Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


101 bibliai fejtörő - Bethan James és Honor Ayres

Bethan James és Honor Ayres

101 bibliai fejtörő

GPS a Bibliához - Dr. Jeffrey Geoghegan - Dr.Michael Homan

Dr. Jeffrey Geoghegan - Dr.Michael Homan

GPS a Bibliához

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", nagy betűs

Táplálkozás a Biblia tükrében - Balázs István

Balázs István

Táplálkozás a Biblia tükrében

Nagy családi gyermekbiblia - Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

Nagy családi gyermekbiblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 8. fejezet


 

  <<< >>>  

  János 8:1 Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.
  János 8:1 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.
  János 8:1 Jézus felment az Olajfák hegyére,
  János 8:2 Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
  János 8:2 De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket.
  János 8:2 azután korán reggel ismét visszament a Templomba.. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanítani kezdte őket.
  János 8:3 Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,
  János 8:3 Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították,
  János 8:3 A z törvénytanítók és a farizeusok behoztak egy asszonyt, akit rajtakaptak, hogy házasságtörést követett el. Középre állították,
  János 8:4 Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
  János 8:4 és így szóltak Jézushoz: "Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték.
  János 8:4 és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt rajtakapták házasságtörés közben.
  János 8:5 A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
  János 8:5 Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?"
  János 8:5 Mózes a Törvényben megparancsolta nekünk, hogy az ilyen asszonyt kövezzük meg. Te mit mondasz?”
  János 8:6 Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.
  János 8:6 Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre.
  János 8:6 Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus leguggolt, és az ujjával írni kezdett a földre.
  János 8:7 De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
  János 8:7 Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ."
  János 8:7 Mivel tovább kérdezgették, felállt, és azt mondta nekik: „Aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ!”
  János 8:8 És újra lehajolván, írt vala a földre.
  János 8:8 És lehajolva tovább írt a földre.
  János 8:8 Majd újra leguggolt, és tovább írt a földre.
  János 8:9 Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.
  János 8:9 Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.
  János 8:9 Amikor ezt meghallották, egymás után mind kimentek, kezdve az idősebbekkel, míg végül Jézus egyedül maradt a középen álló asszonnyal.
  János 8:10 Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
  János 8:10 Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?"
  János 8:10 Ekkor Jézus felállt, és azt mondta neki: „Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?”
  János 8:11 Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!
  János 8:11 Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!")
  János 8:11 A z asszony pedig így szólt: „Senki, Uram.” Jézus így felelt: „Én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezz!”
  János 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
  János 8:12 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
  János 8:12 Később Jézus újra beszélni kezdett, és így szólt az emberekhez: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, soha nem él sötétségben, mert az a világosság lesz benne, amely életet ad.”
  János 8:13 Mondának azért néki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.
  János 8:13 A farizeusok ekkor ezt mondták neki: "Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz."
  János 8:13 Erre így szóltak hozzá a farizeusok: „Te magadról tanúskodsz, ezért tanúságod nem érvényes!”
  János 8:14 Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.
  János 8:14 Jézus így válaszolt nekik: "Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek.
  János 8:14 Jézus így felelt: „Ha magamról tanúskodok, akkor is érvényes a tanúságom, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. De ti nem tudjátok, honnan jöttem, és hová megyek.
  János 8:15 Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.
  János 8:15 Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett.
  János 8:15 Ti emberi mérték szerint ítéltek. Én nem ítélek el senkit.
  János 8:16 De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, a ki küldött engem.
  János 8:16 De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem.
  János 8:16 De ha mégis ítélek, ítéletem igaz, mert nem egyedül vagyok. Velem van az Atya, aki elküldött engem.
  János 8:17 A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.
  János 8:17 Márpedig a ti törvényetekben is meg van írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz.
  János 8:17 A Törvényetekben pedig meg van írva, hogy két ember tanúskodása érvényes.
  János 8:18 Én vagyok a ki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, a ki küldött engem.
  János 8:18 Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem."
  János 8:18 Én önmagamról tanúskodok, és rólam tanúskodik az Atya is, aki engem küldött.”
  János 8:19 Mondának azért néki: Hol van a te Atyád? Felele Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.
  János 8:19 Erre megkérdezték tőle: "Hol van a te Atyád?" Jézus így válaszolt: "Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek."
  János 8:19 Ekkor megkérdezték tőle: „Hol van az Atyád?” Jézus így válaszolt: „Nem ismertek sem engem, sem Atyámat. mert ha engem ismernétek, ismernétek Atyámat is.”
  János 8:20 Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, a mikor tanít vala a templomban; és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája.
  János 8:20 Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.
  János 8:20 Jézus mindezt a perselynél mondta, amikor a Templomban tanított, de senki nem fogta el, mert még nem jött el az ideje.
  János 8:21 Ismét monda azért nékik Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni: a hová én megyek, ti nem jöhettek oda.
  János 8:21 Majd Jézus ismét szólt hozzájuk: "Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg: ahova én megyek, oda ti nem jöhettek."
  János 8:21 Azután ezt mondta nekik: „Én elmegyek, ti pedig keresni fogtok engem, de bűnösen fogtok meghalni. Mert ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
  János 8:22 Mondának azért a zsidók: Avagy megöli-é magát, hogy azt mondja: A hová én megyek, ti nem jöhettek oda?
  János 8:22 Erre ezt mondták a zsidók: "Talán megöli magát, hogy azt mondja: Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek?"
  János 8:22 Ekkor a zsidó vezetők egymást kérdezgették: „Talán meg akarja ölni magát, hogy azt mondja: ‘Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek’?”
  János 8:23 És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én önnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
  János 8:23 Ő így folytatta: "Ti lentről származtok, én pedig fentről származom; ti e világból származtok, én nem e világból származom.
  János 8:23 Jézus így folytatta: „Ti lentről származtok, én fentről származom. Ti ehhez a világhoz tartoztok. de én nem.
  János 8:24 Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.
  János 8:24 Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben."
  János 8:24 Megmondtam nektek: bűnösen haltok meg. Bizony, ha nem hiszitek, hogy ÉN VAGYOK, akkor bűnösen haltok meg.”
  János 8:25 Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitől fogva mondok is néktek.
  János 8:25 Megkérdezték tehát tőle: "Ki vagy te?" Jézus így válaszolt nekik: "Az, akinek eleitől fogva mondom magamat.
  János 8:25 Ekkor azok megkérdezték tőle: „Akkor te ki vagy?” Jézus így válaszolt: „Az, akinek már kezdettől mondom magamat.
  János 8:26 Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, a ki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, a miket tőle hallottam vala.
  János 8:26 Sok mindent kellene mondanom rólatok és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam."
  János 8:26 Sok mindent mondhatnék rólatok, és elítélhetnélek titeket. De én azt mondom az embereknek, amit attól hallottam, aki elküldött engem. És amit ő mond az igaz!”
  János 8:27 Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nékik.
  János 8:27 Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik.
  János 8:27 Azok pedig nem tudták, hogy az Atyáról beszélt.
  János 8:28 Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem, úgy szólok.
  János 8:28 Jézus tehát ezt mondta: "Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket.
  János 8:28 Jézus így folytatta: „Amikor felemelitek az Emberfiát, megtudjátok, hogy ÉN VAGYOK. Én semmit nem teszek magamtól, hanem úgy mondom ezt, ahogyan az Atya tanított.
  János 8:29 És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek.
  János 8:29 És aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves."
  János 8:29 Ő küldött el engem, és ő velem van. Nem hagyott egyedül, mert én mindig azt teszem, ami kedves neki.”
  János 8:30 A mikor ezeket mondá, sokan hivének ő benne.
  János 8:30 Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne.
  János 8:30 Amikor ezt mondta, sokan hittek benne.
  János 8:31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
  János 8:31 Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;
  János 8:31 Ő pedig ezt mondta azoknak, akik hittek benne: „Ha engedelmeskedtek a tanításomnak, valóban az én tanítványaim vagytok.
  János 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
  János 8:32 megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."
  János 8:32 Megismeritek majd az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket.”
  János 8:33 Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?
  János 8:33 Ők ezt kérdezték tőle: "Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?"
  János 8:33 Erre ők így feleltek: „Mi Ábrahám gyermekei vagyunk, és soha nem voltunk senkinek a szolgái. Hogyan mondhatod akkor, hogy megszabadulunk?”
  János 8:34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
  János 8:34 Jézus így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.
  János 8:34 Erre Jézus így válaszolt: „Igazán mondom nektek: ha valaki bűnt követ el, az a bűn szolgája.
  János 8:35 A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
  János 8:35 A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre.
  János 8:35 A szolga pedig nem marad örökre a családdal, de a fiú örökre ott marad.
  János 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
  János 8:36 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
  János 8:36 Ezért ha a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám gyermekei vagytok,
  János 8:37 Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.
  János 8:37 "Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek.
  János 8:37 mégis meg akartok ölni, mert nem tudjátok elfogadni a tanításomat.
  János 8:38 Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok.
  János 8:38 Én azt mondom, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok."
  János 8:38 Én arról beszélek, amit Atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.”
  János 8:39 Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
  János 8:39 Ezt mondták neki: "A mi atyánk Ábrahám." Jézus így szólt hozzájuk: "Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek.
  János 8:39 A zsidók erre így feleltek: „Ábrahám a mi atyánk!” Jézus pedig így válaszolt: „Ha valóban Ábrahám gyermekei volnátok, akkor olyan dolgokat tennétek, mint Ábrahám.
  János 8:40 Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
  János 8:40 De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam: Ábrahám ezt nem tette volna.
  János 8:40 De ti meg akartok ölni engem, aki az igazságot mondom nektek, amit Istentől hallottam. Ábrahám nem tett ilyet.
  János 8:41 Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
  János 8:41 Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok." Ezt mondták neki: "Mi nem paráznaságból születtünk: egy atyánk van, az Isten."
  János 8:41 Ti azonban azt teszitek, amit atyátok.” Ők erre így válaszoltak: „Nem vagyunk mi törvénytelen gyermekek! Egy atyánk van, az Isten!”
  János 8:42 Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
  János 8:42 Jézus így szólt hozzájuk: "Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem.
  János 8:42 Jézus így válaszolt nekik: „Ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem, és most itt vagyok. Nem magamtól jöttem, ő küldött el engem.
  János 8:43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
  János 8:43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet.
  János 8:43 Miért nem értitek, amit mondok? Mert nem fogadjátok el az én tanításomat.
  János 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
  János 8:44 Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.
  János 8:44 Az ördög a ti atyátok, ti pedig örömmel teszitek meg azt, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg, hogy valójában kicsoda, mert ő hazug, és a hazugság atyja.
  János 8:45 Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.
  János 8:45 Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem.
  János 8:45 Mivel azonban én az igazat mondom, nem hisztek nekem.
  János 8:46 Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?
  János 8:46 Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem?
  János 8:46 Ki vádolhatna engem bűnnel közületek? Ha pedig igazat mondok, miért nem hisztek nekem?
  János 8:47 A ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.
  János 8:47 Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit; ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok."
  János 8:47 Aki Istentől van, az hallgat Istenre. Ti pedig azért nem hallgattok rá, mert nem Istentől vagytok.”
  János 8:48 Felelének azért a zsidók és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi, hogy te Samaritánus vagy, és ördög van benned?
  János 8:48 Azután így szóltak hozzá a zsidók: "Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned?"
  János 8:48 A zsidók erre azt kérdezték tőle: „Talán nincs igazunk, amikor azt mondjuk, hogy samáriai vagy, és gonosz szellem van benned?”
  János 8:49 Felele Jézus: Nincs én bennem ördög; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.
  János 8:49 Jézus így válaszolt: "Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én Atyámat, ti pedig gyaláztok engem.
  János 8:49 Jézus így válaszolt erre: „Nincs bennem gonosz szellem, hanem tisztelem az én Atyámat, de ti nem tiszteltek engem.
  János 8:50 Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van a ki keresi és megítéli.
  János 8:50 Én nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond.
  János 8:50 Én nem a magam dicsőségét keresem. Van valaki, aki keresi, és ő majd ítéletet mond.
  János 8:51 Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.
  János 8:51 Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha."
  János 8:51 Igazán mondom nektek: ha valaki megtartja az én tanításomat, az nem hal meg soha.”
  János 8:52 Mondának azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.
  János 8:52 A zsidók ezt mondták neki: "Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod: Ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha.
  János 8:52 Erre a zsidók ezt mondták: „Most már tudjuk, hogy gonosz szellem van benned! Ábrahám meghalt, a próféták meghaltak, te pedig azt mondod: ha valaki megtartja az én tanításomat, az nem hal meg soha.
  János 8:53 Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, a ki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te magadat?
  János 8:53 Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak! Kinek tartod magadat?"
  János 8:53 Nagyobb vagy talán, mint atyánk Ábrahám? Ő meghalt, és a próféták is mind meghaltak. Hát mit gondolsz, ki vagy te?”
  János 8:54 Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki dicsőít engem, a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
  János 8:54 Jézus így válaszolt: "Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
  János 8:54 Jézus erre így válaszolt: „Ha magamat dicsőíteném, akkor a dicsőségem nem érne semmit. Az én Atyám az, aki engem dicsőít. Őróla azt állítjátok, hogy ő az Istenetek.
  János 8:55 És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.
  János 8:55 pedig nem ismeritek őt; én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék; de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét.
  János 8:55 Pedig soha nem ismertétek meg őt, én viszont ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, ugyanolyan hazug lennék, mint ti. De én ismerem őt, és engedelmeskedem annak, amit mond.
  János 8:56 Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.
  János 8:56 Ábrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is."
  János 8:56 Ábrahám, a ti atyátok nagyon örült, hogy meglátja majd azt a napot, amikor eljövök. Meg is látta, és nagyon örült.”
  János 8:57 Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?
  János 8:57 A zsidók erre ezt mondták neki: "Ötvenéves sem vagy, és láttad Ábrahámot?"
  János 8:57 Ekkor a zsidók azt mondták neki: „Még ötven éves sem vagy, és láttad Ábrahámot?”
  János 8:58 Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.
  János 8:58 Jézus így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok."
  János 8:58 Jézus pedig így válaszolt nekik: „Igazán mondom nektek: mielőtt Ábrahám lett volna, ÉN VAGYOK.”
  János 8:59 Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.
  János 8:59 Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.
  János 8:59 Ekkor köveket kaptak föl, hogy megdobálják, és így öljék meg, de Jézus eltűnt előlük, és kiment a Templomból.
  János Evangéliuma 7  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 9  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 8. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség