Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia ismerete kommentársorozat 8. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 8.

Bibliai rejtvényes füzetek - 1. A teremtés története - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 1. A teremtés története

Detektív Biblia -

Detektív Biblia

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi -

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi

Bibliai sikerkalauz - John Hagee

John Hagee

Bibliai sikerkalauz

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  AZ ÖRÖMHÍR MÁTÉ SZERINT - Jézus Krisztus nemzetségi táblázata
  Máté 1:1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
  Máté 1:1 Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
  Máté 1:1 A Krisztus Jézus származásáról írt könyv, ? Dávid fia, Ábrahám fia.
  Máté 1:2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
  Máté 1:2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.
  Máté 1:2 Ábrahám Izsákot nemzette, Izsák pedig Jákóbot,
  Máté 1:3 Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
  Máté 1:3 Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
  Máté 1:3 Jákób Júdát és testvéreit, Júda Támártól Fáreszt és Zárát, Fáresz Ezrómot nemzette, Ezróm Arámot nemzette,
  Máté 1:4 Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
  Máté 1:4 Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.
  Máté 1:4 Arám Aminádábot nemzette, Aminádáb Naasszont nemzette, Naasszon Szalmónt nemzette,
  Máté 1:5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
  Máté 1:5 Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.
  Máté 1:5 Szalmón Boázt nemzette Ráhábtól, Boáz Jobédet nemzette Ruttól, Jobéd Izsait nemzette,
  Máté 1:6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;
  Máté 1:6 Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.
  Máté 1:6 Izsai Dávidot nemzette, a királyt. Dávid Salamont nemzette az Uriás asszonyától,
  Máté 1:7 Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
  Máté 1:7 Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.
  Máté 1:7 Salamon Roboámot nemzette, Roboám Abiát nemzette, Abia Aszáfot nemzette,
  Máté 1:8 Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
  Máté 1:8 Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás.
  Máté 1:8 Aszáf Józsafátot nemzette, Józsafát Jórámot nemzette,
  Máté 1:9 Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;
  Máté 1:9 Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.
  Máté 1:9 Jórám Hóziát nemzette, Hózia Jóatámot nemzette, Jóatám Áházt nemzette, Áház Ezékiást nemzette,
  Máté 1:10 Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
  Máté 1:10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.
  Máté 1:10 Ezékiás Manasszét nemzette, Manasszé Ámószt nemzette, Ámósz Jósiást nemzette,
  Máté 1:11 Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
  Máté 1:11 Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.
  Máté 1:11 Jósiás Jekoniást és annak testvéreit nemzette a babilóni áttelepítéskor.
  Máté 1:12 A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
  Máté 1:12 A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
  Máté 1:12 A babilóni áttelepítés után Jekoniás Szalatiélt nemzette, Szalatiél Zorobábelt nemzette,
  Máté 1:13 Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
  Máté 1:13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
  Máté 1:13 Zorobábel Abiudot nemzette, Abiud Eliákimot nemzette, Eliákim Azórt nemzette,
  Máté 1:14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
  Máté 1:14 Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.
  Máté 1:14 Azór Szádókot nemzette, Szádók Ákimot nemzette, Ákim Eliudot nemzette,
  Máté 1:15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
  Máté 1:15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.
  Máté 1:15 Eliud Eleázárt nemzette, Eleázár Mattánt nemzette, Mattán Jákóbot nemzette,
  Máté 1:16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.
  Máté 1:16 Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
  Máté 1:16 Jákób Józsefet nemzette, annak a Máriának férjét, akit?l Jézus született, akit Krisztusnak mondanak.
  Máté 1:17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
  Máté 1:17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.
  Máté 1:17 Ábrahámtól Dávidig az összes nemzedékek száma tizennégy nemzedék, Dávidtól a babilóni áttelepítésig tizennégy nemzedék és a babilóni áttelepítést?l a Krisztusig tizennégy nemzedék.
  Jézus Krisztus fogantatása, neve, születése
  Máté 1:18 A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentszellemtől.
  Máté 1:18 Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
  Máté 1:18 A Krisztus Jézus születése így történt: Anyja; Mária, Józseffel volt eljegyezve, de még miel?tt v?legényével összekerültek volna, kitudódott, hogy a Szent Szellemt?l terhes.
  Máté 1:19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
  Máté 1:19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
  Máté 1:19 V?legényében Józsefben, mivel igazságos ember volt s nem akarta ?t szégyenbe hozni, az a szándék fogamzott meg, hogy titokban elbocsátja ?t.
  Máté 1:20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szentszellemtől van az.
  Máté 1:20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
  Máté 1:20 Mikor ez az indulat megmozdult benne, álomban az Úrnak egy angyala jelent meg neki és így szólt: „Dávid fia József, ne riadj vissza attól, hogy menyasszonyodat, Máriát magadhoz vedd, mert ami benne fogant, a Szent Szellemt?l való!
  Máté 1:21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
  Máté 1:21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."
  Máté 1:21 Fiat fog szülni s te majd nevezd annak nevét Jézusnak, ami ezt jelenti: Jahve megment, mert ? fogja népét vétkeit?l megmenteni!”
  Máté 1:22 Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
  Máté 1:22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
  Máté 1:22 Ez az egész dolog azért történt így, hogy beteljesedjék, amit az Úr a prófétán át szólt:
  Máté 1:23 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
  Máté 1:23 "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
  Máté 1:23 „Lám csak, egy sz?z visel?s lesz, fiat szül, s ezt Immánuel névvel nevezik, minek fordítása: Velünk az Isten!”
  Máté 1:24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
  Máté 1:24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,
  Máté 1:24 Mikor József az álomból felébredt, megtette, amit az Úr angyala neki elrendelt, magához vette asszonyát.
  Máté 1:25 És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.
  Máté 1:25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
  Máté 1:25 De nem ismerte ?t addig, amíg fiat nem szült. Ennek aztán a Jézus nevet adta.
  Malakiás próféta könyve 4  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség