Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Rómabeliekhez írt levél 15. fejezet


 

  <<< >>>  

  Róma 15:1 Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
  Róma 15:1 Mi, akik erősek vagyunk, türelmesen el kell viseljük azoknak a gyen15 geségeit, akik még gyengék. Ne éljünk tehát a magunk kénye-kedve szerint!
  Róma 15:1 Mi, akik hatalmat érzünk magunkban, tartozunk a tehetetlenek er?tlenségét hordozni, és nem szabad a magunk tetszését keresnünk.
  Róma 15:2 Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
  Róma 15:2 Sőt, inkább igyekezzünk mindenben a testvéreink kedvét keresni, és erősítsük őket!
  Róma 15:2 Közülünk mindenki felebarátjának tetszését keresse, hogy azt munkálja, ami az építéshez jó.
  Róma 15:3 Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
  Róma 15:3 Gondoljátok meg, hogy Krisztus sem a saját érdekeit nézte! Hiszen ez van megírva róla az Írásokban: „Mindaz a rossz, amit rólad mondtak, Istenem, engem ért.”
  Róma 15:3 A Krisztus sem a maga tetszését kereste, hanem – mint írva van – „A téged szidalmazóknak szidalmai reám hullottak.”
  Róma 15:4 Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
  Róma 15:4 Mindaz, amit az Írásokban régebben megírtak, a mi tanulságunkra szolgál. Azért írták le, hogy az Írások felbátorítsanak, türelmes kitartásra buzdítsanak bennünket, és ezáltal reménységet kapjunk.
  Róma 15:4 Amiket el?re megírtak, azért írták meg, hogy bennünket tanítsanak, hogy állhatatossággal és az írások bátorításával a reménységet megtartsuk.
  Róma 15:5 A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
  Róma 15:5 Isten, akitől a kitartást és a bátorítást kapjátok, adja meg nektek, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértésben éljetek egymással,
  Róma 15:5 Az állhatatosságnak és bátorításnak Istene adja meg nektek, hogy a Krisztus Jézushoz igazodva egymás között is ugyanazon a dolgon jártassátok elméteket
  Róma 15:6 Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
  Róma 15:6 és mindnyájan egy szívvel-lélekkel dicsőítsétek Istent, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyját!
  Róma 15:6 és egy indulattal, egy szájjal dics?ítsétek az Istent, Urunknak, a Krisztus Jézusnak az Atyját.
  Róma 15:7 Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
  Róma 15:7 Fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott benneteket, és szolgálja ez is Isten dicsőségét!
  Róma 15:7 Ezért fogadjátok egymást szívetekre, ahogy Isten dics?ségére a Krisztus is magához fogadott bennünket.
  Róma 15:8 Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
  Róma 15:8 Mert azt mondom, hogy Krisztus azért lett Izrael népének szolgája, hogy megmutassa Isten hűségét. Igen, Isten valóban megtartja az ősapáinknak tett ígéreteit.
  Róma 15:8 Mert azt mondom, hogy a Krisztus az Isten igazságának kedvéért lett a körülmetélkedés kiszolgálója, hogy ezzel az atyáknak tett ígéreteket szilárdakká tegye.
  Róma 15:9 A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
  Róma 15:9 De Krisztus nemcsak ezért jött, hanem azért is, hogy a nem zsidó népek dicsőítsék Istent nagy irgalmasságáért. Mint ahogy meg van írva az Írásokban: „Dicsérlek téged, Istenem, a nem zsidó népek között, és nevednek zengek éneket.” Zsolt 18:50
  Róma 15:9 A nemzetek pedig ugyanakkor könyörületéért dics?íthessék az Istent, amint írva van: „Ezért vallást teszek rólad a nemzetek között, és nevednek dalt pengetek.”
  Róma 15:10 És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.
  Róma 15:10 Majd ismét ezt mondja: „Örüljön minden nem zsidó nép is, Isten saját népével együtt!” 5Móz 32:43
  Róma 15:10 Majd megint ezt mondja: „Vigadjatok nemzetek, az ? népével együtt.”
  Róma 15:11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek.
  Róma 15:11 És megint: „Dicsőítsétek az Urat, ti nem zsidó népek mindnyájan, és dicsérjék őt az összes nemzetek!” Zsolt 117:1
  Róma 15:11 Ismét: „Magasztaljátok az Urat, mind ti nemzetek, mondjanak rá magasztalást mind a népek.”
  Róma 15:12 És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok.
  Róma 15:12 És ismét, amint Ézsaiás próféta mondja: „Megjelenik majd Jesse egyik utóda, aki azért jut hatalomra, hogy uralkodjon a nem zsidó népek felett. Benne reménykednek majd a nem zsidó nemzetek.” Ézs 11:10
  Róma 15:12 Majd újra Ézsaiás ezt mondja: „Sarjad Jesszéb?l egy gyökér, ki fölkél majd, hogy a nemzeteken uralkodjék, nemzetek fognak benne reménykedni.”
  Róma 15:13 A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentszellem ereje által.
  Róma 15:13 Isten, aki minden reménység forrása, egészen csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel — a benne való hitetek által. S így a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen!
  Róma 15:13 A reménységnek Istene töltsön be hát titeket a hívés révén teljes örömmel és békességgel, hogy a Szent Szellem hatalma b?ségessé tehesse reménységeteket.
  Róma 15:14 Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni.
  Róma 15:14 Testvéreim, meg vagyok győződve róla, hogy telve vagytok mindenféle jósággal és tudással. Sőt, még egymást is képesek vagytok helyreigazítani.
  Róma 15:14 Fel?letek testvéreim, én magam is arról vagyok meggy?z?dve, hogy telve vagytok derekassággal, telve mindenféle ismerettel, képesek arra, hogy egymást is intsétek.
  Róma 15:15 Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,
  Róma 15:15 Mégis őszintén írtam nektek néhány dologról, hogy emlékeztesselek benneteket. Hiszen Isten maga adott nekem kegyelmet,
  Róma 15:15 Ennek ellenére is írok, mire még jobban bátorít többek között az, hogy így az Istent?l nekem adott kegyelemmel felhívhatom figyelmeteket arra,
  Róma 15:16 Hogy legyetek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szentszellem által megszentelt.
  Róma 15:16 hogy Krisztus Jézus szolgája legyek a nem zsidó népek között. Miközben az örömhírt mondom az embereknek, papi szolgálatot végzek. Az a célom, hogy a nem zsidó népek Isten számára elfogadható istentiszteleti áldozattá legyenek. Igen, hogy a Szent Szellem tegye őket egyedül Isten számára elválasztott és kedves áldozattá.
  Róma 15:16 hogy amikor az örömüzenet papi szolgálatát végzem, én a Krisztus Jézusnak a nemzetek közé kirendelt áldozó papja vagyok, hogy a nemzetek felajánlását elfogadhatóvá, Szent Szellem által megszenteltté tegyem.
  Róma 15:17 Van azért mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban.
  Róma 15:17 Tehát van okom rá, hogy dicsekedjek a munkámmal, amit Istenért végzek. De kizárólag azért merek dicsekedni vele, mert Krisztus Jézus által végzem.
  Róma 15:17 Mert a munka isteni részét tekintve van dicsekedni valóm a Krisztus Jézussal,
  Róma 15:18 Mert nem merek szólni semmiről, a mit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.
  Róma 15:18 Hiszen még említeni se mernék olyan dolgokat, amiket a magam erejéből tettem. Csakis olyanokról beszélek, amiket Krisztus maga tett általam, akár a beszédem, akár a tetteim által. Mégpedig azért, hogy a nem zsidó népeket így az Isten iránti engedelmességre vezessem.
  Róma 15:18 olyasmir?l azonban aligha lesz bátorságom beszámolni, amit a Szellem hatalma nélkül tettem volna, amit rajtam keresztül nem a Krisztus munkált volna szóval, tettel,
  Róma 15:19 Jelek és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.
  Róma 15:19 Jelek és csodák által, a Szent Szellem erejével végeztem mindezt. Jeruzsálem környékétől kezdve egészen Illíriáig mindenhol elmondtam az embereknek a Krisztusról szóló örömhírt. Így a munkámnak ezt a részét befejeztem.
  Róma 15:19 jelek, csodák hatalmával. Csak így történhetett, hogy Jeruzsálemt?l elkezdve Illíriáig mindent betölthettem a Krisztus örömüzenetével.
  Róma 15:20 Ekképen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangyéliomot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek:
  Róma 15:20 Azonban mindig arra törekedtem, hogy ne ott hirdessem az örömhírt, ahol Krisztus neve már ismert volt. Nem akartam olyan alapra építeni, amelyet valaki más rakott le.
  Róma 15:20 Eszerint én abba helyezem becsvágyamat, hogy az örömüzenetet úgy hirdessem, hogy ne másnak talaján építsek, hanem ott, ahol a Krisztus nevét még nem említették.
  Róma 15:21 Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják; és a kik nem hallották, megértik.
  Róma 15:21 Hanem ahogyan meg van írva az Írásokban: „Akiknek eddig nem beszéltek még róla, azok is meglátják majd őt, és azok is megértik majd, akik még nem hallottak róla.” Ézs 52:15
  Róma 15:21 Úgy, ahogy írva van: „Meg fogják látni ?t azok, kiknek még nem hirdették ?t, belátásra jutnak azok, akik még nem hallottak róla.”
  Róma 15:22 Annakokáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben.
  Róma 15:22 Emiatt nem tudtam eddig eljutni hozzátok, pedig már sokszor szerettelek volna meglátogatni benneteket.
  Róma 15:22 Ezért, bár sok ízben akadályozva voltam abban, hogy hozzátok menjek,
  Róma 15:23 Most pedig, mivelhogy nincs már helyem e tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok:
  Róma 15:23 De most már befejeztem a munkámat ezekben az országokban. Így az a tervem, hogy amikor Hispániába utazok, akkor titeket is meglátogatlak.
  Róma 15:23 – most, hogy többé már nincs helyem ezeken a tájakon, és mivel már sok éve él bennem a sóvárgás, hogy hozzátok elmehessek:
  Róma 15:24 Ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek.
  Róma 15:24 Hiszen már évek óta szeretnélek látni benneteket. Bizonyára segíteni fogtok nekem, hogy tovább utazhassak, ha már egy kis időt eltöltöttem nálatok.
  Róma 15:24 remélem, hogy mihelyt Hiszpániába utazom, átutazóban titeket is meglátogathatlak. Ti fogtok engem azután oda útnak indítani, ha már el?bb részben veletek is beteltem.
  Róma 15:25 Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek.
  Róma 15:25 Most azonban előbb Jeruzsálembe kell mennem, hogy ott Isten népét megsegítsem.
  Róma 15:25 Most egyel?re a szenteknek való szolgálatban Jeruzsálembe utazom.
  Róma 15:26 Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak.
  Róma 15:26 Ugyanis néhányan a jeruzsálemi testvéreink közül nagyon szegények. A macedóniai és görögországi gyülekezetek pedig elhatározták, hogy gyűjtést rendeznek a szegény jeruzsálemi testvérek számára.
  Róma 15:26 Macedónia és Ahája ugyanis úgy látta helyesnek, hogy javaikat közöljék a jeruzsálemi szentek szegényeivel.
  Róma 15:27 Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a szellemi javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben.
  Róma 15:27 Szívesen tették, de ugyanakkor tartoznak is ezzel. Hiszen ezek a nem zsidó népek sok szellemi áldást kaptak a zsidó testvéreken keresztül. Illő tehát, hogy adományaikkal viszonozzák a szellemi áldásokat.
  Róma 15:27 Helyesnek látták, de adósaik is nekik, mert ha azok szellemi javaikat közölték a nemzetekkel, ezek is tartoznak hús javaival szolgálni nekik.
  Róma 15:28 Ezt azért ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába.
  Róma 15:28 Most tehát magam viszem el az összegyűjtött pénzt Jeruzsálembe, hogy biztosan megkapják az ottani testvérek. Ha ezt a feladatomat elvégeztem, utána már indulhatok is Hispániába. Útközben megállok Rómában, és meglátogatlak benneteket.
  Róma 15:28 Ha ezt elvégeztem és a gyümölcsükre a pecsétet ráütöttem, rajtatok keresztül el fogok menni Hiszpániába.
  Róma 15:29 Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek.
  Róma 15:29 Biztos vagyok benne, hogy mikor hozzátok érkezem, Krisztus áldásának teljességét viszem hozzátok.
  Róma 15:29 Azt azonban tudom, hogy ha majd hozzátok megyek, a Krisztus teljes áldását viszem magammal.
  Róma 15:30 Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
  Róma 15:30 Arra kérlek benneteket, testvéreim, segítsetek nekem azzal, hogy erőteljesen imádkoztok értem Istenhez! Tegyétek meg ezt, Urunk, Jézus Krisztusért, és a Szent Szellem szeretete által!
  Róma 15:30 Urunkon, a Krisztus Jézuson át és a Szellem szeretete által arra bátorítalak titeket testvéreim, hogy Istennek mondott imádságaitokban küzdjetek velem együtt, értem, azért,
  Róma 15:31 Hogy szabaduljak meg azoktól, a kik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt;
  Róma 15:31 Imádkozzatok értem, hogy megszabaduljak a hitetlen júdeai emberektől! Imádkozzatok, hogy az ajándékot, amit viszek, szívesen fogadják a jeruzsálemi testvérek!
  Róma 15:31 hogy Júdeában az engedetlenek közül kiragadtassam, hogy jeruzsálemi szolgálatom a szenteknek kellemes legyen,
  Róma 15:32 Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak.
  Róma 15:32 És azért is, hogy nagy örömmel elmehessek hozzátok, és veletek együtt én is megpihenjek, ha valóban Isten is ezt akarja!
  Róma 15:32 hogy Isten akaratával örömmel mehessek hozzátok, és felüdülhessek körötökben.
  Róma 15:33 A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek! Ámen.
  Róma 15:33 Isten, aki békességünk forrása, legyen veletek! Ámen.
  Róma 15:33 A békességnek Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen.
  Rómabeliekhez írt levél 14  |  Lap tetejére  |  Rómabeliekhez írt levél 16  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Rómabeliekhez írt levél 15. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség