Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 3:1 Péter és János az imádkozás órájában, kilenckor, felmentek a szenthelyre.
  Apcsel 3:1 Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára.
  Apcsel 3:1 Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre.
  Apcsel 3:2 Oda szoktak hordani egy férfit, ki anyja méhét?l fogva sánta volt. Napról-napra a szenthelynek úgynevezett Ékes Kapujában helyezték el a sántát, hogy a szenthelyre bemen?kt?l könyöradományt kéregessen.
  Apcsel 3:2 Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől.
  Apcsel 3:2 És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánata vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, a kik bemennek a temlomba.
  Apcsel 3:3 Mikor a sánta látta, hogy Péter és János belépni készülnek a szenthelyre, kérte ?ket, hogy könyöradományt adjanak neki.
  Apcsel 3:3 Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük.
  Apcsel 3:3 Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát.
  Apcsel 3:4 Péter azonban Jánossal együtt rászegezte szemét és így szólt: „Tekints ránk.”
  Apcsel 3:4 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: "Nézz ránk!"
  Apcsel 3:4 Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk!
  Apcsel 3:5 Az feléjük fordult és várta, hogy valamit kapni fog t?lük.
  Apcsel 3:5 Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.
  Apcsel 3:5 Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük.
  Apcsel 3:6 Péter azonban ezt mondta: „Ezüstöm és aranyam nincsen, csak amim van, azt adom neked: A Krisztusnak, a Názáreti Jézusnak nevében járj!”
  Apcsel 3:6 Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!"
  Apcsel 3:6 Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!
  Apcsel 3:7 Azzal jobb kezénél fogva megragadta és felegyenesítette ?t. Azonnal megszilárdult annak talpa és bokája,
  Apcsel 3:7 És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája,
  Apcsel 3:7 És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái.
  Apcsel 3:8 úgyhogy felugorva talpára állt, járt, bement velük a szenthelyre, járt, ugrándozott és magasztalta az Istent.
  Apcsel 3:8 felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent.
  Apcsel 3:8 És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent.
  Apcsel 3:9 Mikor látták, hogy jár és magasztalja az Istent,
  Apcsel 3:9 Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent.
  Apcsel 3:9 És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent:
  Apcsel 3:10 az egész nép ráismert, hogy ? ült könyöradományt kéregetve a szenthely Ékes Kapujában, úgyhogy döbbenettel és önkívülettel töltötte meg ?ket az, ami vele történt.
  Apcsel 3:10 Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
  Apcsel 3:10 És megismerék őt, hogy ő volt az, a ki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, a mi történt vala ő vele.
  Apcsel 3:11 Mialatt a sánta Péterhez és Jánoshoz ragaszkodott, s nagy megdöbbenéssel az egész nép köréjük futott a Salamonról elnevezett tornácba,
  Apcsel 3:11 Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába.
  Apcsel 3:11 Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, a ki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik.
  Apcsel 3:12 Péter, amint ezt látta, beszédet intézett a néphez: „Izráeli férfiak, miért ejt csodálkozásba ez a dolog titeket? Miért meredtek ránk szemetekkel, mintha saját hatalmunkkal vagy istenfélelmünkkel vittük volna véghez, hogy ez az ember járjon?
  Apcsel 3:12 Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: "Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon?
  Apcsel 3:12 Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?
  Apcsel 3:13 Csak az történt, hogy Atyáinknak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene megdics?ítette ezzel gyermekét Jézust, kit azonban ti Pilátus színe el?tt elárultatok és megtagadtatok. Pilátus úgy ítélt, hogy elbocsátja ?t,
  Apcsel 3:13 Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt.
  Apcsel 3:13 Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.
  Apcsel 3:14 ti azonban a Szentet és Igazságost megtagadtátok, és azt kértétek, hogy a gyilkos férfit adja ki kegyelemb?l nektek,
  Apcsel 3:14 De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért,
  Apcsel 3:14 Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek,
  Apcsel 3:15 az élet Elkezd?jét pedig megöltétek, ellenben Isten ?t a halottak közül feltámasztotta, minek mi tanúi vagyunk.
  Apcsel 3:15 az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk.
  Apcsel 3:15 Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai.
  Apcsel 3:16 Az ? nevébe vetett hitnek alapján ezt az embert, akit láttok és ismertek, az ? neve tette szilárddá, a hit ?rajta keresztül adta neki ezt az épséget mindnyájatok szeme láttára.
  Apcsel 3:16 Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára.
  Apcsel 3:16 És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.
  Apcsel 3:17 Most hát, testvéreim tudom, hogy ti is, valamint fejedelmeitek is értelmetlenségb?l cselekedtetek,
  Apcsel 3:17 Most már tudom, atyámfiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is.
  Apcsel 3:17 De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképen a ti fejedelmeitek is.
  Apcsel 3:18 ellenben Isten ekképp teljesítette azt, amit az összes próféták száján át eleve megígért, hogy Felkentjének szenvednie kell.
  Apcsel 3:18 De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így.
  Apcsel 3:18 Az Isten pedig, a mikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképen töltötte be.
  Apcsel 3:19 Térjetek hát más felismerésre és forduljatok meg, hogy vétkeiteket kitörülhesse,
  Apcsel 3:19 Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek;
  Apcsel 3:19 Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
  Apcsel 3:20 hogy az Úrnak orcájától eljöhessenek a felüdülés id?szakai s elküldhesse nektek a Krisztus Jézust, akit eleve erre rendelt,
  Apcsel 3:20 hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.
  Apcsel 3:20 És elküldje a Jézus Krisztust, a ki néktek előre hirdettetett.
  Apcsel 3:21 kit ugyan a mindenek helyreállításának idejéig, melyr?l szent prófétáinak száján keresztül örökt?l fogva szólott, a mennynek kellett befogadnia.
  Apcsel 3:21 Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által.
  Apcsel 3:21 Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, a mikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.
  Apcsel 3:22 Hiszen már Mózes mondta, hogy az Úr, az Isten, Prófétát fog támasztani testvéreitek közül, olyant, mint engem. Rá fogtok hallgatni mindabban, amit szólni fog hozzátok,
  Apcsel 3:22 Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek.
  Apcsel 3:22 Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szólánd néktek.
  Apcsel 3:23 de minden lelket, aki nem hallgat arra a prófétára, a nép közül mindenestül ki fognak irtani.
  Apcsel 3:23 És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül.
  Apcsel 3:23 Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.
  Apcsel 3:24 Sámuelt?l fogva az összes próféták, akik csak sorjában egymás után szóltak, el?re megígérték ezeket a napokat.
  Apcsel 3:24 A próféták is - Sámueltől és az utána következőktől fogva -, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek.
  Apcsel 3:24 De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, a kik csak szóltak, e napokról jövendöltek.
  Apcsel 3:25 Ti vagytok a prófétáknak s ama szövetségnek fiai, amelyet Isten atyáitokra vonatkozólag rendelt el, mikor Ábrahámhoz így szólt: Magoddal fogják egymást áldani a föld összes nemzetségei.
  Apcsel 3:25 Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége.
  Apcsel 3:25 Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.
  Apcsel 3:26 Miután azonban Isten gyermekét feltámasztotta, el?ször nektek küldötte ?t el, hogy amennyiben közületek minden egyes lélek elfordul rosszaságaitól, megáldhasson titeket.”
  Apcsel 3:26 Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából."
  Apcsel 3:26 Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.
  Apostolok Cselekedetei 2  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 3. fejezet - Csia Lajos - Újszövetség, Új fordítású Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es