Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Lányok Bibliája - Marion Thomas

Marion Thomas

Lányok Bibliája

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv - Varga Zsigmond J.

Varga Zsigmond J.

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv

Játékos feladatok a Bibliából - L. M. Alex

L. M. Alex

Játékos feladatok a Bibliából

A Biblia és az egészség - Dr. Michael D. Jacobson

Dr. Michael D. Jacobson

A Biblia és az egészség

Találj örömöt a Bibliádban! - William MacDonald és Arthur Farstad

William MacDonald és Arthur Farstad

Találj örömöt a Bibliádban!

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 11. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 11:1 Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét.
  Apcsel 11:1 Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét.
  Apcsel 11:1 Now the Apostles and the brothers who were in Judaea had news that the word of God had been given to the Gentiles.
  Apcsel 11:2 Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedének ő vele a zsidóságból valók,
  Apcsel 11:2 Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki:
  Apcsel 11:2 And when Peter came to Jerusalem, those who kept the rule of circumcision had an argument with him,
  Apcsel 11:3 Mondván: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük.
  Apcsel 11:3 "Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük."
  Apcsel 11:3 Saying, You went to men without circumcision, and took food with them.
  Apcsel 11:4 Elkezdvén pedig Péter, megmagyarázta nékik rendre, mondván:
  Apcsel 11:4 Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta:
  Apcsel 11:4 But Peter gave them an account of it all in order, saying to them,
  Apcsel 11:5 Én Joppé városában imádkozám; és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből; és egészen hozzám szálla:
  Apcsel 11:5 "Én éppen Joppé városában tartózkodtam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam: valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen énhozzám.
  Apcsel 11:5 I was in the town of Joppa, at prayer: and falling into a deep sleep, I saw in a vision a vessel like a great cloth let down from heaven, and it came down to me:
  Apcsel 11:6 Melyre szememet rávetve megnézém, és látám a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat és az égi madarakat.
  Apcsel 11:6 Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négylábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az ég madarait.
  Apcsel 11:6 And looking on it with attention I saw in it all sorts of beasts and birds.
  Apcsel 11:7 Hallék pedig szót is, mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél!
  Apcsel 11:7 Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám: Kelj fel, Péter, öld és egyél!
  Apcsel 11:7 And a voice came to my ears saying, Come, Peter; take them for food.
  Apcsel 11:8 Mondék azonban: Semmiképen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba.
  Apcsel 11:8 Én azonban így szóltam: Semmiképpen sem, Uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban.
  Apcsel 11:8 But I said, No, Lord; for nothing common or unclean has ever come into my mouth.
  Apcsel 11:9 Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.
  Apcsel 11:9 De másodszor is megszólalt a hang az égből: Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak.
  Apcsel 11:9 But the voice, coming a second time from heaven, said, What God has made clean, do not you make common.
  Apcsel 11:10 Ez pedig három ízben történt; és ismét felvonaték az egész az égbe.
  Apcsel 11:10 Ez pedig három ízben történt, azután az egész felemelkedett újra az égbe.
  Apcsel 11:10 And this was done three times, and they were all taken up again into heaven.
  Apcsel 11:11 És ímé, azonnal három férfiú érkezék a házhoz, melyben valék, kik Czézáreából küldettek én hozzám.
  Apcsel 11:11 És íme, abban a pillanatban három férfi állt meg az előtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám.
  Apcsel 11:11 And at that minute, three men, sent from Caesarea, came to the house where we were.
  Apcsel 11:12 Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velök minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:
  Apcsel 11:12 A Lélek pedig azt mondta nekem: menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget. Eljött azonban velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába.
  Apcsel 11:12 And the Spirit gave me orders to go with them, doubting nothing. And these six brothers came with me; and we went into that man's house:
  Apcsel 11:13 És elbeszélé nékünk, mimódon látta, a mint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik;
  Apcsel 11:13 Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megállt a házában, és ezt mondja neki: Küldj el Joppéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek:
  Apcsel 11:13 And he gave us an account of how he had seen the angel in his house, saying, Send to Joppa, and get Simon, named Peter, to come to you;
  Apcsel 11:14 Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.
  Apcsel 11:14 aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz mind te, mind egész házad népe.
  Apcsel 11:14 Who will say words to you through which you and all your family may get salvation.
  Apcsel 11:15 Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szentszellem ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben.
  Apcsel 11:15 Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben.
  Apcsel 11:15 And, while I was talking to them, the Holy Spirit came on them, as on us at first.
  Apcsel 11:16 Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentszellemmel fogtok megkereszteltetni.
  Apcsel 11:16 Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt: János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni.
  Apcsel 11:16 And the words of the Lord came into my mind, how he said, The baptism of John was with water, but you will have baptism with the Holy Spirit.
  Apcsel 11:17 Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna?
  Apcsel 11:17 Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?"
  Apcsel 11:17 If then God gave them, when they had faith in the Lord Jesus Christ, the same as he gave to us, who was I to go against God?
  Apcsel 11:18 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!
  Apcsel 11:18 Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: "Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre."
  Apcsel 11:18 And hearing these things they said nothing more, but gave glory to God, saying, Then to the Gentiles as to us has God given a change of heart, so that they may have life.
  Apcsel 11:19 Azok tehát, a kik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak.
  Apcsel 11:19 Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak.
  Apcsel 11:19 Then those who had gone away at the time of the trouble about Stephen, went as far as Phoenicia and Cyprus, preaching to the Jews only.
  Apcsel 11:20 Voltak azonban közöttük némely cziprusi és czirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust.
  Apcsel 11:20 Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust.
  Apcsel 11:20 But some of them, men of Cyprus and Cyrene, when they came to Antioch, gave the good news about the Lord Jesus to the Greeks.
  Apcsel 11:21 És az Úrnak keze vala velök; és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén.
  Apcsel 11:21 És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz.
  Apcsel 11:21 And the power of the Lord was with them, and a great number had faith and were turned to the Lord.
  Apcsel 11:22 Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig.
  Apcsel 11:22 Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába.
  Apcsel 11:22 And news of them came to the ears of the church at Jerusalem: and they sent Barnabas as far as Antioch:
  Apcsel 11:23 Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.
  Apcsel 11:23 Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban;
  Apcsel 11:23 Who, when he came and saw the grace of God, was glad; and he made clear to them the need of keeping near the Lord with all the strength of their hearts:
  Apcsel 11:24 Mert jámbor és Szentszellemmel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz.
  Apcsel 11:24 mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz.
  Apcsel 11:24 For he was a good man and full of the Holy Spirit and of faith: and a great number were joined to the Lord.
  Apcsel 11:25 Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé őt Antiókhiába.
  Apcsel 11:25 Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába.
  Apcsel 11:25 Then he went on to Tarsus, looking for Saul;
  Apcsel 11:26 És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.
  Apcsel 11:26 Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.
  Apcsel 11:26 And when he had come across him, he took him to Antioch. And they were with the church there for a year, teaching the people; and the disciples were first given the name of Christians in Antioch.
  Apcsel 11:27 Ez időtájban pedig menének Jeruzsálemből Antiókhiába próféták.
  Apcsel 11:27 Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába.
  Apcsel 11:27 Now in those days prophets came from Jerusalem to Antioch.
  Apcsel 11:28 Felkelvén pedig egy azok közül, névszerint Agabus, megjelenté a Szellem által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; a mely meg is lőn Klaudius császár idejében.
  Apcsel 11:28 Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében.
  Apcsel 11:28 And one of them, named Agabus, said publicly through the Spirit that there would be serious need of food all over the earth: which came about in the time of Claudius.
  Apcsel 11:29 A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak:
  Apcsel 11:29 A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.
  Apcsel 11:29 And the disciples, everyone as he was able, made a decision to send help to the brothers living in Judaea:
  Apcsel 11:30 A mit meg is cselekedének, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.
  Apcsel 11:30 Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.
  Apcsel 11:30 Which they did, sending it to the rulers of the church by the hand of Barnabas and Saul.
  Apostolok Cselekedetei 10  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 12  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 11. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English