Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 12. fejezet


 

  <<< >>>  

  Máté 12:1 Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon; tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni.
  Máté 12:1 Akkoriban, egy szombati napon Jézus gabonaföldeken sétált keresztül. Tanítványai megéheztek, tépkedni kezdték a kalászokat, és megették.
  Máté 12:1 Abban az id?tájban szombati napon Jézus vetések között ment át. Tanítványai megéheztek, és kalászokat kezdtek tépni és ettek.
  Máté 12:2 Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, a mit nem szabad szombatnapon cselekedni.
  Máté 12:2 Amikor a farizeusok ezt meglátták, így szóltak Jézushoz: „Nézd csak a tanítványaidat! Olyat tesznek, amit szombaton nem szabad tenni.”
  Máté 12:2 Meglátták ezt a farizeusok és megszólították ?t: „Nézd csak, tanítványaid azt teszik, amit szombatnapon nem szabad tenni.”
  Máté 12:3 Ő pedig monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és a kik vele valának?
  Máté 12:3 Erre Jézus ezt kérdezte tőlük: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor ő és a vele levők megéheztek?
  Máté 12:3 De ? ezt felelte nekik: „Hát nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, mikor megéhezett ? is, a vele lev?k is?
  Máté 12:4 Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, a melyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, a kik ő vele valának, hanem csak a papoknak?
  Máté 12:4 Bement Isten házába, és megette az Úrnak felajánlott kenyereket, amelyeket sem neki, sem a vele levőknek nem lett volna szabad megenni, hanem csak a papoknak.
  Máté 12:4 Hogy hogyan ment be az Isten házába, hogy ették meg az Istennek szánt kenyereket, melyeket sem neki, sem a vele lev?knek nem lett volna szabad megenniök, egyedül csak a papoknak?
  Máté 12:5 Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek?
  Máté 12:5 Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban megszegik a szombatra vonatkozó törvényt, és ezzel mégsem tesznek semmi rosszat?
  Máté 12:5 Nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a szent helyen a szombatot közönséges nappá teszik, és mégsem esnek vád alá?
  Máté 12:6 Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt.
  Máté 12:6 Igazán mondom nektek: nagyobb van itt a templomnál!
  Máté 12:6 Azt mondom nektek, hogy a szenthelynél nagyobb van itt.
  Máté 12:7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.
  Máté 12:7 Ha megértettétek volna, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok tőletek, és nem áldozatot«, akkor most nem ítéltétek volna el ezeket az embereket, akik semmi rosszat nem tettek.
  Máté 12:7 Ha megismertétek volna, mit jelent ez: Könyörületet akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem eshetnek vád alá.
  Máté 12:8 Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia.
  Máté 12:8 Mert az Emberfia úr a szombat fölött is.”
  Máté 12:8 Hiszen az embernek Fia ura a szombatnak.”
  Máté 12:9 És távozván onnan, méne az ő zsinagógájukba.
  Máté 12:9 Ezután Jézus elment onnan, és bement a zsinagógájukba.
  Máté 12:9 Máshová ment onnan és betért zsinagógájukba.
  Máté 12:10 És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.
  Máté 12:10 Volt ott egy béna kezű férfi. Az emberek megkérdezték Jézust: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” Ezt azért kérdezték tőle, mert okot akartak találni arra, hogy vádolhassák.
  Máté 12:10 Volt ott egy ember, akinek száradt volt a keze. Megkérdezték t?le, hogy aztán vádolhassák: „Megengedett dolog-e szombaton gyógyítani?”
  Máté 12:11 Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, a kinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt?
  Máté 12:11 De ő azt mondta nekik: „Ha valakinek közületek van egy juha, és az egy szombati napon beleesik egy gödörbe, ti vajon nem húznátok ki onnan?
  Máté 12:11 ? meg azt kérdezte t?lük: „Van valaki közöttetek, aki ha egyetlen báránya van, s az szombaton verembe esik, meg nem ragadja, és lábra nem állítja?
  Máté 12:12 Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.
  Máté 12:12 Mennyivel értékesebb az ember a juhnál! Tehát szombaton is szabad jót tenni.”
  Máté 12:12 Mennyivel különb az ember a juhnál! Így hát megengedhet?, hogy szombaton nemes dolgot tegyünk.”
  Máté 12:13 Akkor monda annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik.
  Máté 12:13 Ezután a beteg férfihoz fordulva így szólt: „Nyújtsd ki a kezedet!” Ő pedig kinyújtotta, és ez a keze is éppen olyan egészséges lett, mint a másik.
  Máté 12:13 Ezzel odaszólt ahhoz az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az kinyújtotta s a karja helyreállott és olyan egészséges lett, mint a másik.
  Máté 12:14 A farizeusok pedig kimenvén, tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék el őt.
  Máté 12:14 A farizeusok kimentek onnan, és eltervezték, hogy megölik Jézust.
  Máté 12:14 A farizeusok erre elmentek és tanácsot tartottak ellene, hogy hogyan veszíthetnék el.
  Máté 12:15 Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan. És követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájokat;
  Máté 12:15 Amikor Jézus ezt megtudta, elment onnan. Sokan követték őt, és ő mindnyájukat meggyógyította.
  Máté 12:15 Jézus pedig, mikor felismerte tervüket, eltávozék onnan. Sokan követték, s ? mindnyájukat gyógyította,
  Máté 12:16 És megfenyegeté őket, hogy őt ismertté ne tegyék;
  Máté 12:16 Azt azonban megtiltotta nekik, hogy másoknak beszéljenek róla.
  Máté 12:16 de keményen rájuk szólt, hogy ?t nyilvánosságra ne hozzák,
  Máté 12:17 Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, a ki így szólt:
  Máté 12:17 Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott:
  Máté 12:17 hogy beteljesedjék az Ézsaiás prófétán át mondott ige, ki így szólt:
  Máté 12:18 Ímé az én szolgám, a kit választottam; az én szerelmesem, a kiben az én szellemem kedvét lelé; szellememet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
  Máté 12:18 „Itt van az én szolgám, akit kiválasztottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. Szellememet adom neki, és ítéletet hirdet majd a nemzeteknek.
  Máté 12:18 „Íme, ? az én szolgám, akit választottam, Szerelmesem, kiben gyönyörködöm, ráteszem Szellememet, ítéletet fog hirdetni a nemzeteknek.
  Máté 12:19 Nem verseng, és nem kiált; az utczákon senki nem hallja szavát.
  Máté 12:19 Nem vitatkozik és nem kiabál. Az emberek nem hallják a hangját az utcán.
  Máté 12:19 Nem vitatkozik, indulatosan nem kiált, a piacokon senki nem hallja szavát,
  Máté 12:20 A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet.
  Máté 12:20 A megrepedt nádat nem töri el, a pislákoló lámpást nem oltja ki, amíg ítélete győzelemre nem jut.
  Máté 12:20 repedt nádszálat nem tör el, pislogó belet nem olt el, míg gy?zelemre nem viszi az ítéletet.
  Máté 12:21 És az ő nevében reménykednek majd a pogányok.
  Máté 12:21 A nemzetek benne fognak reménykedni.” Ézs 42:1-4
  Máté 12:21 Neve által nemzetek reménységre jutnak.”
  Máté 12:22 Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala.
  Máté 12:22 Ezután egy vak és néma férfit vittek hozzá, akiben gonosz szellem volt. Jézus meggyógyította őt, és a férfi beszélni kezdett és látott.
  Máté 12:22 Ekkor egy vak és néma ördöng?st hoztak hozzá, s azt ? meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott.
  Máté 12:23 És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajjon nem ez-é Dávidnak ama Fia?
  Máté 12:23 Az egész tömeg csodálkozott ezen, és ezt mondták: „Csak nem ő Dávid Fia?”
  Máté 12:23 Az egész sokaság magánkívül volt és így szólt: „Hát nem ? a Dávid fia?”
  Máté 12:24 A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
  Máté 12:24 Amikor a farizeusok ezt meghallották, így szóltak: „Ez az ember Belzebubnak, a gonosz szellemek fejedelmének erejével űzi ki a gonosz szellemeket.”
  Máté 12:24 Mikor a farizeusok ezt meghallották, ezt mondták: „Más módon nem ?zheti ki az ördögi szellemeket, csak az ördögi szellemek fejedelme, Belzebub által.”
  Máté 12:25 Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.
  Máté 12:25 Mivel Jézus tudta, mit gondoltak, így szólt hozzájuk: „Minden királyság, amelyben megosztottság van, és amely önmaga ellen harcol, elpusztul. Megsemmisül minden város és család is, amelyben megosztottság van, és amely önmaga ellen harcol.
  Máté 12:25 ? pedig, minthogy ismerte töprengéseiket, így szólt hozzájuk: „Minden királyság, mely önmagával meghasonlik, elpusztul, nem állhat meg egy város, vagy ház sem, ha önmagával meghasonlik.
  Máté 12:26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az ő országa?
  Máté 12:26 Ha tehát Sátán a saját gonosz szellemeit űzi ki, akkor ez azt jelenti, hogy meghasonlott önmagával. Akkor viszont hogyan maradhat meg a királysága?
  Máté 12:26 Ha pedig sátánt sátán ?z ki, magával hasonlik meg, hogy állhat meg akkor királyága?
  Máté 12:27 És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok.
  Máté 12:27 Ezért ha én Belzubub erejével űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor a ti követőitek kinek az erejével űzik ki őket? Ők maguk fogják majd bebizonyítani, hogy tévedtetek!
  Máté 12:27 Ha én Belzebubbal ?zök ki ördögi szellemeket, fiaitok kivel ?zik ki ?ket? Ezért ?k lesznek bíráitok.
  Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
  Máté 12:28 Ha azonban Isten Szellemével űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor már eljött hozzátok Isten királysága.
  Máté 12:28 Ha pedig Isten Szellemével ?zök ki ördögi szellemeket, akkor hát eljött már hozzátok az Isten királysága.
  Máté 12:29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát?
  Máté 12:29 Ha valaki be akar törni az erős ember házába, hogy elrabolja a vagyonát, előbb meg kell kötöznie az erős embert. Csak ezután rabolhatja őt ki.
  Máté 12:29 Hogy is volna képes valaki egy er?s harcos házába bemenni, s annak felszerelését elrabolni, ha el?bb meg nem kötözi a harcost? Csak azután rabolhatja ki házát!
  Máté 12:30 A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.
  Máté 12:30 Aki nincs velem, ellenem van. Aki nem velem dolgozik, ellenem dolgozik.
  Máté 12:30 Aki nincs velem, ellenem van, és aki velem nem gy?jt, széjjelszór.
  Máté 12:31 Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
  Máté 12:31 Ezért azt mondom nektek: mindenfajta bűn és gyalázkodás meg lesz bocsátva az embereknek. De aki a Szent Szellemet gyalázza, nem nyer bocsánatot.
  Máté 12:31 Ezért azt mondom nektek, minden vétket és káromlást meg fognak bocsátani az embereknek, de a Szellem káromlását nem fogják megbocsátani.
  Máté 12:32 Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szentszellem ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.
  Máté 12:32 Ha valaki az Emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, aki azonban a Szent Szellem ellen szól, az sem ebben a világban, sem az eljövendőben nem nyerhet bocsánatot.”
  Máté 12:32 Ha valaki az embernek Fia ellen mond valamit, meg fogják neki bocsátani, de ha a Szent Szellem ellen szól, nem fogják megbocsátani sem ebben a korban, sem a következ?ben.
  Máté 12:33 Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.
  Máté 12:33 „Ha jó gyümölcsöt szeretnétek, jó fára van szükségetek. Ha rossz fátok van, rossz lesz a gyümölcse is. Egy fát a gyümölcséről lehet felismerni.
  Máté 12:33 Ha egy fát nemesnek ítéltetek, akkor annak gyümölcse is nemes, ha romlottnak ítéltétek a fát, akkor a gyümölcsét is romlottnak kell mondanotok, mert gyümölcsér?l lehet a fát felismerni.
  Máté 12:34 Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.
  Máté 12:34 Mérges kígyók! Hogyan is mondhatnátok jó dolgokat, amikor gonoszak vagytok? Hiszen azt mondja az ember, amivel tele van a szíve.
  Máté 12:34 Viperák fajzatai! Miután rosszak vagytok, hogy is volnátok képesek jót beszélni? A száj azt szólja, amit?l túlárad a szív.
  Máté 12:35 A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.
  Máté 12:35 A jó ember szívében jó dolgok vannak elraktározva, és azokból hoz elő jó dolgokat. A gonosz ember szívében viszont gonoszság van, és abból hoz elő rossz dolgokat.
  Máté 12:35 Jó ember jó tárházából hordja el? a jót, s a rossz ember rossz tárházából szórja ki a rosszat.
  Máté 12:36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.
  Máté 12:36 Mondom nektek: az ítélet napján minden felesleges szóról számot kell majd adni, amit valaha kimondott az ember.
  Máté 12:36 Azt mondom nektek, hogy minden henye beszédért, melyet az emberek szólnak, számot fognak adni az ítélet napján,
  Máté 12:37 Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
  Máté 12:37 A szavaid alapján fognak ártatlannak vagy bűnösnek ítélni.”
  Máté 12:37 mert beszédeid alapján fognak igazolni téged, és beszédeid alapján fognak elmarasztalni.”
  Máté 12:38 Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled.
  Máté 12:38 Ekkor megszólította Jézust néhány farizeus és törvénytanító: „Tanító, mutass nekünk egy jelet!”
  Máté 12:38 Ekkor az írástudók és farizeusok közül némelyek megszólították ?t: „Tanító, szeretnénk látni valami jelt, amit te teszel.”
  Máté 12:39 Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele.
  Máté 12:39 Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és bűnös nemzedék jelet szeretne látni, de nem kapnak más jelet, csak Jónás próféta jelét.
  Máté 12:39 De ? ezt felelte: „Rossz, házasságtör? nemzedék jelek után tör, de más jelt nem fognak neki adni, csak Jónás próféta jelét.
  Máté 12:40 Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.
  Máté 12:40 Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a nagy hal gyomrában, az Emberfia is három nap és három éjjel lesz a föld belsejében.
  Máté 12:40 Mert ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a tengeri szörny gyomrában, úgy az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld szívében.
  Máté 12:41 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.
  Máté 12:41 Amikor Ninive népe együtt áll ítélet elé ezzel a nemzedékkel, ők majd elítélik ezt a nemzedéket, hiszen ők megváltoztatták életüket válaszul Jónás üzenetére. Most pedig nagyobb van itt, mint Jónás!
  Máté 12:41 Ninivebeli férfiak fognak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt feltámadni s kárhoztatják azt, mert ?k Jónás igehirdetésére más felismerésre tértek, itt azonban nagyobb van Jónásnál.
  Máté 12:42 Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon böcseségét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál.
  Máté 12:42 Dél királynője együtt áll majd ítélet elé ezzel a nemzedékkel, és ő is elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld másik végéről jött el, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Most pedig nagyobb van itt, mint Salamon.”
  Máté 12:42 Délnek királyn?je az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt fog felkelni s kárhoztatni fogja azt, mert ? a föld széls? tájáról eljött, hogy Salamon bölcsességét meghallgassa, itt azonban több van Salamonnál.
  Máté 12:43 Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál:
  Máté 12:43 „Amikor egy gonosz szellem kimegy valakiből, száraz helyeken vándorol, nyugalmat keres, de nem talál.
  Máté 12:43 Ha a tisztátalan szellem kimegy az emberb?l, víztelen helyeket jár be s csillapodást keres, de nem talál.
  Máté 12:44 Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.
  Máté 12:44 Akkor így szól: »Visszamegyek házamba, ahonnan kijöttem.« Amikor odaér, üresen, kisöpörve, sőt feldíszítve találja azt.
  Máté 12:44 Erre így szól: Megtérek házamba, melyb?l kijöttem. El is megy és azt üres tétlenségben, kisöpörve és felékesítve találja.
  Máté 12:45 Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét szellemet, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
  Máté 12:45 Erre kimegy, és hoz magával hét másik szellemet, akik még nála is gonoszabbak. Mind bemennek oda, és ott laknak. Így aztán ennek az embernek rosszabb lesz a későbbi állapota, mint az előző volt. Bizony, így jár ez a gonosz nemzedék is!”
  Máté 12:45 Ekkor elmegy, magához vesz hét másik, magánál rosszabb szellemet, bemegy, és ott lakik. Annak az embernek utolsó állapota pedig gonoszabb lesz az els?nél. Így jár ez a rossz nemzedék is.”
  Máté 12:46 Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni.
  Máté 12:46 Jézus még beszélt az emberekhez, amikor anyja és testvérei megálltak odakinn. Beszélni akartak vele.
  Máté 12:46 Még szólt a sokasághoz, mikor egyszer csak anyja és testvérei kinn álltak, arra igyekezve, hogy vele beszéljenek.
  Máté 12:47 És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
  Máté 12:47 Valaki szólt neki: „Anyád és testvéreid kinn állnak, és beszélni akarnak veled!”
  Máté 12:47 Valaki megszólította: „Nini, anyád és testvéreid kinn állnak és veled akarnak beszélni.”
  Máté 12:48 Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?
  Máté 12:48 Jézus így válaszolt neki: „Ki az én anyám, és kik a testvéreim?”
  Máté 12:48 ? azonban ezt felelte neki: „Ki az anyám? Kik a testvéreim?”
  Máté 12:49 És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!
  Máté 12:49 Azután pedig tanítványaira mutatott, és ezt mondta: „Itt van az én anyám, és itt vannak az én testvéreim!
  Máté 12:49 Erre tanítványai felé nyújtotta kezét és szólt: „Ím, ezek az én anyám és testvéreim!
  Máté 12:50 Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
  Máté 12:50 Aki cselekszi az én Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám.”
  Máté 12:50 Mert mindenki, aki mennybéli Atyám akaratát cselekszi, nekem testvérem és anyám.”
  Máté Evangéliuma 11  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 13  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 12. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség