Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

A Húsvét DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

A Húsvét DVD (Legkisebbek Bibliája)

A Biblia ismerete kommentársorozat 2. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 2.

Problémamegoldás a Biblia alapján - John Hagee

John Hagee

Problémamegoldás a Biblia alapján

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi -

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 13. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:1 Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:1 Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a Délvidékre.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:1
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:2 Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:2 Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:2
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:3 És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:3 A Délvidékről továbbvonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:3
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:4 Annak az oltárnak a helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:4 annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Abrám az ÚR nevét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:4
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:5 Lótnak is pedig a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:5 De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:5
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:6 És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:6 és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:6
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:7 Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:7 Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:7
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:8 Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:8 Azért Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:8
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:9 Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:9 Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:9
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:10 Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:10 Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az ÚR Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az ÚR kertje, mint Egyiptom földje.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:10
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:11 És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:11 Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:11
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:12 Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a Jordán-melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:12 Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:12
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:13 Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:13 A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az ÚR előtt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:13
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:14 Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:14 Az ÚR ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:14
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:15 Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:15 Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:15
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:16 Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához: aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni a te utódaidat is.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:16
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:17 Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:17 Indulj, járd be ezt a földet széltében-hosszában, mert neked adom.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:17
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:18 Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:18 Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebrónban van. Ott is épített oltárt az ÚRnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 13:18
  Mózes I. könyve 12  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 14  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 13. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség