Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Héber-magyar (IMIT) Biblia I-II. - Raj Tamás

Raj Tamás

Héber-magyar (IMIT) Biblia I-II.

180 nap alatt a Biblián át - Philip Yancey és Tim Stafford

Philip Yancey és Tim Stafford

180 nap alatt a Biblián át

Biblia gyermekeknek -

Biblia gyermekeknek

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", nagy betűs

A Biblia növényei - Fráter Erzsébet

Fráter Erzsébet

A Biblia növényei

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 5. fejezet


 

  <<< >>>  

  A hegyi beszéd
  Máté 5:1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.
  Máté 5:1 Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.
  Máté 5:1 Amikor Jézus meglátta a tömeget, fölment a hegyre és leült. Odamentek hozzá a tanítványai is.
  Máté 5:2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
  Máté 5:2 Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
  Máté 5:2 Ő pedig így kezdte tanítani őket:
  Máté 5:3 Boldogok a szellemi szegények: mert övék a mennyeknek országa.
  Máté 5:3 "Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
  Máté 5:3 „Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek királysága.
  Máté 5:4 Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
  Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
  Máté 5:4 Boldogok, akik most sírnak, mert Isten megvigasztalja őket.
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (lásd Zsolt37:11.)
  Máté 5:6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
  Máté 5:6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
  Máté 5:6 Boldogok, akik mindennél jobban vágynak a igazságra, mert Isten teljesen megelégíti őket.
  Máté 5:7 Boldogok, az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
  Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
  Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat kapnak Istentől.
  Máté 5:8 Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
  Máté 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
  Máté 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
  Máté 5:9 Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
  Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
  Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik.
  Máté 5:10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
  Máté 5:10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
  Máté 5:10 Boldogok, akiket Isten igazsága miatt üldöznek, mert övék a mennyek királysága.
  Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
  Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
  Máté 5:11 Boldogok vagytok, amikor az emberek miattam megsértenek titeket, üldöznek, és mindenféle gonoszságot hazudnak rólatok.
  Máté 5:12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
  Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."
  Máté 5:12 Legyetek boldogok és örüljetek, mert hatalmas jutalom vár rátok a Mennyben! Hiszen így üldözték az előttetek élő prófétákat is.”
  Máté 5:13 Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
  Máté 5:13 "Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
  Máté 5:13 „Ti vagytok a föld sója. Ha azonban a só elveszti az ízét, ugyan mi tehetné újra ízessé? Semmire sem jó többé, ezért az emberek kidobják és eltapossák.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épült várost.
  Máté 5:15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
  Máté 5:15 A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.
  Máté 5:15 Aki lámpást gyújt, nem azért teszi, hogy edény alá rejtse, hanem hogy a lámpatartóra tegye és így mindenkinek világítson, aki a házban van.
  Máté 5:16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
  Máté 5:16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
  Máté 5:16 Ugyanígy ragyogjon a ti világosságotok is az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat.”
  A törvény igazi betöltése
  Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  Máté 5:17 "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.
  Máté 5:17 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy teljessé tegyem.
  Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
  Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.
  Máté 5:18 Igazán mondom nektek: amíg az ég és a föld létezik, egyetlen betű vagy pont sem vész el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik.
  Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
  Máté 5:19 Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.
  Máté 5:19 Ha valaki nem tart fontosnak akár csak egyet is a parancsolatok közül, nem engedelmeskedik neki, és ezt tanítja az embeknek, az a legkisebb lesz a mennyek királyságában. Aki viszont megtartja a parancsolatokat, és ezt tanítja az embereknek is, az nagy lesz a mennyek királyságában.
  Máté 5:20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
  Máté 5:20 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába."
  Máté 5:20 Igazán mondom nektek: ha nem vagytok sokkal különbek, mint a törvénytanítók és a farizeusok, nem mentek be a mennyek királyságába.”
  Máté 5:21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
  Máté 5:21 "Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.
  Máté 5:21 „Hallottátok, meg lett mondva népünknek már régen: »Ne ölj!« Ha valaki öl, annak bíróság elé kell állnia.(idézet: 2Móz 20:13; 5Móz 5:17)
  Máté 5:22 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
  Máté 5:22 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.
  Máté 5:22 Én azonban azt mondom nektek: ha valaki megharagszik egy másik emberre, el lesz ítélve. Ha valaki azt mondja egy másik embernek: »Te ostoba!«, az megérdemli, hogy a Főtanács elé állítsák. Ha bárki azt mondja egy másik embernek: »Te bolond!«, az méltó, hogy a pokol tüzére dobják.(ostoba, bolond „Ráka”, jelentése: „semmirekellő bolond” vagy „hülye”)
  Máté 5:23 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
  Máté 5:23 Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,
  Máté 5:23 Ezért ha ajándékot viszel az oltárhoz, és ott eszedbe jut, hogy egy embertársadnak panasza van ellened,
  Máté 5:24 Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
  Máté 5:24 hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.
  Máté 5:24 hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, menj el, és előbb békülj ki azzal az emberrel. Utána menj vissza, és így ajánld fel ajándékodat Istennek!
  Máté 5:25 Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
  Máté 5:25 Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj.
  Máté 5:25 Békülj ki hamar ellenségeddel, amíg még úton vagytok a bíróság felé, nehogy átadjon a bírónak, a bíró a börtönőrnek, az pedig börtönbe zárjon!
  Máté 5:26 Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
  Máté 5:26 Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is."
  Máté 5:26 Igazán mondom neked: nem jöhetsz ki onnan addig, amíg az utolsó fillérig ki nem fizetted a tartozásodat!”
  Máté 5:27 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
  Máté 5:27 "Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!
  Máté 5:27 „Hallottátok, hogy megmondták: »Ne kövess el házasságtörést!«(idézet: 2Móz 20:14; 5Móz 5:18.)
  Máté 5:28 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
  Máté 5:28 Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.
  Máté 5:28 Én viszont azt mondom nektek: ha valaki vággyal néz egy asszonyra, az a szívében már házasságtörést követett el.
  Máté 5:29 Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  Máté 5:29 Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.
  Máté 5:29 Ha a jobb szemed visz bűnbe, vájd ki, és dobd el, mert jobb neked, ha tested egy részét veszíted el, mintha egész testedet vetnék a pokolra!
  Máté 5:30 És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  Máté 5:30 Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára."
  Máté 5:30 Ha pedig a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és dobd el, mert jobb neked, ha tested egy részét veszíted el, mintha egész tested menne a pokolra!”
  Máté 5:31 Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
  Máté 5:31 "Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.
  Máté 5:31 „Ezt is megmondták: »Aki elválik feleségétől, adjon neki válólevelet!« (idézet: 5Móz 24:1.)
  Máté 5:32 Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
  Máté 5:32 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el."
  Máté 5:32 Én viszont azt mondom nektek: aki elválik a feleségétől, az maga viszi a feleségét a házasságtörés bűnébe. Kivéve, ha az asszony volt hűtlen a férjéhez. Az is házasságtörést követ el, aki az elbocsátott asszonyt elveszi feleségül.”
  Máté 5:33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.
  Máté 5:33 "Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál.
  Máté 5:33 „Hallottátok, hogy azt is megmondták népünknek már régen: »Ne esküdj hamisan, hanem tartsd meg, amit esküvel ígértél az Úrnak!« (»Ne … Úrnak!« Lásd 3Móz 19:12;4Móz 30:2; 5Móz 23:21.)
  Máté 5:34 Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;
  Máté 5:34 Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke,
  Máté 5:34 Én viszont azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek se az égre, hiszen Isten királyi széke az,
  Máté 5:35 Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;
  Máté 5:35 se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;
  Máté 5:35 se a földre, mert az az Ő lábtartója, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa!
  Máté 5:36 Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;
  Máté 5:36 de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.
  Máté 5:36 Még a saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod feketévé vagy fehérré tenni!
  Máté 5:37 Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
  Máté 5:37 Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."
  Máté 5:37 Inkább mondjatok igent, ha igenre gondoltok, és nemet, ha nemre gondoltok! Ezen a két szón kívül már minden a gonosztól van!”
  Máté 5:38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
  Máté 5:38 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért.
  Máté 5:38 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szemet szemért és fogat fogért!« (idézet: 2Móz 21:24; 3Móz 24:20; 5Móz 19:21.)
  Máté 5:39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
  Máté 5:39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.
  Máté 5:39 Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe egyetlen gonosz emberrel se! Ezért ha valaki megüti az arcod jobb felét, tartsd oda neki a másikat is!
  Máté 5:40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
  Máté 5:40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is.
  Máté 5:40 Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni a ruhádat, add oda neki a kabátodat is!
  Máté 5:41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
  Máté 5:41 Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.
  Máté 5:41 Ha valaki arra kényszerít, hogy menj el vele egy mérföldre, menj el vele kettőre!
  Máté 5:42 A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
  Máté 5:42 Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el."
  Máté 5:42 Adj annak, aki kér tőled, és ne fordulj el attól, aki kölcsönkér tőled!”
  Máté 5:43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
  Máté 5:43 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
  Máté 5:43 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet!« (idézet: 3Móz 19:18.)
  Máté 5:44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
  Máté 5:44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
  Máté 5:44 Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!
  Máté 5:45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
  Máté 5:45 hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.
  Máté 5:45 Így valóban mennyei Atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felkelti napját a gonoszoknak is és a jóknak is. Ad esőt az igazaknak is és a bűnösöknek is.
  Máté 5:46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
  Máté 5:46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?
  Máté 5:46 Ha csak azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, ugyan milyen jutalmat kaptok? Ugyanezt teszik a vámszedők is.
  Máté 5:47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
  Máté 5:47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
  Máté 5:47 Ha csak testvéreiteket köszöntitek, ugyan mennyivel tesztek többet, mint mások? Hiszen ezt még a nem zsidó népek is megteszik.
  Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
  Máté 5:48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes."
  Máté 5:48 Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes!”
  Máté Evangéliuma 4  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 6  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 5. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség