Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  AZ ÖRÖMHÍR JÁNOS SZERINT
  János 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
  János 1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
  János 1:1 From the first he was the Word, and the Word was in relation with God and was God.
  János 1:2 Ez kezdetben az Istennél vala.
  János 1:2 Ő kezdetben az Istennél volt.
  János 1:2 This Word was from the first in relation with God.
  János 1:3 Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
  János 1:3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
  János 1:3 All things came into existence through him, and without him nothing was.
  János 1:4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
  János 1:4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
  János 1:4 What came into existence in him was life, and the life was the light of men.
  János 1:5 Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
  János 1:5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
  János 1:5 And the light goes on shining in the dark; it is not overcome by the dark.
  János 1:6 Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
  János 1:6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.
  János 1:6 There was a man sent from God, whose name was John.
  János 1:7 Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
  János 1:7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.
  János 1:7 He came for witness, to give witness about the light, so that all men might have faith through him.
  János 1:8 Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
  János 1:8 Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie.
  János 1:8 He himself was not the light: he was sent to give witness about the light.
  János 1:9 Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
  János 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
  János 1:9 The true light, which gives light to every man, was then coming into the world.
  János 1:10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
  János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
  János 1:10 He was in the world, the world which came into being through him, but the world had no knowledge of him.
  János 1:11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
  János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
  János 1:11 He came to the things which were his and his people did not take him to their hearts.
  János 1:12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
  János 1:12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
  János 1:12 To all those who did so take him, however, he gave the right of becoming children of God--that is, to those who had faith in his name:
  János 1:13 A ki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
  János 1:13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
  János 1:13 Whose birth was from God and not from blood, or from an impulse of the flesh and man's desire.
  János 1:14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
  János 1:14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
  János 1:14 And so the Word became flesh and took a place among us for a time; and we saw his glory--such glory as is given to an only son by his father--saw it to be true and full of grace.
  János 1:15 János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
  János 1:15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én."
  János 1:15 John gave witness about him, crying, This is he of whom I said, He who is coming after me is put over me because he was in existence before me.
  János 1:16 És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
  János 1:16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
  János 1:16 From his full measure we have all been given grace on grace.
  János 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
  János 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
  János 1:17 For the law was given through Moses; grace and the true way of life are ours through Jesus Christ.
  János 1:18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
  János 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
  János 1:18 No man has seen God at any time; the only Son, who is on the breast of the Father, he has made clear what God is.
  János 1:19 És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?
  János 1:19 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: "Ki vagy te?"
  János 1:19 And this is the witness of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to him with the question, Who are you?
  János 1:20 És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.
  János 1:20 Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta: "Én nem a Krisztus vagyok."
  János 1:20 He said quite openly and straightforwardly, I am not the Christ.
  János 1:21 És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.
  János 1:21 Erre megkérdezték tőle: "Hát akkor? Illés vagy te?" De kijelentette: "Nem az vagyok." - "A próféta vagy te?" Így válaszolt: "Nem."
  János 1:21 And they said to him, What then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? And his answer was, I am not.
  János 1:22 Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?
  János 1:22 Ezt mondták tehát: "Ki vagy? - hogy választ adhassunk megbízóinknak: mit mondasz magadról?"
  János 1:22 So they said to him, Who are you then? We have to give some answer to those who sent us. What have you to say about yourself?
  János 1:23 Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.
  János 1:23 Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta."
  János 1:23 He said, I am the voice of one crying in the waste land, Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.
  János 1:24 És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
  János 1:24 A küldöttek között voltak farizeusok is,
  János 1:24 Those who had been sent came from the Pharisees.
  János 1:25 És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
  János 1:25 és ezek tovább kérdezték őt: "Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta?"
  János 1:25 And they put this question to him, saying, Why then are you giving baptism if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?
  János 1:26 Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
  János 1:26 János így válaszolt nekik: "Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek,
  János 1:26 John's answer was: I give baptism with water; but there is one among you of whom you have no knowledge;
  János 1:27 Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
  János 1:27 aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó."
  János 1:27 It is he who is coming after me; I am not good enough to undo his shoes.
  János 1:28 Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.
  János 1:28 Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
  János 1:28 These things took place at Bethany on the other side of the Jordan, where John was giving baptism.
  János 1:29 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
  János 1:29 Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!
  János 1:29 The day after, John sees Jesus coming to him and says, See, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world!
  János 1:30 Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jön egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
  János 1:30 Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én.
  János 1:30 This is he of whom I said, One is coming after me who is put over me because he was in existence before me.
  János 1:31 És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
  János 1:31 Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt."
  János 1:31 I myself had no knowledge of him, but I came giving baptism with water so that he might be seen openly by Israel.
  János 1:32 És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Szellemet leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.
  János 1:32 Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta.
  János 1:32 And John gave this witness, saying, I saw the Spirit coming down from heaven like a dove and resting on him.
  János 1:33 És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Szellemet leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szentszellemmel.
  János 1:33 Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.
  János 1:33 I had no knowledge who he was, but he who sent me to give baptism with water said to me, The one on whom you see the Spirit coming down and resting, it is he who gives baptism with the Holy Spirit.
  János 1:34 És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
  János 1:34 Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia."
  János 1:34 This I saw myself and my witness is that he is the Son of God.
  János 1:35 Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
  János 1:35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt,
  János 1:35 The day after, John was there again with two of his disciples;
  János 1:36 És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
  János 1:36 és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
  János 1:36 And looking at Jesus while he was walking he said, See, there is the Lamb of God!
  János 1:37 És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
  János 1:37 Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust.
  János 1:37 Hearing what he said, the two disciples went after Jesus.
  János 1:38 Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik: (1:39) Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
  János 1:38 Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: "Mit kerestek?" Ők pedig ezt válaszolták: "Rabbi - ami azt jelenti: Mester -, hol van a lakásod?"
  János 1:38 And Jesus, turning round, saw them coming after him and said to them, What are you looking for? They said to him, Rabbi which is to say, Master, where are you living?
  János 1:39 (1:40) Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
  János 1:39 Ő így szólt: "Jöjjetek, és meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; körülbelül délután négy óra volt ekkor.
  János 1:39 He said to them, Come and see. They went with him then and saw where he was living; and they were with him all that day: it was then about the tenth hour of the day.
  János 1:40 (1:41) A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
  János 1:40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.
  János 1:40 Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two men who, hearing what John said, went after Jesus.
  János 1:41 (1:42) Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
  János 1:41 Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent).
  János 1:41 Early in the morning he came across his brother and said to him, We have made discovery! It is the Messiah! which is to say, the Christ.
  János 1:42 (1:43) És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
  János 1:42 Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla).
  János 1:42 And he took him to Jesus. Looking at him fixedly Jesus said, You are Simon, the son of John; your name will be Cephas which is to say, Peter.
  János 1:43 (1:44) A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
  János 1:43 Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: "Kövess engem!"
  János 1:43 The day after this, Jesus had a desire to go into Galilee. He came across Philip and said to him, Come and be my disciple.
  János 1:44 (1:45) Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.
  János 1:44 Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából.
  János 1:44 Now Philip's town was Beth-saida, where Andrew and Peter came from.
  János 1:45 (1:46) Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
  János 1:45 Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik."
  János 1:45 Philip came across Nathanael and said to him, We have made a discovery! It is he of whom Moses, in the law, and the prophets were writing, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
  János 1:46 (1:47) És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
  János 1:46 "Származhat-e valami jó Názáretből?" - kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: "Jöjj, és lásd meg!"
  János 1:46 Nazareth! said Nathanael, Is it possible for any good to come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see.
  János 1:47 (1:48) Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
  János 1:47 Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: "Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság."
  János 1:47 Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, See, here is a true son of Israel in whom there is nothing false.
  János 1:48 (1:49) Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
  János 1:48 Nátánáel megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál."
  János 1:48 Nathanael said to him, Where did you get knowledge of me? In answer Jesus said, Before Philip was talking with you, while you were still under the fig-tree, I saw you.
  János 1:49 (1:50) Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
  János 1:49 Nátánáel így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!"
  János 1:49 Nathanael said to him, Rabbi, you are the Son of God, you are King of Israel!
  János 1:50 (1:51) Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
  János 1:50 Jézus így válaszolt neki: "Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni."
  János 1:50 In answer Jesus said to him, You have faith because I said to you, I saw you under the fig-tree. You will see greater things than these.
  János 1:51 (1:52) És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.
  János 1:51 És hozzátette: "Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára."
  János 1:51 And he said to him, Truly I say to you all, You will see heaven opening and God's angels going up and coming down on the Son of man.
  Lukács Evangéliuma 24  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English