Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Orosz Biblia -

Orosz Biblia

Bibliaborító - vászon (kis méretű) -

Bibliaborító - vászon (kis méretű)

Játékos feladatok a Bibliából - L. M. Alex

L. M. Alex

Játékos feladatok a Bibliából

Időutazás a Biblia világában - Lois Rock

Lois Rock

Időutazás a Biblia világában

Bibliai Regiszter -

Bibliai Regiszter

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 13. fejezet


 

  <<< >>>  

  Hét példázat Isten országáról
  Máté 13:1 Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.
  Máté 13:1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján.
  Máté 13:1 Azon a napon Jézus elment hazulról és a tó partján leült.
  Máté 13:2 És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.
  Máté 13:2 Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt.
  Máté 13:2 Nagy tömeg gy?lt hozzá, úgyhogy hajóba kellett szállnia s abban ülnie. Ezalatt az egész tömeg kinn állt a parton.
  A magvetésrõl
  Máté 13:3 És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni,
  Máté 13:3 Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni,
  Máté 13:3 Sokat beszélt nekik példázatokban.” Egyszer – szólott – elment a magvet? vetni.
  Máté 13:4 És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.
  Máté 13:4 és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták.
  Máté 13:4 Mialatt vetett, volt olyan mag, mely az útfélre esett, jöttek is a madarak és felcsipegették.
  Máté 13:5 Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.
  Máté 13:5 Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben;
  Máté 13:5 Más mag sziklás talajra esett, ahol nem volt sok föld, az hamar ki is hajtott, mert nem volt mély földje,
  Máté 13:6 De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.
  Máté 13:6 de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.
  Máté 13:6 de amikor a nap felkelt, elperzsel?dött s mivel nem volt gyökere, elszáradt.
  Máté 13:7 Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.
  Máté 13:7 Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket.
  Máté 13:7 Megint más mag tövis közé esett, s amikor a tövis feln?tt, elfojtotta.
  Máté 13:8 Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.
  Máté 13:8 A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
  Máté 13:8 Más mag végre term? földbe esett és megtermette gyümölcsét, egyik százannyit, a más a hatvanszorosát, megint más harmincannyit.
  Máté 13:9 A kinek van füle a hallásra, hallja.
  Máté 13:9 Akinek van füle, hallja!"
  Máté 13:9 Kinek van füle, hallja meg!”
  Máté 13:10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?
  Máté 13:10 A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: "Miért beszélsz nekik példázatokban?"
  Máté 13:10 Ekkor tanítványai hozzámentek s megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példázatokban?”
  Máté 13:11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.
  Máté 13:11 Ő így válaszolt: "Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg.
  Máté 13:11 Ezt felelte: „Mert néktek adták meg, hogy a mennyek királyságának titkait megismerjétek, azoknak nincs megadva.
  Máté 13:12 Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van.
  Máté 13:12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van.
  Máté 13:12 Mert akinek van, annak adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de attól, akinek nincs, még amije volna, azt is elveszik.
  Máté 13:13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.
  Máté 13:13 Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek."
  Máté 13:13 Azért beszéltem nekik példázatokban, hogy nézzék, és mégse lássák, hallgassák, de mégse hallják, hogy belátásra ne jussanak,
  Máté 13:14 És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondaj: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:
  Máté 13:14 "Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!
  Máté 13:14 hanem beteljesedjék rajtuk Ézsaiás prófétálása, mely így hangzik: Jól odahallgattok majd, mégsem látjátok be, jól megnézitek majd, s nem veszitek észre,
  Máté 13:15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
  Máté 13:15 Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."
  Máté 13:15 mert háj n?tte be e nép szívét, fülük nehezen hallóvá lett, és szemüket behunyták, hogy valahogyan ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, szívükkel belátásra ne jussanak, hogy meg ne térhessenek, és én meg ne gyógyítsam ?ket.
  Máté 13:16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.
  Máté 13:16 "A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall.
  Máté 13:16 Ám boldog a ti szemetek, hogy láthat és fületek, hogy hallhat.
  Máté 13:17 Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.
  Máté 13:17 Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották."
  Máté 13:17 Bizony azt mondom nektek: Sok próféta és igazságos kívánkozott arra, hogy meglássa, amit ti nézhettek és meghallja, amit ti hallhattok, de nem hallották meg.
  Máté 13:18 Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.
  Máté 13:18 "Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát!
  Máté 13:18 Ti hát halljátok meg a magvet? példázatát.
  Máté 13:19 Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.
  Máté 13:19 Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.
  Máté 13:19 Ha bárki hallja a királyság igéjét, de nem jut belátáshoz, eljön a rossz és elragadja a szívébe vetett magot. Ez az a mag, melyet az útfélre vetettek.
  Máté 13:20 A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;
  Máté 13:20 Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja,
  Máté 13:20 Az, akinél a mag sziklás talajra esett, olyan ember, aki az igét hallja, tüstént örömmel fogadja,
  Máté 13:21 De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.
  Máté 13:21 de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.
  Máté 13:21 de nincs saját magában gyökere, hanem csak ideig-óráig tart ki s mikor az ige miatt szorongatás vagy üldözés támad, tüstént megbotlik.
  Máté 13:22 A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.
  Máté 13:22 Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést.
  Máté 13:22 Akinél tövis közé esik a mag, olyan ember, aki hallja az igét, de a kor gondja s a gazdagság csalárd volta megfojtják az igét, úgyhogy nem terem gyümölcsöt.
  Máté 13:23 A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az igét; a ki gyümöcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.
  Máté 13:23 Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."
  Máté 13:23 Az ellenben, akinél hasznos földre esett a mag, olyan ember, aki az igét hallja, belátásra jut, aki bizonyára gyümölcsöt is terem s meghozza a százszorosat, a hatvanszorosat, a harmincszorosat.”
  Máté 13:24 Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett;
  Máté 13:24 Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.
  Máté 13:24 Más példázatot tárt eléjük. „A mennyek királyságát – szólt – olyan emberhez hasonlítom, aki nemes magot vetett ugyan szántóföldjébe,
  Máté 13:25 De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.
  Máté 13:25 De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.
  Máté 13:25 de mialatt az emberek szunnyadtak, eljött ellensége, gyomot vetett a búza közé, majd odébbállt.
  Máté 13:26 Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.
  Máté 13:26 Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is.
  Máté 13:26 Mikor aztán szárba szökött és gyümölcsöt termett, akkor láthatóvá lett a gyom is.
  Máté 13:27 A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?
  Máté 13:27 A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly?
  Máté 13:27 Ekkor odamentek a gazdához a rabszolgái s így szóltak hozzá: Uram, hiszen te nemes magot vetettél szántóföldedbe, honnan van hát benne a gyom?
  Máté 13:28 Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?
  Máté 13:28 Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt?
  Máté 13:28 Valamilyen ellenséges indulatú ember tette ezt – mondta a gazda –, mire a rabszolgák megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük?
  Máté 13:29 Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.
  Máté 13:29 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is.
  Máté 13:29 De ? így szólt: Nem. Esetleg mikor a gyomot szeditek, vele együtt a búzát is gyökerestül kihúznátok.
  Máté 13:30 Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
  Máté 13:30 Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe."
  Máté 13:30 Hagyjátok, hadd n?jön aratásig a kett? együtt! Aratás idején majd megmondom az aratóknak: El?ször a gyomot szedjétek össze és kössétek kévébe, hogy megégjen, a búzát pedig cs?römbe gy?jtsétek!”
  Máté 13:31 Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
  Máté 13:31 Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe.
  Máté 13:31 Más példázatot is adott eléjük: „A mennyeknek királysága mustármaghoz hasonló, melyet fog és szántóföldjébe vet az ember.
  Máté 13:32 A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain.
  Máté 13:32 Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között."
  Máté 13:32 A mustármag valamennyi magnál kisebb, de ha megn?, nagyobb a veteményeknél, s?t fává lesz, úgyhogy az ég madarai rászállnak, és ágai között fészkelnek.”
  Máté 13:33 Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.
  Máté 13:33 Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel."
  Máté 13:33 Más példázatot mondott nekik: „A mennyek királysága kovászhoz hasonló, melyet el?vesz, és három mérce liszt közé rejt az asszony, s várja, hogy az egész megkeljen.”
  Máté 13:34 Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik,
  Máté 13:34 Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik,
  Máté 13:34 Mindezeket Jézus példázatokban mondta a sokaságnak, példázat nélkül semmit sem szólt nekik,
  Máté 13:35 Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.
  Máté 13:35 hogy beteljesedjék, amit az ÚR mondott a próféta által: "Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki."
  Máté 13:35 hogy beteljesedjék a prófétán át kimondott ige. A próféta így szólt: „Példázatokra nyitom ajkamat, kimondom a föld megalapítása óta elrejtett titkokat.”
  Máté 13:36 Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.
  Máté 13:36 Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: "Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot."
  Máté 13:36 Ezután Jézus ott elbocsátotta a sokaságot és hazament. Tanítványai hozzájárultak és így szóltak: „Világosítsd meg nekünk a szántóföldbe vetett gyom példázatát!”
  Máté 13:37 Ő pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia;
  Máté 13:37 Ő pedig így válaszolt nekik: "Az, aki a jó magot veti, az Emberfia,
  Máté 13:37 „Az, aki a nemes magot veti – felelte ? – az embernek Fia.
  Máté 13:38 A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.
  Máté 13:38 a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai,
  Máté 13:38 A szántóföld a világ. A nemes mag jelenti a királyság fiait, a gyom a rossznak fiait.
  Máté 13:39 Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.
  Máté 13:39 az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.
  Máté 13:39 Az ellenség, aki a gyomot vetette, a vádló. Az aratás a kornak befejezéséhez jutása, az aratók az angyalok.
  Máté 13:40 A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világnak végén.
  Máté 13:40 Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén.
  Máté 13:40 Mármost, ahogy a gyomot összeszedik, és t?zben elégetik, úgy lesz a kornak befejezésekor is.
  Máté 13:41 Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek,
  Máté 13:41 Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt,
  Máté 13:41 Az embernek Fia elküldi majd angyalait, s azok az ? királyságából összeszednek minden kelepcét, azokkal együtt, akik a törvényt megrontják
  Máté 13:42 És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 13:42 és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 13:42 és a tüzes kemencébe vetik ?ket. Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 13:43 Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.
  Máté 13:43 Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!"
  Máté 13:43 Akkor az igazságosak, mint a nap fognak felragyogni Atyjuknak királyságában. Akinek füle van, hallja meg!
  Máté 13:44 Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.
  Máté 13:44 "Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet."
  Máté 13:44 A mennyek királysága hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez, melyet megtalált egy ember, aztán elrejtette, majd örömében elment, eladta mindenét, amije volt és megvásárolta azt a szántóföldet.
  Máté 13:45 Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;
  Máté 13:45 "Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres.
  Máté 13:45 Ismét csak hasonló a mennyek királysága egy keresked?höz, aki szép gyöngyöket keresett
  Máté 13:46 A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.
  Máté 13:46 Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt."
  Máté 13:46 és mikor talált egy nagy érték? gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije volt és megvette azt.
  Máté 13:47 Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, a mely mindenféle fajtát összefogott;
  Máté 13:47 "Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt.
  Máté 13:47 Újra csak hasonló a mennyek királysága a kerít?hálóhoz, mely mikor a tóba vetik, mindenfajta halat összefog,
  Máté 13:48 Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták.
  Máté 13:48 Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják.
  Máté 13:48 mikor aztán megtelik, kivonják a partra, leülnek, s a használhatókat edényekbe szedik, a hitványakat kivetik.
  Máté 13:49 Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.
  Máté 13:49 Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül,
  Máté 13:49 Ekképpen lesz a kornak befejezésekor: az angyalok kimennek, a rosszakat az igazságosaktól különválasztják,
  Máté 13:50 És a tüzes kemenczébe vetik őket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 13:50 és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."
  Máté 13:50 majd a tüzes kemencébe vetik ?ket, ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás.”
  Máté 13:51 Monda nékik Jézus: Megértették-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram.
  Máté 13:51 "Megértettétek mindezt?" - kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték: "Igen."
  Máté 13:51 „Nyertetek-e belátást mind e dolgokba?” „Nyertünk” – felelték neki –,
  Máté 13:52 Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.
  Máté 13:52 Ő pedig ezt mondta nekik: "Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő éléskamrájából."
  Máté 13:52 mire ezt mondta nekik: „Ezért minden írástudó, akit a mennyek királyságára megtanítottak, hasonló a gazdaemberhez, aki kincsei közül hol új, hol régi dolgokat hoz el?.”
  Jézust hazájában megvetik
  Máté 13:53 És lőn, a mikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan.
  Máté 13:53 Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan.
  Máté 13:53 Az történt, hogy amikor Jézus e példázatoknak végére jutott, eltávozott onnan.
  Máté 13:54 És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erők?
  Máté 13:54 Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: "Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő?
  Máté 13:54 Szül?városába ment és ott zsinagógájukban úgy tanította ?ket, hogy megdöbbenve szóltak: „Honnan kapta ez ezt a tudományt? Honnan vannak hatalmas tettei?
  Máté 13:55 Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?
  Máté 13:55 Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak?
  Máté 13:55 Hát nem az épít?mester fia ez? Nem Máriának hívják az anyját? Ugye hogy Jakab, József, Simon, Júdás a testvérei?
  Máté 13:56 És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?
  Máté 13:56 Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez?"
  Máté 13:56 S a húgai is mind nálunk vannak? Honnan kapta mind e hatalmat?”
  Máté 13:57 És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában.
  Máté 13:57 És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: "Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában."
  Máté 13:57 És belebotolva t?rbe estek. Jézus pedig ezt mondta nekik: „Sehol sincs a próféta megbecsülés híján, csak a saját szül?városában, a saját házában.”
  Máté 13:58 Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt.
  Máté 13:58 Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.
  Máté 13:58 Hitetlenségük miatt nem is mutatta ott meg hatalmának egy jelét sem.
  Máté Evangéliuma 12  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 14  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 13. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség