Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín -

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín

Hangzó Biblia MP3 -

Hangzó Biblia MP3

Beszélgető Biblia - Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Beszélgető Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 20. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 20:1 Minekutána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen.
  Apcsel 20:1 Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába.
  Apcsel 20:1 Miután megszűnt a zűrzavar, Pál magához hívta a tanítványokat. Bátorította őket, majd elbúcsúzott tőlük, és elindult Macedóniába.
  Apcsel 20:2 Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel, Görögországba méne.
  Apcsel 20:2 Bejárta annak tartományait, számos beszédben intette őket, majd elment Görögországba.
  Apcsel 20:2 Macedóniában járva mindenhol hosszasan beszélt a tanítványokkal, és bátorította őket. Azután Görögországba ment,
  Apcsel 20:3 És ott töltött három hónapot. És mivelhogy a zsidók lest hánytak néki, a mint Siriába készült hajózni, úgy végezé, hogy Maczedónián át tér vissza.
  Apcsel 20:3 Három hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Macedónián át tér vissza.
  Apcsel 20:3 és ott maradt három hónapig. Innen Szíriába akart hajózni, de megtudta, hogy a zsidók valami rosszat terveznek ellene. Ezért úgy döntött, hogy Macedónián keresztül tér vissza.
  Apcsel 20:4 Kíséré pedig őt Ázsiáig a béreai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristárkhus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus és Trofimus.
  Apcsel 20:4 Elkísérte őt a béreai Szópatér, Pirrosz fia, a thesszalonikaiak közül pedig Arisztarkhosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tükhikosz és Trofimosz.
  Apcsel 20:4 Pált elkísérte a Bérea városából való Szópatér (Pirrosz fia), a Thesszalonika városából való Arisztarkhosz és Szekundusz, meg Gájusz, aki Derbéből jött, azután Timóteus, és az ázsiai tartományból származó Tükhikosz és Trofimosz.
  Apcsel 20:5 Ezek előremenvén, megvárának minket Troásban.
  Apcsel 20:5 Ezek előre mentek, és Tróászban vártak ránk.
  Apcsel 20:5 Ez a csoport előre ment, és Tróászban vártak meg bennünket.
  Apcsel 20:6 Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Fillippiből, és menénk ő hozzájok Troásba öt nap alatt; hol hét napot tölténk.
  Apcsel 20:6 Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és öt nap múlva érkeztünk hozzájuk Tróászba, ahol hét napot töltöttünk.
  Apcsel 20:6 Mi a kovásztalan kenyerek ünnepe után szálltunk hajóra Filippiben. Öt nappal később találkoztunk a csoporttal Tróászban, ahol hét napot töltöttünk.
  Apcsel 20:7 A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni; és a tanítást megnyújtá éjfélig.
  Apcsel 20:7 A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.
  Apcsel 20:7 Amikor a hét első napján összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál egészen éjfélig beszélt, mert másnap tovább akart utazni.
  Apcsel 20:8 Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, a hol egybe valának gyülekezve.
  Apcsel 20:8 Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk.
  Apcsel 20:8 Az emeleti szobában, ahol összegyűltünk, elég sok világító-eszköz volt.
  Apcsel 20:9 Egy Eutikhus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok ideig orédikála, elnyomatván az álom által, aláesék a harmadik rend házból, és halva véteték föl.
  Apcsel 20:9 Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel.
  Apcsel 20:9 Egy Eutikhosz nevű fiatalember az ablakban ült, és nagyon elálmosodott, ahogy Pál egyre tovább beszélt. Olyan mélyen elaludt, hogy kiesett az ablakból. Három emelet magasról esett le, és amikor az emberek felemelték a földről, már halott volt.
  Apcsel 20:10 Pál pedig alámenvén, reá borula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a lelke benne van.
  Apcsel 20:10 Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: "Ne zajongjatok, mert a lelke benne van."
  Apcsel 20:10 Akkor Pál lement hozzá, ráborult a fiú testére, átölelte, és azt mondta: „Ne aggódjatok, mert él!”
  Apcsel 20:11 Azután fölméne, és megszegé a kenyeret és evék, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el.
  Apcsel 20:11 Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult.
  Apcsel 20:11 Ezután Pál újra felment az emeleti szobába, megtörte a kenyeret, és evett. Még sokáig beszélgetett a tanítványokkal, egészen hajnalig, majd elment.
  Apcsel 20:12 Felhozák pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódának.
  Apcsel 20:12 A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.
  Apcsel 20:12 Eutikhoszt, a fiatalembert pedig hazavitték. Valóban élt, és ennek mindenki nagyon örült.
  Apcsel 20:13 Mi pedig előremenvén a hajóra, Assusba evezénk, ott akarván fölvenni Pált; mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jőni.
  Apcsel 20:13 Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett; odáig ugyanis gyalog akart jönni.
  Apcsel 20:13 Ezután hajóra szálltunk, és elindultunk Asszoszba. Ott akartuk felvenni Pált a hajóra, mert ő odáig gyalog akart menni.
  Apcsel 20:14 Mikor pedig Assusban összetalálkozott velünk, felvévén őt, menénk Mitilénébe.
  Apcsel 20:14 Amikor aztán Asszaoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk.
  Apcsel 20:14 Amikor Asszoszban találkoztunk, ő is felszállt, és együtt hajóztunk tovább Mitilénébe.
  Apcsel 20:15 És onnét elevezvén, másnap eljutánk Khius ellenébe; a következőn pedig áthajózánk Sámusba; és Trogilliumban megszállván, másnap mentünk Milétusba.
  Apcsel 20:15 Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Khiosz elé. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba.
  Apcsel 20:15 Innen másnap útnak indultunk, és eljutottunk egy helyre, amely szemben volt Khiosszal. Következő nap átmentünk Számoszba, másnap pedig a hajónk Milétoszba érkezett.
  Apcsel 20:16 Mert elvégezé Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt múlatni Ázsiában; mert siet vala, hogy ha lehetne néki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen.
  Apcsel 20:16 Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen.
  Apcsel 20:16 Pál ugyanis elhatározta, hogy Efezusban nem állunk meg. Nem akart Ázsiában időt tölteni, mert sietett Jeruzsálembe, hogy Pünkösdre odaérjen, ha csak lehet.
  Apcsel 20:17 Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.
  Apcsel 20:17 Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit.
  Apcsel 20:17 Milétoszból Pál üzenetet küldött Efezusba, és magához hívta az efezusi gyülekezet vezetőit.
  Apcsel 20:18 Mikor pedig hozzá mentek, monda nékik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt,
  Apcsel 20:18 Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk: "Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt:
  Apcsel 20:18 Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk: „Ti tudjátok, hogyan éltem közöttetek, az első naptól kezdve, amikor Ázsiába jöttem.
  Apcsel 20:19 Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértetek közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek;
  Apcsel 20:19 szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek.
  Apcsel 20:19 Mindig az Urat szolgáltam, alázatosan, és sokszor sírva. Őt szolgáltam a bajok között is, amelyeket el kellett elviselnem, a zsidók ellenem való támadásai miatt.
  Apcsel 20:20 Hogy semmitől sem vonogattam magamat, a mi hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként,
  Apcsel 20:20 Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként.
  Apcsel 20:20 Tudjátok, hogy bizonytalankodás nélkül elmondtam nektek mindazt, ami a javatokat szolgálta. Tanítottalak titeket az emberek előtt, és házról házra járva.
  Apcsel 20:21 Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől.
  Apcsel 20:21 Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről.
  Apcsel 20:21 Zsidókat és görögöket egyaránt figyelmeztettem, hogy változtassák meg a gondolkodásukat és az életüket. Figyelmeztettem őket, hogy forduljanak Istenhez, és higgyenek a mi Urunkban, Jézusban.
  Apcsel 20:22 És most ímé én a Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám.
  Apcsel 20:22 És most, íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom;
  Apcsel 20:22 Most azonban engedelmeskednem kell a Szent Szellemnek, hogy Jeruzsálembe menjek. Nem tudom, mi fog történni ott velem.
  Apcsel 20:23 Kivéve, hogy a Szentszellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.
  Apcsel 20:23 csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám.
  Apcsel 20:23 Csak azt tudom, hogy a Szent Szellem minden városban figyelmeztet arra, hogy börtönbe fognak zárni, és bajba kerülök.
  Apcsel 20:24 De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról.
  Apcsel 20:24 De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.
  Apcsel 20:24 De nem számít még az életem sem. Csak az érdekel, hogy célhoz érjek, és elvégezzem a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám: hogy hirdessem az örömhírt Isten kegyelméről.
  Apcsel 20:25 És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orczámat ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát.
  Apcsel 20:25 És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki.
  Apcsel 20:25 Most hallgassatok rám! Tudom, hogy többé nem látjuk egymást. Amíg veletek voltam, tanítottalak benneteket Isten királyi uralmáról.
  Apcsel 20:26 Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok.
  Apcsel 20:26 Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok.
  Apcsel 20:26 Ezért ma ünnepélyesen kijelentem, hogy nem az én hibám, ha közületek valaki nem fog megmenekülni.
  Apcsel 20:27 Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.
  Apcsel 20:27 Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát.
  Apcsel 20:27 Mert bizonytalankodás nélkül mindent elmondtam, amit Isten akart nektek üzenni.
  Apcsel 20:28 Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentszellem titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
  Apcsel 20:28 Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.
  Apcsel 20:28 Viseljetek gondot és vigyázzatok magatokra és azokra az emberekre, akik rátok vannak bízva! Mert ők olyanok, mint a juhnyáj, amelyben a Szent Szellem pásztorrá tett titeket! Legyetek olyanok, mint a pásztorok: őrizzétek és gondozzátok Isten gyülekezetét, mert a gyülekezetért Isten a saját vérével fizetett.
  Apcsel 20:29 Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
  Apcsel 20:29 Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat,
  Apcsel 20:29 Tudom azt is, hogy miután én elmegyek, gonosz emberek jönnek közétek. Olyanok lesznek, mint az éhes farkasok, amikor megtámadják és pusztítják a birkanyájat.
  Apcsel 20:30 Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.
  Apcsel 20:30 sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat.
  Apcsel 20:30 Sőt, még közöttetek is lesznek olyanok, akik rossz dolgokat tanítanak. Ezzel Jézus tanítványai közül egyes embereket eltérítenek az igazságtól, és maguk köré gyűjtik őket.
  Apcsel 20:31 Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit.
  Apcsel 20:31 Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat.
  Apcsel 20:31 Ezért vigyázzatok! Ne felejtsétek el, hogy három évig éjjel-nappal figyelmeztettelek benneteket, mindegyikőtöket. Sokszor sírtam is miattatok.
  Apcsel 20:32 És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.
  Apcsel 20:32 Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.
  Apcsel 20:32 Most pedig Istenre bízlak benneteket, és az Isten üzenetére, amely kegyelméről beszél. Ez az üzenet képes arra, hogy erőssé tegyen és felneveljen titeket. Így kaphatjátok meg mindazt a jót, amit Isten nektek akar adni, mint örökséget. De nemcsak nektek, hanem mindazoknak, akik egészen Istenhez tartoznak.
  Apcsel 20:33 Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:
  Apcsel 20:33 Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam,
  Apcsel 20:33 Amíg veletek voltam, nem kértem senkitől ezüst-, vagy aranypénzét, vagy a ruháját.
  Apcsel 20:34 Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.
  Apcsel 20:34 sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak.
  Apcsel 20:34 Ti is jól tudjátok, hogy amikor közöttetek éltem, mindig a saját kezemmel dolgoztam, így tudtam megvenni, amire szükségem volt. De nemcsak saját magamat tartottam el, hanem a munkatársaimat is.
  Apcsel 20:35 Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
  Apcsel 20:35 Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."
  Apcsel 20:35 Így mutattam meg nektek, hogy szorgalmas munkával kell segítenünk azokat, akiknek szükségük van rá. Arra tanítottalak titeket, hogy emlékezzetek az Úr Jézus szavaira: ‘Boldogabb leszel, ha te adsz másoknak, mint ha neked adnak valamit.’”
  Apcsel 20:36 És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.
  Apcsel 20:36 Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott.
  Apcsel 20:36 Miután Pál befejezte, az efezusi gyülekezet vezetőivel együtt letérdelt és imádkozott.
  Apcsel 20:37 Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták őt.
  Apcsel 20:37 Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt.
  Apcsel 20:37 Mindannyian nagyon sírtak, Pál nyakába borultak, és megcsókolták.
  Apcsel 20:38 Keseregve kiváltképen azon a szaván, a melyet mondott, hogy többé az ő orczáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra.
  Apcsel 20:38 Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszontlátni. Azután kikísérték a hajóhoz.
  Apcsel 20:38 Nagyon szomorúak voltak, mert azt mondta, hogy többet nem fognak találkozni vele. Azután elkísérték a hajóhoz Pált.
  Apostolok Cselekedetei 19  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 21  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 20. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség