Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 8. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jézus meggyógyítja a bélpoklost
  Máté 8:1 Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt.
  Máté 8:1 Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt,
  Máté 8:1 Miután Jézus lejött a hegyről, nagy tömeg követte őt.
  Máté 8:2 És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
  Máté 8:2 és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz."
  Máté 8:2 Odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, ha akarod, te meg tudsz engem gyógyítani!”
  Máté 8:3 És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
  Máté 8:3 Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla.
  Máté 8:3 Akkor Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom. Gyógyulj meg!” Ő pedig azonnal meggyógyult a leprából.
  Máté 8:4 És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.
  Máté 8:4 Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik."
  Máté 8:4 Ezután így szólt hozzá Jézus: „Ne beszélj erről senkinek! Inkább menj el, mutasd meg magadat a papnak, majd Mózes törvénye szerint vidd el ajándékodat. Ez lesz a bizonyíték nekik arra, hogy meggyógyultál!” (mutasd meg magadat a papnak Mózes törvénye szerint a papnak kell megítélnie, hogy a zsidó ember meggyógyult-e a leprából.)
  Máté 8:5 Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,
  Máté 8:5 Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte:
  Máté 8:5 Amikor Jézus Kapernaumba ért, egy százados lépett hozzá és segítségért könyörögött:
  Máté 8:6 És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.
  Máté 8:6 "Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak."
  Máté 8:6 „Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és nagy fájdalmai vannak.”
  Máté 8:7 És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.
  Máté 8:7 Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és meggyógyítom."
  Máté 8:7 „Megyek, és meggyógyítom” — válaszolta Jézus.
  Máté 8:8 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
  Máté 8:8 De a százados ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.
  Máté 8:8 A százados azonban így szólt: „Uram, nem érdemlem meg, hogy belépj az otthonomba. Csak szólj, és meggyógyul a szolgám.
  Máté 8:9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
  Máté 8:9 Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! - és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! - és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi."
  Máté 8:9 Hiszen én is mások hatalma alatt álló ember vagyok, és vannak katonáim, akiknek én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj el!«, az el is megy. Vagy ha szólok egy másiknak: »Gyere ide!«, az odajön. És ha azt mondom a szolgámnak: »Tedd ezt!«, az meg is teszi.”
  Máté 8:10 Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.
  Máté 8:10 Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.
  Máté 8:10 Jézus, amikor ezt meghallotta, elcsodálkozott és így szólt azokhoz, akik vele voltak: „Igazán mondom nektek: Nem találtam ilyen nagy hitet egész Izraelben.
  Máté 8:11 De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:
  Máté 8:11 De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában;
  Máté 8:11 Bizony sokan jönnek majd el keletről és nyugatról, akik együtt ülnek asztalhoz Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek királyságában.
  Máté 8:12 Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
  Máté 8:12 akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."
  Máté 8:12 De azokat, akiket a királyság illetne, hogy legyen, kidobják a külső sötétségbe. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”
  Máté 8:13 És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
  Máté 8:13 A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában.
  Máté 8:13 Majd a századoshoz fordulva így szólt Jézus: „Menj! Történjen minden úgy, ahogy hitted!” És még abban az órában meggyógyult a szolgája.
  Máté 8:14 És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.
  Máté 8:14 Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas.
  Máté 8:14 Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik.
  Máté 8:15 És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fökele, és szolgála nékik.
  Máté 8:15 Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki.
  Máté 8:15 Jézus megérintette az asszony kezét, és a láz elhagyta őt. Ezután az asszony felkelt, és szolgálni kezdett neki.
  Máté 8:16 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget;
  Máté 8:16 Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított,
  Máté 8:16 Amikor beesteledett, sok olyan embert vittek hozzá, akikben gonosz szellem volt. Jézus pedig szavával űzte ki a gonosz szellemeket, és minden beteget meggyógyított.
  Máté 8:17 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
  Máté 8:17 hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: "Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta."
  Máté 8:17 Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott: „Ő vette el gyengeségeinket, és ő hordozta betegségeinket.” Ézs 53:4
  Máté 8:18 Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra.
  Máté 8:18 Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra.
  Máté 8:18 Amikor Jézus meglátta az őt körülvevő tömeget, parancsot adott a tanítványainak, hogy menjenek át a tó túlsó partjára.
  Máté 8:19 És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.
  Máté 8:19 Egy írástudó odament, és így szólt hozzá: "Mester, követlek, akárhová mégy."
  Máté 8:19 Ekkor azonban egy törvénytanító lépett hozzá, és így szólt: „Mester, én mindenhová követni foglak téged.”
  Máté 8:20 És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.
  Máté 8:20 Jézus így válaszolt: "A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania."
  Máté 8:20 Jézus így válaszolt neki: „A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hol lehajtania a fejét.”
  Máté 8:21 Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
  Máté 8:21 Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat."
  Máté 8:21 Egy másik tanítványa azt mondta neki: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!”
  Máté 8:22 Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.
  Máté 8:22 De Jézus így szólt hozzá: "Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat!"
  Máté 8:22 Jézus azonban így válaszolt neki: „Te csak kövess engem, és hagyd, hogy a holtak eltemessék saját halottaikat!”
  Máté 8:23 És mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai.
  Máté 8:23 Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai.
  Máté 8:23 Jézus hajóba szállt, tanítványai pedig követték őt.
  Máté 8:24 És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala.
  Máté 8:24 És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt.
  Máté 8:24 Hirtelen akkora vihar támadt a tavon, hogy a hullámok szinte elborították a hajót. De Jézus aludt.
  Máté 8:25 És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.
  Máté 8:25 Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: "Uram, ments meg minket, elveszünk!"
  Máté 8:25 Tanítványai odamentek hozzá és felébresztették. Azt mondták: „Uram! Ments meg minket! Mindjárt meghalunk!”
  Máté 8:26 És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.
  Máté 8:26 De ő így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett.
  Máté 8:26 Jézus így válaszolt nekik: „Miért féltek? Milyen kevés a hitetek!” Azután felállt, parancsolt a szélnek és a tó vizének, és teljes csend lett.
  Máté 8:27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
  Máté 8:27 Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"
  Máté 8:27 Az emberek csodálkozva kérdezték: „Ugyan, ki lehet ő, hogy még a szél és a tó vize is engedelmeskedik neki?”
  Máté 8:28 És a mikor eljutott vala a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.
  Máté 8:28 Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak; annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton.
  Máté 8:28 Amikor Jézus megérkezett a túlsó partra, a gadaraiak földjére, két emberrel találkozott, akikben gonosz szellem volt. A sírokból jöttek elő. Olyan veszélyesek voltak, hogy senki sem tudott azon az úton utazni miattuk. (gadarai Gadara területéről, a Galileai-tó dél-keleti partjáról valósi.)
  Máté 8:29 És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
  Máté 8:29 És egyszerre felkiáltottak: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?"
  Máté 8:29 Felkiáltottak: „Mit akarsz tőlünk, Isten Fia? Azért jöttél, hogy idő előtt megkínozz bennünket?”
  Máté 8:30 Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala.
  Máté 8:30 Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj,
  Máté 8:30 A távolban egy nagy disznónyáj legelt.
  Máté 8:31 Az ördögök pedig kérik vala őt mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!
  Máté 8:31 azért ezt kérték tőle az ördögök: "Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba."
  Máté 8:31 A gonosz szellemek így kérlelték Jézust: „Ha kiűzöl minket, küldj bennünket abba a disznónyájba!”
  Máté 8:32 És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.
  Máté 8:32 Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjetek!" Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme, a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe.
  Máté 8:32 „Menjetek!” — mondta nekik Jézus. Akkor azok kijöttek az emberekből, és belementek a disznókba. Az egész disznónyáj lerohant a meredek lejtőn, egyenesen a tóba, és a vízbe fulladt.
  Máté 8:33 A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírré adának mindent, azokat is, a mik az ördöngősökkel történtek vala.
  Máté 8:33 A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt.
  Máté 8:33 Az emberek pedig, akik a disznókat őrizték, elfutottak. Bementek a városba, és mindent elmondtak: azt is, ami azokkal az emberekkel történt, akikben gonosz szellem volt.
  Máté 8:34 És ímé az egész város kiméne Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.
  Máté 8:34 Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból.
  Máté 8:34 Erre a város egész lakossága kiment, hogy lássa Jézust. Amikor meglátták, kérték, hogy menjen el arról a vidékről.
  Máté Evangéliuma 7  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 9  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 8. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség