Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - vörös-fűszál -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - vörös-fűszál

Képes Biblia - Anne de Graaf

Anne de Graaf

Képes Biblia

A Biblia ismerete kommentársorozat 5. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 5.

A Szent Szellem keresztség bibliai módja - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Szent Szellem keresztség bibliai módja

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi, bőrkötéses, aranyszéllel -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi, bőrkötéses, aranyszéllel

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 9:1 Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz,
  Apcsel 9:1 Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz,
  Apcsel 9:1 But Saul, still burning with desire to put to death the disciples of the Lord, went to the high priest,
  Apcsel 9:2 Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.
  Apcsel 9:2 és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe.
  Apcsel 9:2 And made a request for letters from him to the Synagogues of Damascus, so that if there were any of the Way there, men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem.
  Apcsel 9:3 És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből:
  Apcsel 9:3 Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte,
  Apcsel 9:3 And while he was journeying, he came near Damascus; and suddenly he saw a light from heaven shining round him;
  Apcsel 9:4 És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?
  Apcsel 9:4 és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?"
  Apcsel 9:4 And he went down on the earth, and a voice said to him, Saul, Saul, why are you attacking me so cruelly?
  Apcsel 9:5 És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.
  Apcsel 9:5 Ő pedig megkérdezte: "Ki vagy, Uram?" Az így válaszolt: "Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.
  Apcsel 9:5 And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are attacking:
  Apcsel 9:6 Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.
  Apcsel 9:6 De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned."
  Apcsel 9:6 But get up, and go into the town, and it will be made clear to you what you have to do.
  Apcsel 9:7 A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva.
  Apcsel 9:7 A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak.
  Apcsel 9:7 And the men who were with him were not able to say anything; hearing the voice, but seeing no one.
  Apcsel 9:8 Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba.
  Apcsel 9:8 Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba,
  Apcsel 9:8 And Saul got up from the earth, and when his eyes were open, he saw nothing; and he was guided by the hand into Damascus.
  Apcsel 9:9 És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott.
  Apcsel 9:9 és ott három napig nem látott, nem evett, és nem ivott.
  Apcsel 9:9 And for three days he was not able to see, and he took no food or drink.
  Apcsel 9:10 Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram!
  Apcsel 9:10 Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: "Anániás!" Ő így válaszolt: "Íme, itt vagyok, Uram."
  Apcsel 9:10 Now there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and the Lord said to him in a vision, Ananias! and he said, Here I am, Lord.
  Apcsel 9:11 Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik.
  Apcsel 9:11 Az Úr pedig így szólt hozzá: "Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert íme, imádkozik,
  Apcsel 9:11 And the Lord said to him, Get up, and go to the street which is named Straight, and make search at the house of Judas for one named Saul of Tarsus: for he is at prayer;
  Apcsel 9:12 És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson.
  Apcsel 9:12 és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson."
  Apcsel 9:12 And he has seen a man named Ananias coming in and putting his hands on him, so that he may be able to see.
  Apcsel 9:13 Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben:
  Apcsel 9:13 Anániás így válaszolt: "Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben,
  Apcsel 9:13 But Ananias said, Lord, I have had accounts of this man from a number of people, how much evil he has done to your saints at Jerusalem:
  Apcsel 9:14 És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják.
  Apcsel 9:14 és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet."
  Apcsel 9:14 And here he has authority from the chief priests to make prisoners all who give worship to your name.
  Apcsel 9:15 Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.
  Apcsel 9:15 Ezt mondta neki az Úr: "Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé.
  Apcsel 9:15 But the Lord said, Go without fear: for he is a special vessel for me, to give to the Gentiles and kings and to the children of Israel the knowledge of my name:
  Apcsel 9:16 Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.
  Apcsel 9:16 Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért."
  Apcsel 9:16 For I will make clear to him what troubles he will have to undergo for me.
  Apcsel 9:17 Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szentszellemmel.
  Apcsel 9:17 Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: "Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel."
  Apcsel 9:17 And Ananias went out and came to the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord Jesus, whom you saw when you were on your journey, has sent me, so that you may be able to see, and be full of the Holy Spirit.
  Apcsel 9:18 És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék;
  Apcsel 9:18 És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett,
  Apcsel 9:18 And straight away it seemed as if a veil was taken from his eyes, and he was able to see; and he got up, and had baptism;
  Apcsel 9:19 És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig.
  Apcsel 9:19 majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal,
  Apcsel 9:19 And when he had taken food his strength came back. And for some days he kept with the disciples who were in Damascus.
  Apcsel 9:20 És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.
  Apcsel 9:20 és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia.
  Apcsel 9:20 And straight away, in the Synagogues, he was preaching Jesus as the Son of God.
  Apcsel 9:21 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, a kik hallák, és mondának: Nem ez-é az, a ki pusztította Jeruzsálemben azokat, a kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz?
  Apcsel 9:21 Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: "Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket?"
  Apcsel 9:21 And all those hearing him were full of wonder and said, Is not this the man who in Jerusalem was attacking all the worshippers of this name? and he had come here so that he might take them as prisoners before the chief priests.
  Apcsel 9:22 Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus.
  Apcsel 9:22 De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus.
  Apcsel 9:22 But Saul went on increasing in power, and the Jews in Damascus were not able to give answers to the arguments by which he made it clear that Jesus was the Christ.
  Apcsel 9:23 Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék:
  Apcsel 9:23 Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele.
  Apcsel 9:23 Then, after some days, the Jews made an agreement together to put him to death:
  Apcsel 9:24 De tudtára esék Saulusnak az ő leselkedésök. És őrizék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék;
  Apcsel 9:24 Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék;
  Apcsel 9:24 But Saul got knowledge of their design. And they kept watch day and night on the roads out of the town, so that they might put him to death:
  Apcsel 9:25 A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban.
  Apcsel 9:25 de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban.
  Apcsel 9:25 But his disciples took him by night and let him down from the wall in a basket.
  Apcsel 9:26 Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány.
  Apcsel 9:26 Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány.
  Apcsel 9:26 And when he came to Jerusalem, he made an attempt to be joined to the disciples, but they were all in fear of him, not taking him for a disciple.
  Apcsel 9:27 Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében.
  Apcsel 9:27 Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében.
  Apcsel 9:27 But Barnabas took him to the Apostles and gave them an account of how he had seen the Lord on the road, and had given hearing to his words, and how at Damascus he had been preaching in the name of Jesus without fear.
  Apcsel 9:28 És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben:
  Apcsel 9:28 Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében.
  Apcsel 9:28 And he was with them, going in and out at Jerusalem,
  Apcsel 9:29 És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal; azok pedig igyekeznek vala őt megölni.
  Apcsel 9:29 Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele.
  Apcsel 9:29 Preaching in the name of the Lord without fear; and he had discussions with the Greek Jews; but they were working for his death.
  Apcsel 9:30 Megtudván azonban az atyafiak, levivék őt Czézáreába, és elküldék őt Tárzusba.
  Apcsel 9:30 Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba.
  Apcsel 9:30 And when the brothers had knowledge of it, they took him to Caesarea and sent him to Tarsus.
  Apcsel 9:31 A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szentszellemnek vígasztalásában, sokasodnak vala.
  Apcsel 9:31 Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott.
  Apcsel 9:31 And so the church through all Judaea and Galilee and Samaria had peace and was made strong; and, living in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, was increased greatly.
  Apcsel 9:32 Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárá, leméne a Liddában lakozó szentekhez is.
  Apcsel 9:32 Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is.
  Apcsel 9:32 And it came about that while Peter was going through all parts of the country he came to the saints who were living at Lydda.
  Apcsel 9:33 Talála pedig ott egy Éneás nevű embert, ki nyolcz esztendő óta ágyban fekszik vala, ki gutaütött vala.
  Apcsel 9:33 Talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban bénultan.
  Apcsel 9:33 And there was a certain man there, named Aeneas, who for eight years had been in bed, without power of moving.
  Apcsel 9:34 És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, vesd meg magad az ágyadat! És azonnal felkele.
  Apcsel 9:34 Péter így szólt hozzá: "Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat!" És azonnal felkelt.
  Apcsel 9:34 And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ makes you well: get up and make your bed. And straight away he got up.
  Apcsel 9:35 És láták őt mindnyájan, kik laknak vala Liddában és Sáronban, kik megtérének az Úrhoz.
  Apcsel 9:35 Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz.
  Apcsel 9:35 And all those living in Lydda and Sharon saw him, and were turned to the Lord.
  Apcsel 9:36 Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.
  Apcsel 9:36 Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát.
  Apcsel 9:36 Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, that is, Dorcas: this woman was given to good works and acts of mercy at all times.
  Apcsel 9:37 Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban.
  Apcsel 9:37 Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában.
  Apcsel 9:37 And it came about, in those days, that she got ill and came to her death: and when she had been washed, they put her in a room which was high up.
  Apcsel 9:38 Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk.
  Apcsel 9:38 Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték: "Késedelem nélkül jöjj át hozzánk!"
  Apcsel 9:38 And because Lydda was near Joppa, the disciples, having knowledge that Peter was there, sent two men to him, requesting him to come to them straight away.
  Apcsel 9:39 Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték őt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok és mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.
  Apcsel 9:39 Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt.
  Apcsel 9:39 And Peter went with them. And when he had come, they took him into the room: and all the widows were there, weeping and putting before him the coats and clothing which Dorcas had made while she was with them.
  Apcsel 9:40 Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holt testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.
  Apcsel 9:40 Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott; azután a holttest felé fordulva ezt mondta: "Tábita, kelj fel!" Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült.
  Apcsel 9:40 But Peter made them all go outside, and went down on his knees in prayer; and turning to the body, he said, Tabitha, get up. And, opening her eyes, she saw Peter and got up.
  Apcsel 9:41 És az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen.
  Apcsel 9:41 Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra állította; majd behívta a szenteket és az özvegyeket, s megmutatta nekik, hogy él.
  Apcsel 9:41 And he took her hand, lifting her up; and, sending for the saints and widows, he gave her to them, living.
  Apcsel 9:42 És tudtára lőn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban.
  Apcsel 9:42 Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban.
  Apcsel 9:42 And news of it went all through Joppa, and a number of people had faith in the Lord.
  Apcsel 9:43 És lőn, hogy ő több napig marada Joppéban egy Simon nevű tímárnál.
  Apcsel 9:43 Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.
  Apcsel 9:43 And he was living in Joppa for some time with Simon, a leather-worker.
  Apostolok Cselekedetei 8  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 9. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English