Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia miért Isten beszéde? - Roger Brind

Roger Brind

A Biblia miért Isten beszéde?

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Kicsik lapozgató Bibliája -

Kicsik lapozgató Bibliája

101 bibliai fejtörő - Bethan James és Honor Ayres

Bethan James és Honor Ayres

101 bibliai fejtörő

Fiúk Bibliája - Rhona Davies

Rhona Davies

Fiúk Bibliája

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jézust a Szent Szellem a pusztába viszi
  Máté 4:1 Akkor Jézus viteték a Szellemtől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
  Máté 4:1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.
  Máté 4:1 Ezt követően a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye őt az ördög.
  Máté 4:2 És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
  Máté 4:2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
  Máté 4:2 Miután Jézus negyven napon és negyven éjjelen át nem evett semmit, végül megéhezett.
  Jézus megkísértése
  Máté 4:3 És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
  Máté 4:3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
  Máté 4:3 Az ördög ekkor odalépett hozzá, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, parancsold meg ezeknek a köveknek, hogy változzanak át kenyérré!”
  Máté 4:4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
  Máté 4:4 Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
  Máté 4:4 Ő azonban így válaszolt: „Meg van írva: »Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik.«” (5Móz 8:3)
  Máté 4:5 Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
  Máté 4:5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,
  Máté 4:5 Ezután a szent városba vitte őt az ördög, és a Templom legmagasabb pontjára állította.
  Máté 4:6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
  Máté 4:6 és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."
  Máté 4:6 „Ha Isten Fia vagy — mondta neki —, ugorj le innen, hiszen így szól az Írás: »Angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád, és ők felemelnek kezeikkel, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe.«” (Zsolt 91:11-12)
  Máté 4:7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
  Máté 4:7 Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
  Máté 4:7 Jézus így válaszolt: „Az Írás azt is mondja: »Ne tedd próbára Uradat, Istenedet.«” (5Móz 6:16)
  Máté 4:8 Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
  Máté 4:8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
  Máté 4:8 Ezután az ördög egy nagyon magas hegyre vitte Jézust. Megmutatta neki a világ összes királyságát és ragyogását.
  Máté 4:9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
  Máté 4:9 és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."
  Máté 4:9 „Ezt mind neked adom — mondta —, ha leborulva imádsz engem.”
  Máté 4:10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
  Máté 4:10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
  Máté 4:10 Jézus erre így szólt: „Menj el tőlem, Sátán! Mert ezt mondja az Írás: »Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!«” (5Móz 6:13)
  Máté 4:11 Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.
  Máté 4:11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
  Máté 4:11 Ekkor otthagyta őt az ördög, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki.
  Jézus tanítani kezd
  Máté 4:12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;
  Máté 4:12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.
  Máté 4:12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost elfogták, visszament Galileába.
  Máté 4:13 És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;
  Máté 4:13 Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén,
  Máté 4:13 Elhagyta Názáretet, és a Galileai-tó melletti Kapernaumba ment lakni, Zebulon és Naftáli határvidékére,
  Máté 4:14 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:
  Máté 4:14 hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált:
  Máté 4:14 hogy beteljesedjék a próféta szava:
  Máté 4:15 (Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,
  Máté 4:15 "Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája!
  Máté 4:15 „Zebulon és Naftáli földje, a tengerhez vezető út, a Jordán folyón túli terület nem zsidó népek Galileája.
  Máté 4:16 A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.
  Máté 4:16 A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt."
  Máté 4:16 A sötétségben élő nép nagy világosságot látott. A halál árnyékos földjén élőknek fény támadt.” (Ézs 9:1-2)
  Máté 4:17 Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.
  Máté 4:17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa."
  Máté 4:17 Jézus ettől fogva kezdte tanítani: „Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van!”
  Jézus elhívja elsõ tanítványait
  Máté 4:18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.
  Máté 4:18 Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak.
  Máté 4:18 Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, meglátott két testvért: Simont, akinek a másik neve Péter volt, és testvérét, Andrást. Halászok voltak, és éppen akkor vetették ki hálóikat a tóba.
  Máté 4:19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.
  Máté 4:19 Így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket."
  Máté 4:19 Azt mondta nekik: „Kövessetek engem, és én emberhalásszá teszlek benneteket!”
  Máté 4:20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.
  Máté 4:20 Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.
  Máté 4:20 Erre ők azonnal otthagyták hálóikat, és követték Jézust.
  Máté 4:21 És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.
  Máté 4:21 Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta.
  Máté 4:21 Miután továbbment onnan, meglátott egy másik testvérpárt: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Ők a hálóikat javítgatták a hajóban, apjukkal Zebedeussal. Őket is elhívta.
  Máté 4:22 Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.
  Máté 4:22 Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt.
  Máté 4:22 Azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték Jézust.
  Jézus minden betegséget gyógyít
  Máté 4:23 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
  Máté 4:23 Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.
  Máté 4:23 Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságáról szóló örömhírt. Meggyógyította az emberek mindenféle betegségét és gyengeségét.
  Máté 4:24 És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
  Máté 4:24 El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket.
  Máté 4:24 Híre elterjedt egész Szíriában. Sokféle beteget vittek hozzá. Voltak, akik különböző betegségektől és fájdalmaktól szenvedtek, voltak, akikben gonosz szellem volt. Vittek hozzá epilepsziásokat és bénákat is, Jézus pedig meggyógyította őket.
  Máté 4:25 És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.
  Máté 4:25 Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
  Máté 4:25 Nagy tömeg követte őt Galileából, Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordán folyón túlról.
  Máté Evangéliuma 3  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség