásunk: tegyük a gonoszt, hogy jó származzék bel?le? Az ilyen ember elítélése igazságos volna.
  Róma 3:9 Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
  Róma 3:9 Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem! Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak,
  Róma 3:9 Mi hát a valóság? El?nyben vagyunk? Semmi esetre sem. Hiszen az el?bb mind a zsidókat, mind a helléneket azzal vádoltuk, hogy vétek terhe nyomja mindnyájukat.
  Róma 3:10 A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
  Róma 3:10 amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem,
  Róma 3:10 Amint írva van: „Nincs igazságos egy sem,
  Róma 3:11 Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
  Róma 3:11 nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent.
  Róma 3:11 nincs belátó, nincs aki megkeresné Istent.
  Róma 3:12 Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
  Róma 3:12 Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.
  Róma 3:12 Mindnyájan elhajlottak, együttesen hasznavehetetlenné lettek, nincs ki jóságosan cselekedjék, nincs egy sem.
  Róma 3:13 Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
  Róma 3:13 Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon;
  Róma 3:13 Nyitott sír a gégéjük, nyelvük csalárdságot szól, viperaméreg van ajkuk mögött.
  Róma 3:14 Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
  Róma 3:14 szájuk átokkal és keserűséggel van tele.
  Róma 3:14 Szájuk átokkal, keser?séggel telve,
  Róma 3:15 Lábaik gyorsak a vérontásra.
  Róma 3:15 Lábuk gyors a vérontásra,
  Róma 3:15 lábuk gyors a vérontásra,
  Róma 3:16 Útjaikon romlás és nyomorúság van.
  Róma 3:16 romlás és nyomorúság jár a nyomukban,
  Róma 3:16 útjukat romok és nyomor jelzik.
  Róma 3:17 És a békességnek útját nem ismerik.
  Róma 3:17 és a békesség útját nem ismerik:
  Róma 3:17 A békesség útját nem ismerték meg.
  Róma 3:18 Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
  Róma 3:18 Isten félelmével nem törődnek."
  Róma 3:18 Isten félelme nincs a szemük el?tt.”
  Róma 3:19 Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
  Róma 3:19 Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg.
  Róma 3:19 Tudjuk pedig, hogy mindazt, amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény hatálya alatt élnek, hogy minden szájat betömjön, és az egész világ Isten kárhoztatása alá essék.
  Róma 3:20 Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
  Róma 3:20 Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.
  Róma 3:20 Ezért olyan tettek, melyekkel a törvényt akarja betölteni, egy hús igazságos voltát sem bizonyítják Isten el?tt, mert a törvény csak a vétek felismerését nyújtja.
  Róma 3:21 Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
  Róma 3:21 Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták.
  Róma 3:21 Most azonban a törvény nélkül lett láthatóvá nekünk az isteni igazságosság, amint arról a törvény és a próféták tanúságot tesznek.
  Róma 3:22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
  Róma 3:22 Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség:
  Róma 3:22 A Krisztus Jézusba vetett hiten át lett láthatóvá Isten igazságossága az összes hívek számára. Mert nincs különbségtétel zsidó és nemzetbeli között,
  Róma 3:23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
  Róma 3:23 mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
  Róma 3:23 hiszen mind vétkeztek, és híjával vannak az Isten dics?ségének,
  Róma 3:24 Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
  Róma 3:24 Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.
  Róma 3:24 ám ingyen jutnak igazságossághoz annak a kegyelemnek révén, melyet a Krisztus Jézus megváltó munkája fordított felénk.
  Róma 3:25 Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
  Róma 3:25 Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte
  Róma 3:25 Azon át, hogy az ? vérében kell hinnünk, már eleve ?t rendelte az Isten engesztel? fedélnek, hogy igazságosságát megmutassa nekünk. Igazságosságát abban, hogy az isteni türelem elengedte az el?z?leg (a Krisztus el?tt) elkövetett vétkeket
  Róma 3:26 Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.
  Róma 3:26 türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.
  Róma 3:26 és kimutatta igazságosságát a jelen id?re nézve is, hogy igazságos maradjon, amikor igazságosnak nyilvánítja azt, aki a Jézus hitéb?l való.
  Róma 3:27 Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
  Róma 3:27 Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit "törvénye" által.
  Róma 3:27 Hol van hát az ember számára a dicsekvés lehet?sége? Kizáratott. Miféle törvény zárta ki? A tettek törvénye? Nem, hanem a hitnek törvénye.
  Róma 3:28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
  Róma 3:28 Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.
  Róma 3:28 Mert úgy következtetünk, hogy az embert a törvény tettei nélkül a hit teszi igazságossá.
  Róma 3:29 Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
  Róma 3:29 Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is;
  Róma 3:29 Hát akkor csak a zsidóké az Isten? Nem a nemzeteké is? Igen, a nemzeteké is,
  Róma 3:30 Mivelhogy egy az Isten, a ki megtisztítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
  Róma 3:30 mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által.
  Róma 3:30 ha ugyan az az Isten, aki a körülmetélteket hit alapján igazságosakká teszi, ugyanaz, mint aki a körülmetéletleneket hiten keresztül teszi igazságosakká.
  Róma 3:31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
  Róma 3:31 Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
  Róma 3:31 Vajon hatályától fosztjuk meg a törvényt a hiten át? Szó sem lehet róla. Ellenkez?leg, éppen érvényre emeljük a törvényt a hiten át.
  Rómabeliekhez írt levél 2  |  Lap tetejére  |  Rómabeliekhez írt levél 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Rómabeliekhez írt levél 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség