Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Táplálkozás a Biblia tükrében - Balázs István

Balázs István

Táplálkozás a Biblia tükrében

Óvodások Bibliája  - Bethan James és Kállai Nagy Krisztina

Bethan James és Kállai Nagy Krisztina

Óvodások Bibliája

Olvass nekem a Bibliából 1. - Ella K. Lindvall

Ella K. Lindvall

Olvass nekem a Bibliából 1.

Képregényes Biblia - Felicity Henderson & Chris Saunderson

Felicity Henderson & Chris Saunderson

Képregényes Biblia

Jézus élete és csodái DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

Jézus élete és csodái DVD (Legkisebbek Bibliája)

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Dániel próféta könyve 6. fejezet


 

  <<< >>>  

  Dániel próféta könyve 6:1 Tetszék Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé százhúsz tiszttartót, hogy az egész birodalomban legyenek;
  Dániel próféta könyve 6:1 (6:2) Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére százhúsz kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek.
  Dániel próféta könyve 6:1
  Dániel próféta könyve 6:2 És azok fölé három igazgatót, a kik közül egy vala Dániel, hogy a tiszttartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen.
  Dániel próféta könyve 6:2 (6:3) Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje.
  Dániel próféta könyve 6:2
  Dániel próféta könyve 6:3 Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tiszttartókat, mivelhogy rendkivüli lélek volt benne, úgy hogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé.
  Dániel próféta könyve 6:3 (6:4) Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne; ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani.
  Dániel próféta könyve 6:3
  Dániel próféta könyve 6:4 Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket nem találhatának; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne.
  Dániel próféta könyve 6:4 (6:5) A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.
  Dániel próféta könyve 6:4
  Dániel próféta könyve 6:5 Akkor mondák azok a férfiak: Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ő Istenének törvényében!
  Dániel próféta könyve 6:5 (6:6) Akkor ezek az emberek azt mondták: Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, hacsak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit.
  Dániel próféta könyve 6:5
  Dániel próféta könyve 6:6 Akkor azok az igazgatók és tiszttartók berohantak a királyhoz, és így szólának: Dárius király, örökké élj!
  Dániel próféta könyve 6:6 (6:7) Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Dárius király, örökké élj!
  Dániel próféta könyve 6:6
  Dániel próféta könyve 6:7 Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói: a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogy ha valaki harmincz napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, tekívüled, oh király, vettessék az oroszlánok vermébe.
  Dániel próféta könyve 6:7 (6:8) Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet: aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe!
  Dániel próféta könyve 6:7
  Dániel próféta könyve 6:8 Most azért, oh király, erősítsd meg e tilalmat és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és persák vissza nem vonható törvénye szerint.
  Dániel próféta könyve 6:8 (6:9) Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen!
  Dániel próféta könyve 6:8
  Dániel próféta könyve 6:9 Annakokáért Dárius király adott írást és tilalmat.
  Dániel próféta könyve 6:9 (6:10) Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot.
  Dániel próféta könyve 6:9
  Dániel próféta könyve 6:10 Dániel pedig, a mint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Istene előtt, a miként azelőtt cselekszik vala.
  Dániel próféta könyve 6:10 (6:11) Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta.
  Dániel próféta könyve 6:10
  Dániel próféta könyve 6:11 Akkor azok a férfiak berohantak és magtalálák Dánielt, a mint könyörge és esedezék az ő Istene előtt.
  Dániel próféta könyve 6:11 (6:12) Azok az emberek pedig odasiettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett.
  Dániel próféta könyve 6:11
  Dániel próféta könyve 6:12 Ekkor bemenének, és mondák a királynak a király tilalma felől: Nem megírtad-é a tilalmat; hogy ha valaki kér valamit valamely istentől vagy embertől harmincz napig, tekívüled oh király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felele a király és monda: Áll a szó! a médek és persák vissza nem vonható törvénye szerint.
  Dániel próféta könyve 6:12 (6:13) Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva: Ó király! Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt: De igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint.
  Dániel próféta könyve 6:12
  Dániel próféta könyve 6:13 Erre felelének, és mondák a királynak: Dániel, a ki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, oh király, sem a tilalmat, a mit megírtál; hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését.
  Dániel próféta könyve 6:13 (6:14) Ekkor ők azt mondták a királynak: A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez.
  Dániel próféta könyve 6:13
  Dániel próféta könyve 6:14 Akkor a király, a mint hallotta ezt, igen restelkedék a miatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugotig törekedék őt megmenteni.
  Dániel próféta könyve 6:14 (6:15) Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett: hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt.
  Dániel próféta könyve 6:14
  Dániel próféta könyve 6:15 Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondák a királynak: Tudd meg, király, hogy ez a médek és persák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, a melyet a király rendel, meg ne változtassék.
  Dániel próféta könyve 6:15 (6:16) De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt.
  Dániel próféta könyve 6:15
  Dániel próféta könyve 6:16 Erre szóla a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szóla a király, és mondá Dánielnek: A te Istened, a kinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged!
  Dániel próféta könyve 6:16 (6:17) Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged!
  Dániel próféta könyve 6:16
  Dániel próféta könyve 6:17 És hozának egy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve.
  Dániel próféta könyve 6:17 (6:18) Odavittek egy követ, és a verem szájára tették; a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni.
  Dániel próféta könyve 6:17
  Dániel próféta könyve 6:18 Erre eltávozék a király az ő palotájába, és étlen tölté az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje; kerülte őt az álom.
  Dániel próféta könyve 6:18 (6:19) Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom.
  Dániel próféta könyve 6:18
  Dániel próféta könyve 6:19 Hajnalban a király azonnal felkele még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne.
  Dániel próféta könyve 6:19 (6:20) Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez.
  Dániel próféta könyve 6:19
  Dániel próféta könyve 6:20 És mikor közel ére a veremhez, szomorú szóval kiálta Dánielnek; szóla a király, és monda Dánielnek: Dániel! az élő Istennek szolgája, a te Istened, a kinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól?
  Dániel próféta könyve 6:20 (6:21) Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól?
  Dániel próféta könyve 6:20
  Dániel próféta könyve 6:21 Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj!
  Dániel próféta könyve 6:21 (6:22) Dániel így felelt a királynak: Király, örökké élj!
  Dániel próféta könyve 6:21
  Dániel próféta könyve 6:22 Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követten el, oh király, semmi vétket.
  Dániel próféta könyve 6:22 (6:23) Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel.
  Dániel próféta könyve 6:22
  Dániel próféta könyve 6:23 Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta: mert hitt az ő Istenében.
  Dániel próféta könyve 6:23 (6:24) Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében.
  Dániel próféta könyve 6:23
  Dániel próféta könyve 6:24 És parancsola a király, és előhozák azokat a férfiakat, a kik Dánielt vádolák, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik és feleségeik; és még a verem fenekére sem jutának, a mikor rájok rontának az oroszlánok és minden csontjokat összezúzták.
  Dániel próféta könyve 6:24 (6:25) Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, máris megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat.
  Dániel próféta könyve 6:24
  Dániel próféta könyve 6:25 Akkor Dárius király ira minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, a kik az egész földön lakozának: Békességtek bőséges legyen!
  Dániel próféta könyve 6:25 (6:26) Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek: Békességetek növekedjék!
  Dániel próféta könyve 6:25
  Dániel próféta könyve 6:26 Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét; mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart;
  Dániel próféta könyve 6:26 (6:27) Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen.
  Dániel próféta könyve 6:26
  Dániel próféta könyve 6:27 A ki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön; a ki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából.
  Dániel próféta könyve 6:27 (6:28) Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.
  Dániel próféta könyve 6:27
  Dániel próféta könyve 6:28 És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga a Dárius országában és a persa Czírus országában.
  Dániel próféta könyve 6:28 (6:29) Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a perzsa Círus uralkodása alatt.
  Dániel próféta könyve 6:28
  Dániel próféta könyve 5  |  Lap tetejére  |  Dániel próféta könyve 7  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Dániel próféta könyve 6. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség