Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia -

Biblia

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - fehér-levél -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - fehér-levél

Bibliai kardiológia - Dr. Tatai István

Dr. Tatai István

Bibliai kardiológia

Az első gyermekbibliám - Anne De Graaf

Anne De Graaf

Az első gyermekbibliám

A Biblia alaptanításai III.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai III.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 10:1 Vala pedig Czézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből.
  Apcsel 10:1 Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa.
  Apcsel 10:1 Now there was a certain man in Caesarea, named Cornelius, the captain of the Italian band of the army;
  Apcsel 10:2 Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek.
  Apcsel 10:2 Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.
  Apcsel 10:2 A serious-minded man, fearing God with all his family; he gave much money to the poor, and made prayer to God at all times.
  Apcsel 10:3 Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilenczedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne őhozzá, és monda néki: Kornélius!
  Apcsel 10:3 Ő egyik délután három óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: "Kornéliusz!"
  Apcsel 10:3 He saw in a vision, clearly, at about the ninth hour of the day, an angel of the Lord coming to him and saying to him, Cornelius!
  Apcsel 10:4 Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.
  Apcsel 10:4 Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: "Mi az, Uram?" Erre az angyal ezt mondta neki: "Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé.
  Apcsel 10:4 And he, looking on him in fear, said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your offerings have come up to God, and he has kept them in mind.
  Apcsel 10:5 Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek;
  Apcsel 10:5 Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak.
  Apcsel 10:5 Now send men to Joppa, and get one Simon, named Peter,
  Apcsel 10:6 Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned.
  Apcsel 10:6 Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van."
  Apcsel 10:6 Who is living with Simon, a leather-worker, whose house is by the sea.
  Apcsel 10:7 A mint pedig elment az angyal, a ki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, kik rendelkezésére állnak vala.
  Apcsel 10:7 Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott két szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak.
  Apcsel 10:7 And when the angel who said these words to him had gone away, he sent for two of his house-servants, and a God-fearing man of the army, one of those who were waiting on him at all times;
  Apcsel 10:8 És elmondván nékik mindent, elküldé őket Joppéba.
  Apcsel 10:8 Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba.
  Apcsel 10:8 And having given them an account of everything, he sent them to Joppa.
  Apcsel 10:9 Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban.
  Apcsel 10:9 Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni.
  Apcsel 10:9 Now the day after, when they were on their journey and were near the town, Peter went up to the top of the house for prayer, about the sixth hour:
  Apcsel 10:10 Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás;
  Apcsel 10:10 Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett,
  Apcsel 10:10 And he was in need of food: but while they were getting it ready, a deep sleep came on him;
  Apcsel 10:11 És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:
  Apcsel 10:11 és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre.
  Apcsel 10:11 And he saw the heavens opening, and a vessel coming down, like a great cloth let down on the earth,
  Apcsel 10:12 Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak.
  Apcsel 10:12 Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara.
  Apcsel 10:12 In which were all sorts of beasts and birds.
  Apcsel 10:13 És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyed.
  Apcsel 10:13 Ekkor hang hallatszott: "Kelj fel, Péter, öld és egyél!"
  Apcsel 10:13 And a voice came to him, saying, Come, Peter; take them for food.
  Apcsel 10:14 Péter pedig monda: Semmiképen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant.
  Apcsel 10:14 Péter azonban így szólt: "Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant."
  Apcsel 10:14 But Peter said, No, Lord; for I have never taken food which is common or unclean.
  Apcsel 10:15 És is szózat lőn ő hozzá másodszor is: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.
  Apcsel 10:15 De másodszor is szólt hozzá a hang: "Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak."
  Apcsel 10:15 And the voice came to him a second time, What God has made clean, do not you make common.
  Apcsel 10:16 Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.
  Apcsel 10:16 Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe.
  Apcsel 10:16 And this was done three times: and then the vessel was taken back into heaven.
  Apcsel 10:17 A mint pedig Péter magában tünődék, mi lehet az a látás, a melyet látott, ímé az férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz,
  Apcsel 10:17 Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt,
  Apcsel 10:17 Now while Peter was in doubt as to the purpose of this vision, the men who were sent by Cornelius, having made search for Simon's house, came to the door,
  Apcsel 10:18 És bekiáltván megtudakozák, vajjon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson?
  Apcsel 10:18 és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak.
  Apcsel 10:18 To see if Simon, named Peter, was living there.
  Apcsel 10:19 És a míg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé három férfiú keres téged:
  Apcsel 10:19 Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: "Íme, három férfi keres téged:
  Apcsel 10:19 And, while Peter was turning the vision over in his mind, the Spirit said to him, See, three men are looking for you.
  Apcsel 10:20 Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket.
  Apcsel 10:20 kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!"
  Apcsel 10:20 Go down, then, and go with them, doubting nothing, for I have sent them.
  Apcsel 10:21 Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Ímé, én vagyok, a kit kerestek: mi dolog az, a miért jöttetek?
  Apcsel 10:21 Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: "Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt?"
  Apcsel 10:21 And Peter went down to the men, and said, I am the man you are looking for: why have you come?
  Apcsel 10:22 Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról.
  Apcsel 10:22 Azok így feleltek: "Kornéliusz százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz."
  Apcsel 10:22 And they said, Cornelius, a captain, an upright and God-fearing man, respected by all the nation of the Jews, had word from God by an angel to send for you to his house, and to give hearing to your words.
  Apcsel 10:23 Behíván azért őket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ő velök, és a Joppébeli atyafiak közül is némelyek együtt menének ő vele.
  Apcsel 10:23 Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan.
  Apcsel 10:23 So he took them in for the night. And the day after, he went with them, taking some of the brothers from Joppa with him.
  Apcsel 10:24 És másnap eljutának Czézáreába. Kornélius pedig várja vala őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait.
  Apcsel 10:24 A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket.
  Apcsel 10:24 And the day after that, they came to Caesarea. And Cornelius was waiting for them, having got together his relations and his near friends.
  Apcsel 10:25 És lőn, hogy a mint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt.
  Apcsel 10:25 Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta.
  Apcsel 10:25 And when Peter came in, Cornelius came to him and, falling down at his feet, gave him worship.
  Apcsel 10:26 Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok.
  Apcsel 10:26 Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: "Állj fel, én is ember vagyok!"
  Apcsel 10:26 But Peter, lifting him up, said, Get up, for I am a man as you are.
  Apcsel 10:27 És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve;
  Apcsel 10:27 Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve.
  Apcsel 10:27 And saying these words, he went in, and saw that a great number of people had come together;
  Apcsel 10:28 És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:
  Apcsel 10:28 Ekkor így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.
  Apcsel 10:28 And he said to them, You yourselves have knowledge that it is against the law for a man who is a Jew to be in the company of one who is of another nation; but God has made it clear to me that no man may be named common or unclean:
  Apcsel 10:29 Annak okáért ellenmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi okból hivattatok engem?
  Apcsel 10:29 Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg: miért küldtetek értem?"
  Apcsel 10:29 And so I came without question, when I was sent for. What then is your purpose in sending for me?
  Apcsel 10:30 És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bőjtöltem, és kilencz órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában,
  Apcsel 10:30 Ekkor Kornéliusz így szólt: "Négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután három órakor imádkoztam, és íme, egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában;
  Apcsel 10:30 And Cornelius said, Four days from now I was in my house in prayer at the ninth hour; and I saw before me a man in shining clothing,
  Apcsel 10:31 És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt.
  Apcsel 10:31 és azt mondta: Kornéliusz, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt.
  Apcsel 10:31 Who said, Cornelius, your prayer has come to the ears of God, and your offerings are kept in his memory.
  Apcsel 10:32 Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz simont, ki Péternek neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ő, minekutána eljő, szól néked.
  Apcsel 10:32 Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tímár házában van megszállva a tengerparton.
  Apcsel 10:32 Send, then, to Joppa, and get Simon, named Peter, to come to you; he is living in the house of Simon, a leather-worker, by the sea.
  Apcsel 10:33 Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, a miket Isten néked parancsolt.
  Apcsel 10:33 Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr."
  Apcsel 10:33 So, straight away, I sent for you; and you have done well to come. And now, we are all present before God, ready to give attention to all the things which the Lord has given you to say.
  Apcsel 10:34 Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;
  Apcsel 10:34 Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: "Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten,
  Apcsel 10:34 Then Peter said, Truly, I see clearly that God is no respecter of persons:
  Apcsel 10:35 Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik.
  Apcsel 10:35 hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
  Apcsel 10:35 But in every nation, the man who has fear of him and does righteousness is pleasing to him.
  Apcsel 10:36 Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura).
  Apcsel 10:36 Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura!
  Apcsel 10:36 The word which he sent to the children of Israel, giving the good news of peace through Jesus Christ who is Lord of all--
  Apcsel 10:37 Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált,
  Apcsel 10:37 Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, az után a keresztség után, amelyet János hirdetett:
  Apcsel 10:37 That word you yourselves have knowledge of, which was made public through all Judaea, starting from Galilee, after the baptism of which John was the preacher,
  Apcsel 10:38 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szentszellemmel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
  Apcsel 10:38 A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
  Apcsel 10:38 About Jesus of Nazareth, how God gave the Holy Spirit to him, with power: and how he went about doing good and making well all who were troubled by evil spirits, for God was with him.
  Apcsel 10:39 És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, a miket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; a kit megölének, fára feszítvén.
  Apcsel 10:39 Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték;
  Apcsel 10:39 And we are witnesses of all the things which he did in the country of the Jews and in Jerusalem; whom they put to death, hanging him on a tree.
  Apcsel 10:40 Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván,
  Apcsel 10:40 de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék;
  Apcsel 10:40 On the third day God gave him back to life, and let him be seen,
  Apcsel 10:41 Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból.
  Apcsel 10:41 de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
  Apcsel 10:41 Not by all the people, but by witnesses marked out before by God, even by us, who took food and drink with him after he came back from the dead.
  Apcsel 10:42 És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
  Apcsel 10:42 És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
  Apcsel 10:42 And he gave us orders to give news of this to the people, and to give public witness that this is he whom God has made judge of the living and the dead.
  Apcsel 10:43 Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne.
  Apcsel 10:43 Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer."
  Apcsel 10:43 To him all the prophets give witness, that through his name everyone who has faith in him will have forgiveness of sins.
  Apcsel 10:44 Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szentszellem mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet.
  Apcsel 10:44 Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét.
  Apcsel 10:44 While Peter was saying these words, the Holy Spirit came on all those who were hearing the word.
  Apcsel 10:45 És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentszellem ajándéka.
  Apcsel 10:45 És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka.
  Apcsel 10:45 And the Jews of the faith, who had come with Peter, were full of wonder, because the Holy Spirit was given to the Gentiles,
  Apcsel 10:46 Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:
  Apcsel 10:46 Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter:
  Apcsel 10:46 And they were talking in tongues, and giving glory to God. Then Peter said,
  Apcsel 10:47 Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szentszellemet miképen mi is?
  Apcsel 10:47 "Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?"
  Apcsel 10:47 Will any man say that these may not have baptism who have been given the Holy Spirit as we have?
  Apcsel 10:48 És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.
  Apcsel 10:48 És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.
  Apcsel 10:48 And he gave orders for them to have baptism in the name of Jesus Christ. Then they kept him with them for some days.
  Apostolok Cselekedetei 9  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English