Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia világa 2. -

A Biblia világa 2.

Bibliai rejtvényes füzetek - 7. Az első karácsony - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 7. Az első karácsony

Bibliai Atlasz - Magyar Bibliatársulat

Magyar Bibliatársulat

Bibliai Atlasz

Biblia

Biblia "Szellemes", nagy családi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 8. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 8:1 Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve.
  Apcsel 8:1 Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén.
  Apcsel 8:1 And Saul gave approval to his death. Now at that time a violent attack was started against the church in Jerusalem; and all but the Apostles went away into all parts of Judaea and Samaria.
  Apcsel 8:2 Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta.
  Apcsel 8:2 Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette.
  Apcsel 8:2 And God-fearing men put Stephen's body in its last resting-place, making great weeping over him.
  Apcsel 8:3 Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala.
  Apcsel 8:3 Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket.
  Apcsel 8:3 But Saul was burning with hate against the church, going into every house and taking men and women and putting them in prison.
  Apcsel 8:4 Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.
  Apcsel 8:4 Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.
  Apcsel 8:4 But those who had gone in flight went everywhere preaching the word.
  Apcsel 8:5 És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.
  Apcsel 8:5 Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust.
  Apcsel 8:5 And Philip went down to Samaria and was teaching them about Christ.
  Apcsel 8:6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék.
  Apcsel 8:6 A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett.
  Apcsel 8:6 And all the people gave attention to the words which Philip said, when they saw the signs which he did.
  Apcsel 8:7 Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.
  Apcsel 8:7 A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult,
  Apcsel 8:7 For unclean spirits came out from those who had them, crying with a loud voice; and a number of those who were ill and broken in body were made well.
  Apcsel 8:8 És lőn nagy öröm abban a városban.
  Apcsel 8:8 és nagy öröm volt abban a városban.
  Apcsel 8:8 And there was much joy in that town.
  Apcsel 8:9 Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván:
  Apcsel 8:9 Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát.
  Apcsel 8:9 But there was a certain man named Simon, who in the past had been a wonder-worker and a cause of surprise to the people of Samaria, saying that he himself was a great man:
  Apcsel 8:10 Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!
  Apcsel 8:10 A város apraja-nagyja hallgatott rá, és azt mondták: "Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje."
  Apcsel 8:10 To whom they all gave attention, from the smallest to the greatest, saying, This man is that power of God which is named Great.
  Apcsel 8:11 Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.
  Apcsel 8:11 Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket.
  Apcsel 8:11 And they gave attention to him, because for a long time his wonder-working powers had kept them under his control.
  Apcsel 8:12 De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.
  Apcsel 8:12 De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt.
  Apcsel 8:12 But when they had faith in the good news given by Philip about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, a number of men and women had baptism.
  Apcsel 8:13 És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.
  Apcsel 8:13 Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult.
  Apcsel 8:13 And Simon himself had faith and, having had baptism, he went with Philip and, seeing the signs and the great wonders which he did, he was full of surprise.
  Apcsel 8:14 Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
  Apcsel 8:14 Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.
  Apcsel 8:14 Now when the Apostles at Jerusalem had news that the people of Samaria had taken the word of God into their hearts, they sent to them Peter and John;
  Apcsel 8:15 Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szentszellemet:
  Apcsel 8:15 Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában,
  Apcsel 8:15 Who, when they came there, made prayer for them, that the Holy Spirit might be given to them:
  Apcsel 8:16 Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.
  Apcsel 8:16 mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.
  Apcsel 8:16 For up to that time he had not come on any of them; only baptism had been given to them in the name of the Lord Jesus.
  Apcsel 8:17 Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szentszellemet.
  Apcsel 8:17 Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában.
  Apcsel 8:17 Then they put their hands on them, and the Holy Spirit came on them.
  Apcsel 8:18 Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentszellem, megkínálá őket pénzzel,
  Apcsel 8:18 Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik,
  Apcsel 8:18 Now when Simon saw that the Holy Spirit was given through the touch of the Apostles' hands, he made them an offering of money, saying,
  Apcsel 8:19 Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szentszellemet vegyen.
  Apcsel 8:19 és így szólt: "Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket."
  Apcsel 8:19 Give me this power, so that when I put my hands on anyone he may get the Holy Spirit.
  Apcsel 8:20 De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.
  Apcsel 8:20 Péter azonban ezt mondta neki: "Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!
  Apcsel 8:20 But Peter said, May your money come to destruction with you, because you had the idea that what is freely given by God may be got for a price.
  Apcsel 8:21 Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
  Apcsel 8:21 Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt.
  Apcsel 8:21 You have no part in this business, because your heart is not right before God.
  Apcsel 8:22 Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.
  Apcsel 8:22 Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.
  Apcsel 8:22 Let your heart be changed, and make prayer to God that you may have forgiveness for your evil thoughts.
  Apcsel 8:23 Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel.
  Apcsel 8:23 Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél."
  Apcsel 8:23 For I see that you are prisoned in bitter envy and the chains of sin.
  Apcsel 8:24 Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.
  Apcsel 8:24 Simon így válaszolt: "Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok."
  Apcsel 8:24 And Simon, answering, said, Make prayer for me to the Lord, so that these things which you have said may not come on me.
  Apcsel 8:25 Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot.
  Apcsel 8:25 Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé; és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot.
  Apcsel 8:25 So they, having given their witness and made clear the word of the Lord, went back to Jerusalem, giving the good news on their way in a number of the small towns of Samaria.
  Apcsel 8:26 Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.
  Apcsel 8:26 Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: "Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen."
  Apcsel 8:26 But an angel of the Lord said to Philip, Get up, and go to the south, to the road which goes from Jerusalem to Gaza, through the waste land.
  Apcsel 8:27 És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe;
  Apcsel 8:27 Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni,
  Apcsel 8:27 And he went and there was a man of Ethiopia, a servant of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, and controller of all her property, who had come up to Jerusalem for worship;
  Apcsel 8:28 És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.
  Apcsel 8:28 visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát.
  Apcsel 8:28 He was going back, seated in his carriage, and was reading the book of the prophet Isaiah.
  Apcsel 8:29 Monda pedig a Szellem Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!
  Apcsel 8:29 Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: "Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz."
  Apcsel 8:29 And the Spirit said to Philip, Go near, and get on his carriage.
  Apcsel 8:30 Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol?
  Apcsel 8:30 Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is, amit olvasol?"
  Apcsel 8:30 And Philip, running up to him, saw that he was reading Isaiah the prophet, and said to him, Is the sense of what you are reading clear to you?
  Apcsel 8:31 Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.
  Apcsel 8:31 Erre az így válaszolt: "Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé.
  Apcsel 8:31 And he said, How is that possible when I have no guide? And he made Philip get up by his side.
  Apcsel 8:32 Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.
  Apcsel 8:32 Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: "Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját.
  Apcsel 8:32 Now the place in the book where he was reading was this: He was taken, like a sheep, to be put to death; and as a lamb is quiet when its wool is being cut, so he made no sound:
  Apcsel 8:33 Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete.
  Apcsel 8:33 A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről."
  Apcsel 8:33 Being of low degree, his cause was not given a hearing: who has knowledge of his family? for his life is cut off from the earth.
  Apcsel 8:34 Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről?
  Apcsel 8:34 Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: "Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?"
  Apcsel 8:34 And the Ethiopian said to Philip, About whom are these words said by the prophet? about himself, or some other?
  Apcsel 8:35 Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.
  Apcsel 8:35 Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.
  Apcsel 8:35 So Philip, starting from this writing, gave him the good news about Jesus.
  Apcsel 8:36 Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
  Apcsel 8:36 Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: "Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?"
  Apcsel 8:36 And while they were going on their way, they came to some water, and the Ethiopian said, See, here is water; why may I not have baptism?
  Apcsel 8:37 Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
  Apcsel 8:37 (Ezt mondta neki Fülöp: "Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet." Ő pedig így válaszolt: "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.")
  Apcsel 8:37 ***
  Apcsel 8:38 És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.
  Apcsel 8:38 Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt.
  Apcsel 8:38 And he gave orders for the carriage to be stopped, and the two of them went down into the water, and Philip gave him baptism.
  Apcsel 8:39 Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Szelleme elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.
  Apcsel 8:39 Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.
  Apcsel 8:39 And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord took Philip away; and the Ethiopian saw him no more, for he went on his way full of joy.
  Apcsel 8:40 Filep pedig találtaték Azótusban; és széjjeljárva hirdeté az evangyéliomot minden városnak, míglen Czézáreába juta.
  Apcsel 8:40 Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.
  Apcsel 8:40 But Philip came to Azotus, and went through all the towns, preaching the good news, till he came to Caesarea.
  Apostolok Cselekedetei 7  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 9  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 8. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English