Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsoltárok könyve 105. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsoltárok 105:1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
  Zsoltárok 105:1 Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!
  Zsoltárok 105:1
  Zsoltárok 105:2 Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
  Zsoltárok 105:2 Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!
  Zsoltárok 105:2
  Zsoltárok 105:3 Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.
  Zsoltárok 105:3 Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat!
  Zsoltárok 105:3
  Zsoltárok 105:4 Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.
  Zsoltárok 105:4 Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!
  Zsoltárok 105:4
  Zsoltárok 105:5 Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
  Zsoltárok 105:5 Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,
  Zsoltárok 105:5
  Zsoltárok 105:6 Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!
  Zsoltárok 105:6 ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott!
  Zsoltárok 105:6
  Zsoltárok 105:7 Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.
  Zsoltárok 105:7 Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései.
  Zsoltárok 105:7
  Zsoltárok 105:8 Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;
  Zsoltárok 105:8 Örökké emlékezik szövetségére, az ezer nemzedéknek parancsolt igére,
  Zsoltárok 105:8
  Zsoltárok 105:9 A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.
  Zsoltárok 105:9 amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött.
  Zsoltárok 105:9
  Zsoltárok 105:10 És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,
  Zsoltárok 105:10 Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül:
  Zsoltárok 105:10
  Zsoltárok 105:11 Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.
  Zsoltárok 105:11 Neked adom - mondta - Kánaán földjét kiosztott örökségül!
  Zsoltárok 105:11
  Zsoltárok 105:12 Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban,
  Zsoltárok 105:12 Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott mint jövevények.
  Zsoltárok 105:12
  Zsoltárok 105:13 És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:
  Zsoltárok 105:13 Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez.
  Zsoltárok 105:13
  Zsoltárok 105:14 Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, mondván:
  Zsoltárok 105:14 De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk:
  Zsoltárok 105:14
  Zsoltárok 105:15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!
  Zsoltárok 105:15 Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok!
  Zsoltárok 105:15
  Zsoltárok 105:16 Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré,
  Zsoltárok 105:16 Azután éhséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt.
  Zsoltárok 105:16
  Zsoltárok 105:17 Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;
  Zsoltárok 105:17 De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet.
  Zsoltárok 105:17
  Zsoltárok 105:18 A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,
  Zsoltárok 105:18 Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték,
  Zsoltárok 105:18
  Zsoltárok 105:19 Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.
  Zsoltárok 105:19 míg jóslata be nem teljesedett, és az ÚR szava igazolta őt.
  Zsoltárok 105:19
  Zsoltárok 105:20 Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;
  Zsoltárok 105:20 Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt.
  Zsoltárok 105:20
  Zsoltárok 105:21 Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;
  Zsoltárok 105:21 Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává,
  Zsoltárok 105:21
  Zsoltárok 105:22 Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.
  Zsoltárok 105:22 hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa.
  Zsoltárok 105:22
  Zsoltárok 105:23 És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.
  Zsoltárok 105:23 Így került Izráel Egyiptomba, Jákób Hám országában tartózkodott.
  Zsoltárok 105:23
  Zsoltárok 105:24 És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
  Zsoltárok 105:24 Igen szaporává tette népét az ÚR, erősebbé ellenségeinél,
  Zsoltárok 105:24
  Zsoltárok 105:25 Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.
  Zsoltárok 105:25 akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgáival.
  Zsoltárok 105:25
  Zsoltárok 105:26 Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.
  Zsoltárok 105:26 Elküldte szolgáját, Mózest és Áront, akit kiválasztott.
  Zsoltárok 105:26
  Zsoltárok 105:27 Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.
  Zsoltárok 105:27 Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában.
  Zsoltárok 105:27
  Zsoltárok 105:28 Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.
  Zsoltárok 105:28 Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak szavának.
  Zsoltárok 105:28
  Zsoltárok 105:29 Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.
  Zsoltárok 105:29 Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat.
  Zsoltárok 105:29
  Zsoltárok 105:30 Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is.
  Zsoltárok 105:30 Békák hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is.
  Zsoltárok 105:30
  Zsoltárok 105:31 Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.
  Zsoltárok 105:31 Szavára bogarak jöttek, meg szúnyogok egész területükre.
  Zsoltárok 105:31
  Zsoltárok 105:32 Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre.
  Zsoltárok 105:32 Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet.
  Zsoltárok 105:32
  Zsoltárok 105:33 És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.
  Zsoltárok 105:33 Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat.
  Zsoltárok 105:33
  Zsoltárok 105:34 Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.
  Zsoltárok 105:34 Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske.
  Zsoltárok 105:34
  Zsoltárok 105:35 És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.
  Zsoltárok 105:35 Felfaltak országukban minden füvet, felfalták földjük termését.
  Zsoltárok 105:35
  Zsoltárok 105:36 És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.
  Zsoltárok 105:36 Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfierejük első termését.
  Zsoltárok 105:36
  Zsoltárok 105:37 És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.
  Zsoltárok 105:37 Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel, arannyal, és törzseikben nem akadt botladozó.
  Zsoltárok 105:37
  Zsoltárok 105:38 Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.
  Zsoltárok 105:38 Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk.
  Zsoltárok 105:38
  Zsoltárok 105:39 Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.
  Zsoltárok 105:39 Felhőt terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel.
  Zsoltárok 105:39
  Zsoltárok 105:40 Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.
  Zsoltárok 105:40 Kérésükre fürjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket.
  Zsoltárok 105:40
  Zsoltárok 105:41 Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
  Zsoltárok 105:41 Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön.
  Zsoltárok 105:41
  Zsoltárok 105:42 Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának.
  Zsoltárok 105:42 Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgájának, Ábrahámnak tett,
  Zsoltárok 105:42
  Zsoltárok 105:43 Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígasággal.
  Zsoltárok 105:43 és kihozta népét örvendezve, választottait vigadozva.
  Zsoltárok 105:43
  Zsoltárok 105:44 És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.
  Zsoltárok 105:44 Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték,
  Zsoltárok 105:44
  Zsoltárok 105:45 Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!
  Zsoltárok 105:45 hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az URat!
  Zsoltárok 105:45
  Zsoltárok könyve 104  |  Lap tetejére  |  Zsoltárok könyve 106  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsoltárok könyve 105. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség