Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai hősök kifestő - Pál -

Bibliai hősök kifestő - Pál

Kézikönyv a Bibliához -

Kézikönyv a Bibliához

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár - Szabó András

Szabó András

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár

A Biblia alaptanításai I.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai I.

Bibliai emberek -

Bibliai emberek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 18. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 18:1 Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba.
  Apcsel 18:1 Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment.
  Apcsel 18:1 Ezután Pál továbbment Athénból Korinthusba.
  Apcsel 18:2 És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Prisczillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék.
  Apcsel 18:2 Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk,
  Apcsel 18:2 Találkozott ott egy Akvila nevű zsidó emberrel, aki Pontuszból származott, és feleségével, Priszcillával együtt nem sokkal azelőtt érkezett Korinthusba. Itáliából jöttek, mert Claudius császár megparancsolta a zsidóknak, hogy költözzenek el Rómából. Pál meglátogatta Akvilát és Priszcillát, és attól kezdve náluk is lakott.
  Apcsel 18:3 És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségökre nézve ugyanis sátorcsinálók valának.
  Apcsel 18:3 és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük; ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak.
  Apcsel 18:3 Mivel Pálnak is sátorkészítő volt a mestersége, ezután együtt is dolgoztak.
  Apcsel 18:4 Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.
  Apcsel 18:4 Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket.
  Apcsel 18:4 Pál minden szombaton vitatkozott a zsinagógában a zsidókkal és a görögökkel. Azt akarta, hogy ők is higgyenek Jézusban.
  Apcsel 18:5 Mikor pedig megérkeztek Maczedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a (szellem) Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus.
  Apcsel 18:5 Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus.
  Apcsel 18:5 Ezután Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából. Ettől kezdve Pál minden idejét arra fordította, hogy a zsidóknak bebizonyítsa: Jézus a Krisztus.
  Apcsel 18:6 Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva monda nékik: Véretek a fejetekre; én tiszta vagyok: mostantól fogva a pogányokhoz megyek.
  Apcsel 18:6 Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: "Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! Mostantól fogva a pogányokhoz megyek."
  Apcsel 18:6 A zsidók azonban nem hittek neki. Ellenkeztek Pállal, átkozták és káromkodtak. Ekkor Pál lerázta ruhájáról a port, és azt mondta nekik: „Ha nem fogtok megmenekülni, arról csak ti tehettek! Az én lelkiismeretem tiszta, mert mindent megtettem, hogy megmentselek titeket. Mostantól kezdve a nem zsidókhoz megyek.”
  Apcsel 18:7 És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával.
  Apcsel 18:7 Ekkor eltávozott onnan, és egy Titiusz Jusztusz nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával.
  Apcsel 18:7 Ott is hagyta őket, és Titiusz Jusztusz házába költözött, aki az igaz Istent imádta, és a zsinagóga mellett lakott.
  Apcsel 18:8 Krispus pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész házanépével egybe; a Korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és megkeresztelkednek vala.
  Apcsel 18:8 Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt; és a korinthusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek.
  Apcsel 18:8 Kriszpusz, a zsinagóga vezetője egész családjával együtt mégis hitt az Úrban. Korinthusban még sok más ember is hallotta Pál beszédét, és hitt Jézusban. Ezek az emberek mind bemerítkeztek.
  Apcsel 18:9 Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass:
  Apcsel 18:9 Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: "Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass:
  Apcsel 18:9 Az egyik éjjel Pál álmot látott. Az Úr így szólt hozzá ebben az álomban: „Ne félj! Bátran beszélj az emberekkel továbbra is, ne hallgass el,
  Apcsel 18:10 Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban.
  Apcsel 18:10 mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban."
  Apcsel 18:10 mert én veled vagyok. Senki sem fog megtámadni, vagy bántani téged. Népem közül sokan laknak ebben a városban.”
  Apcsel 18:11 És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét.
  Apcsel 18:11 Erre ott maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét.
  Apcsel 18:11 Ezért Pál még másfél évig ott maradt, és tanította nekik Isten beszédét és üzenetét.
  Apcsel 18:12 Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reátámadának a zsidók egyakarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe,
  Apcsel 18:12 Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték,
  Apcsel 18:12 Amikor Gallió volt Akhája kormányzója, a zsidók összefogtak, rátámadtak Pálra, és erőszakkal a bíróságra vitték, Gallió elé.
  Apcsel 18:13 Mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket.
  Apcsel 18:13 és így szóltak: "Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent."
  Apcsel 18:13 Ezzel vádolták Pált: „Ez az ember azt tanítja, hogy olyan módon imádjuk Istent, amely ellenkezik a mi Törvényünkkel.”
  Apcsel 18:14 Mikor pedig Pál meg akará nyitni száját, monda Gallió a zsidóknak: Ha valóban valami bosszútételről, vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket:
  Apcsel 18:14 Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: "Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos bűntettről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket.
  Apcsel 18:14 Pál éppen mondani akart valamit, de szóhoz sem jutott, mert Gallió ezt válaszolta a zsidóknak: „Ha bűncselekményről, vagy valami gonosz dologról lenne szó, akkor meghallgatnálak benneteket, zsidók.
  Apcsel 18:15 De ha tanításról, nevekről és a ti törvénytekről van kérdés, ti magatok lássátok; mert én ezekben bíró nem akarok lenni.
  Apcsel 18:15 Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni."
  Apcsel 18:15 Mivel azonban csak szavakról, nevekről, és a saját törvényetek kérdéseiről vitatkoztok, ezt intézzétek el magatok között! Én nem leszek bíró ilyen dolgokban.”
  Apcsel 18:16 És elűzé őket a törvényszék elől.
  Apcsel 18:16 Aztán kiutasította őket a törvényszék elől.
  Apcsel 18:16 Ezzel elküldte őket a bíróságról.
  Apcsel 18:17 A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt; de Gallió velök semmit sem gondola.
  Apcsel 18:17 Ekkor valamennyien megragadták Szószthenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt; de Gallió mit sem törődött ezzel.
  Apcsel 18:17 Ekkor a zsidók megfogták Szószthenészt, aki akkor a zsinagóga vezetője volt, és a bíróság előtt megverték. De Gallió nem törődött velük.
  Apcsel 18:18 Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Siriába hajózék, és vele együtt Prisczilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában; mert fogadása vala.
  Apcsel 18:18 Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priszcillával és Akvilával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt.
  Apcsel 18:18 Pál ezután még sokáig Korinthusban maradt. Azután elbúcsúzott a testvérektől, és Priszcillával és Akvilával együtt Szíriába hajózott. Amikor Kenkreába értek, Pál levágatta a haját, mert ezt ígérte Istennek.
  Apcsel 18:19 Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyá; ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal.
  Apcsel 18:19 Efezusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal.
  Apcsel 18:19 Azután megérkeztek Efezus városába. Priszcilla és Akvila nem utaztak tovább, hanem Efezusban maradtak. Pál Efezusban is bement a zsinagógába, ahol beszélgetett és vitatkozott a zsidókkal.
  Apcsel 18:20 Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon nálok, nem álla reá;
  Apcsel 18:20 Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó,
  Apcsel 18:20 Azok kérték, hogy maradjon még náluk, de ő tovább akart utazni.
  Apcsel 18:21 Hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem; de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.
  Apcsel 18:21 hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: "Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja." Aztán elhajózott Efezusból.
  Apcsel 18:21 Amikor elbúcsúzott a zsidóktól, azt mondta: „Ha Isten is akarja, még visszajövök hozzátok.” Azután hajóra szállt, és elhagyta Efezust.
  Apcsel 18:22 És miután Czézáreába érkezék, felmenvén Jeruzsálembe és köszöntvén a gyülekezetet, leméne Antiókhiába.
  Apcsel 18:22 Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókhiába.
  Apcsel 18:22 Cézárea városában partra szállt, majd innen felment Jeruzsálembe. Ott köszöntötte a jeruzsálemi gyülekezetet. Ezután lement a szíriai Antiókhiába.
  Apcsel 18:23 És miután ott bizonyos időt eltöltött, elméne, eljárván renddel Galácia tartományát és Frigiát, erősítve a tanítványokat mind.
  Apcsel 18:23 Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárta Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt.
  Apcsel 18:23 Egy idő után innen is továbbment, Galácia és Frígia vidékét járta be. Minden városban bíztatta és erősítette Jézus tanítványait.
  Apcsel 18:24 Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala.
  Apcsel 18:24 Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt.
  Apcsel 18:24 Közben egy Apollós nevű zsidó férfi érkezett Efezusba. Alexandria városából származott, sokat tanult, és nagyon jól ismerte az Írásokat.
  Apcsel 18:25 Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és szellemben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala.
  Apcsel 18:25 Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte.
  Apcsel 18:25 Az Úr Útjáról már korábban tanították Apollóst, aki mindenhol lelkesen beszélt, és helyesen tanított Jézusról, pedig csak azt a bemerítést ismerte, amiről János tanított.
  Apcsel 18:26 És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Prisczilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát.
  Apcsel 18:26 Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priszcilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját.
  Apcsel 18:26 Apollós kezdett az efezusi zsinagógába járni, és ott nagyon bátran beszélt. Amikor Priszcilla és Akvila hallották őt, elhívták a házukba. Beszélgettek vele, és részletesebben elmagyarázták neki Isten útját.
  Apcsel 18:27 Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek vala a kegyelem által:
  Apcsel 18:27 Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek.
  Apcsel 18:27 Ezután Apollós el akart menni Akhájába. Az efezusi testvérek bíztatták, és levelet írtak az Akhájában lakó tanítványoknak, hogy fogadják szívesen Apollóst. Amikor azután Apollós odaérkezett, sokat segített az ottani tanítványoknak, akik Isten kegyelme által hívőkké lettek.
  Apcsel 18:28 Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.
  Apcsel 18:28 Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az Írások alapján, hogy Jézus a Krisztus.
  Apcsel 18:28 Apollós ugyanis az emberek előtt sokszor és hevesen vitatkozott a zsidókkal, és világosan be tudta bizonyítani, hogy nincs igazuk. Az Írások alapján bebizonyította, hogy Jézus a Krisztus.
  Apostolok Cselekedetei 17  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 19  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 18. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség