Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Jézus meséskönyve, a Biblia - Sally Lloyd-Jones

Sally Lloyd-Jones

Jézus meséskönyve, a Biblia

Időutazás a Biblia világában - Lois Rock

Lois Rock

Időutazás a Biblia világában

Károli Biblia - standard -

Károli Biblia - standard

Történetmesélő Biblia-kvartett, Mózes útjai -

Történetmesélő Biblia-kvartett, Mózes útjai

A Biblia alaptanításai I.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai I.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 19. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 19:1 Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált,
  Apcsel 19:1 Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált,
  Apcsel 19:1 Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál más városokat látogatott meg, majd Efezusba érkezett. Itt találkozott Jézus néhány tanítványával.
  Apcsel 19:2 Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szentszellemet, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szentszellem.
  Apcsel 19:2 így szólt hozzájuk: "Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?" Ők így feleltek: "Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek."
  Apcsel 19:2 Megkérdezte tőlük: „Megkaptátok-e a Szent Szellemet, amikor hívők lettetek?” De ők így válaszoltak: „Nem is hallottunk a Szent Szellemről!”
  Apcsel 19:3 És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.
  Apcsel 19:3 Ezután megkérdezte tőlük: "Akkor hogyan keresztelkedtetek meg?" "A János keresztségével" - válaszolták ezek.
  Apcsel 19:3 Erre Pál megkérdezte: „Hát akkor hogyan merítettek be titeket?” Mire ők azt mondták: „Úgy, ahogyan János tanította a bemerítkezést.”
  Apcsel 19:4 Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.
  Apcsel 19:4 Pál ekkor így szólt: "János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban."
  Apcsel 19:4 Pál így szólt: „János azért merítette beaz embereket, hogy ezzel fejezzék ki, hogy meg akarják változtatni a gondolkodásukat és az életüket.” De János azt is megmondta az embereknek, hogy higgyenek abban, aki majd utána fog jönni, vagyis Jézusban.
  Apcsel 19:5 Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.
  Apcsel 19:5 Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére.
  Apcsel 19:5 Amikor a tanítványok ezt meghallották, bemerítkeztek az Úr Jézus nevébe.
  Apcsel 19:6 És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szentszellem ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.
  Apcsel 19:6 És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.
  Apcsel 19:6 Amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szent Szellem leszállt a tanítványokra, akik kezdtek nyelveken szólni és prófétálni.
  Apcsel 19:7 Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.
  Apcsel 19:7 Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten voltak.
  Apcsel 19:7 Ez a tanítványcsoport tizenkét férfiból állt.
  Apcsel 19:8 Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.
  Apcsel 19:8 Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól.
  Apcsel 19:8 Pál ezután elment a zsinagógába. Ott bátran beszélt a zsidóknak Isten királyi uralmáról. Sokat vitatkozott velük három hónapon keresztül, és próbálta meggyőzni őket.
  Apcsel 19:9 Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.
  Apcsel 19:9 Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított.
  Apcsel 19:9 Közülük néhányan makacsul ellenkeztek Pállal, és nem akartak hinni. Sőt, mindenkinek rossz dolgokat mondtak Isten útjáról. Erre Pál végleg otthagyta a zsidókat, de magával vitte azokat, akik Jézus tanítványai lettek. Ezeket minden nap tanította egy Tirannosz nevű ember iskolájában.
  Apcsel 19:10 Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét.
  Apcsel 19:10 Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök.
  Apcsel 19:10 Ez így ment két évig. Ezért az Ázsiában lakó zsidók és nem zsidók mind hallották és megismerték Isten beszédét és üzenetét.
  Apcsel 19:11 És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által:
  Apcsel 19:11 Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által;
  Apcsel 19:11 Isten különleges csodákat tett Pálon keresztül.
  Apcsel 19:12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlök.
  Apcsel 19:12 úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.
  Apcsel 19:12 Az emberek elvitték a betegekhez a zsebkendőket és ruhákat, amelyeket Pál viselt, a betegek pedig meggyógyultak, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.
  Apcsel 19:13 Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, a kikben gonosz szellemek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál.
  Apcsel 19:13 Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: "Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet!"
  Apcsel 19:13 Arra járt néhány zsidó, akik azzal foglalkoztak, hogy a gonosz szellemeket kizavarják az emberekből. Megpróbálták az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Azt mondták a gonosz szellemeknek: „Annak a Jézusnak a nevében parancsolunk nektek, akiről Pál beszél!”
  Apcsel 19:14 Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, a kik ezt mívelik vala.
  Apcsel 19:14 Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette.
  Apcsel 19:14 Ezt tette Szkéva hét fia is. (Szkéva volt a zsidó főpap).
  Apcsel 19:15 Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok?
  Apcsel 19:15 A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: "Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?"
  Apcsel 19:15 De egyszer a gonosz szellem így beszélt vissza ezeknek a zsidóknak: „Jézust ismerem, Pálról is hallottam, de kik vagytok ti?!”
  Apcsel 19:16 És reájok ugorván az az ember, a kiben a gonosz szellem vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.
  Apcsel 19:16 Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból.
  Apcsel 19:16 Akkor az az ember, akiben a gonosz szellem volt, rájuk ugrott, megverte őket, és még a ruhát is letépte róluk. Erősebb volt, mint ők együttesen, annyira, hogy azok meztelenül és sebesülten rohantak ki a házból.
  Apcsel 19:17 Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.
  Apcsel 19:17 Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét.
  Apcsel 19:17 Ezt mindenki megtudta, aki csak Efezusban lakott, zsidók és görögök egyaránt. Félelem fogta el őket, és még jobban tisztelték az Úr Jézus nevét.
  Apcsel 19:18 És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.
  Apcsel 19:18 A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket.
  Apcsel 19:18 A hívők közül sokan bevallották gonosz tetteiket az emberek előtt.
  Apcsel 19:19 Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.
  Apcsel 19:19 Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték.
  Apcsel 19:19 Voltak olyan hívők, akik korábban varázsoltak. Ezek közül sokan összegyűjtötték varázsláshoz használt könyveiket, és a többiek szeme láttára elégették őket. Az így elégetett könyvek összesen körülbelül ötvenezer ezüstpénzt értek.
  Apcsel 19:20 Ekképen az Úrnak ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.
  Apcsel 19:20 Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.
  Apcsel 19:20 Ezért azután Isten beszéde és üzenete egyre erősebben terjedt, és egyre többen hittek Jézusban.
  Apcsel 19:21 Midőn pedig ezek elteltek, elvégezé Pál magában a Szellem által, hogy Maczedóniát és Akháját eljárván, Jeruzsálembe megy, mondván: Ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom.
  Apcsel 19:21 Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a Lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva, Jeruzsálembe megy. Így szólt: "Miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom."
  Apcsel 19:21 Ezek után Pál elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Az volt a terve, hogy közben keresztülutazik Macedónián és Akháján. Ezt gondolta: „Jeruzsálem után Rómába is el kell mennem.”
  Apcsel 19:22 Elküldvén pedig Maczedóniába kettőt azok közül, kik néki szolgálnak vala, Timótheust és Erástust, ő maga egy idáig Ázsiában marada.
  Apcsel 19:22 Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erásztoszt; ő pedig egy ideig Ázsiában maradt.
  Apcsel 19:22 Ezért két segítőtársát, Timóteust és Erásztoszt előreküldte Macedóniába, ő maga pedig egy ideig még Ázsiában maradt.
  Apcsel 19:23 Támada azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útárt.
  Apcsel 19:23 Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt.
  Apcsel 19:23 Ekkor történt, hogy nagy zűrzavar támadt Efezusban az Úr Útja miatt.
  Apcsel 19:24 Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből Diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget ád vala;
  Apcsel 19:24 Mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemisz-templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket.
  Apcsel 19:24 Volt a városban egy Demeter nevű ötvösmester. Azzal foglalkozott, hogy Artemisz istennő templomának kicsinyített másolatát készítette ezüstből. A műhelyében dolgozó munkások ezért jó fizetést kaptak.
  Apcsel 19:25 Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mívesekkel egybe, monda: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jóllétünk.
  Apcsel 19:25 Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk: "Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk.
  Apcsel 19:25 Demeter összegyűjtötte ezeket a munkásokat és a többi hasonló mesterembert. Azt mondta nekik: „Emberek, tudjátok, milyen sok pénzt keresünk ezzel a munkával.
  Apcsel 19:26 Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, a melyek kézzel csináltatnak.
  Apcsel 19:26 De látjátok, és halljátok, hogy nemcsak Efezusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek.
  Apcsel 19:26 Ugyanakkor ti magatok is látjátok, mit csinál ez a Pál, és halljátok, mit mond! És mennyi embert meggyőzött már, de nem csak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában. Azt mondja, hogy a kézzel készített istenek valójában nem is istenek.
  Apcsel 19:27 Nemcsak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel.
  Apcsel 19:27 Nemcsak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisznek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét."
  Apcsel 19:27 Ez nagyon veszélyes! Rossz híre lesz a munkánknak. Sőt, a mi nagy istennőnket, Artemiszt, és a templomát is semmibe veszik. Pedig Artemiszt egész Ázsia, sőt az egész világ istennőként tiszteli!”
  Apcsel 19:28 Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megtelének, kiáltnak vala, mondván: Nagy az efézusi Diána!
  Apcsel 19:28 Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak: "Nagy az efezusi Artemisz!"
  Apcsel 19:28 Erre az összegyűlt emberek nagyon dühösek lettek, és így kiáltoztak: „Nagy az Efezusi Artemisz!”
  Apcsel 19:29 És betelék az egész város háborúsággal; és egyakarattal a színházba rohanának, megfogván Gájust és Aristárkhust, kik Maczedóniából valók és Pálnak útitársai valának.
  Apcsel 19:29 A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál útitársait, egy akarattal a színházba rohantak.
  Apcsel 19:29 Az egész városban zűrzavar támadt. Elfogták Gájuszt és Arisztarkhoszt, akik Macedóniából jöttek és Pál útitársai voltak. Erőszakkal elvitték őket a stadionba, ahol nagyon sok ember gyűlt össze.
  Apcsel 19:30 Pál pedig mikor a nép közé akara menni, nem ereszték őt a tanítványok.
  Apcsel 19:30 Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok.
  Apcsel 19:30 Pál is oda akart menni, hogy beszéljen hozzájuk, de a tanítványok nem engedték.
  Apcsel 19:31 És az ázsiai főpapok közül is némelyek, kik barátai valának néki, küldvén ő hozzá, kérék, hogy ne menjen a színházba.
  Apcsel 19:31 Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba.
  Apcsel 19:31 Pálnak volt néhány barátja a város vezetői között. Ezek is azt üzenték neki, hogy ne menjen a stadionba.
  Apcsel 19:32 Már most ki egyet, ki mást kiáltoz vala, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze.
  Apcsel 19:32 Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze.
  Apcsel 19:32 Közben a stadionban összegyűlt emberek már mindenfélét kiabáltak. Az egész gyűlés összezavarodott, sőt a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek ide.
  Apcsel 19:33 A sokaság közül pedig előállaták Alekszándert, minthogy előre tuszkolták őt a zsidók. Alekszánder pedig kezével intvén, védekezni akara a nép előtt.
  Apcsel 19:33 A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt.
  Apcsel 19:33 A zsidók kiválasztották Sándort, és előre állították, hogy beszéljen. Sándor intett a kezével, és beszédet akart mondani.
  Apcsel 19:34 Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki mindnyájokból, mintegy két óra hosszáig kiáltozván: Nagy az efézusi Diána!
  Apcsel 19:34 De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani mintegy két órán át: "Nagy az efezusi Artemisz!"
  Apcsel 19:34 De mikor az emberek megtudták, hogy Sándor zsidó, még jobban kiabáltak. Mindenki kórusban ordította: „Nagy az efezusi Artemisz! Nagy az efezusi Artemisz!…” Ez körülbelül két óra hosszat tartott.
  Apcsel 19:35 Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, monda: Efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, a ki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diána istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője?
  Apcsel 19:35 Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt: "Efezusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy istennő, Artemisz templomának, és az ő égből leszállt képének az őrizője?
  Apcsel 19:35 Végre a város egyik vezetője lecsendesítette a kiabáló sokaságot. Így beszélt: „Efezusiak! Van-e valaki széles e világon, aki ne tudná, hogy Efezus városa őrzi a nagy Artemisz istennő templomát, és az égből hullott szent követ?
  Apcsel 19:36 Mivelhogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek.
  Apcsel 19:36 Mivel tehát ezt senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot.
  Apcsel 19:36 Mivel mindez nyilvánvaló, csillapodjatok le, és ne okozzatok semmi bajt!
  Apcsel 19:37 Mert ide hoztátok az embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak.
  Apcsel 19:37 Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket.
  Apcsel 19:37 Mert idehoztátok ezeket az embereket, holott nem loptak semmit a templomból, és nem mondtak rosszat istennőnkre.
  Apcsel 19:38 Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak: pereljenek egymással.
  Apcsel 19:38 Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással.
  Apcsel 19:38 Ha Demeternek és a többi mesterembernek panaszuk van valaki ellen, akkor menjenek a bíróságra. Ott mondják el, mivel vádolják egymást.
  Apcsel 19:39 Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panasztok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik.
  Apcsel 19:39 Ha pedig ezenkívül van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni.
  Apcsel 19:39 Ha bármi más dolgot akartok elintézni, akkor azt meg a szokásos népgyűlésen kell megbeszélni.
  Apcsel 19:40 Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivelhogy semmi ok sincs, a melylyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván, feloszlatá a gyűlést.
  Apcsel 19:40 Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt; nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet." Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést.
  Apcsel 19:40 Attól félek, hogy azért, ami ma történt, még lázadással is vádolhatnak bennünket. Hiszen nem tudjuk megmondani, miért csináltunk ekkora zűrzavart.”
  Apcsel 19:41 (TEXT OMITTED)
  Apcsel 19:41 ***
  Apcsel 19:41 Ezzel hazaküldte az embereket.
  Apostolok Cselekedetei 18  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 20  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 19. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség